Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author: Piotr Czyżewski x
  • Hygiene and Environmental Medicine x
Clear All Modify Search
Open access

Piotr Czyżewski, Ireneusz Hałas, Renata Kopytiuk, Janusz Domaniecki and Marek Szczepkowski

Abstract

Introduction: The rib broken are most frequent damages of chest. They cause strong pain, and make difficulties in breathing and changing position of body. Uncomplicated breakdowns are cured by analgesics drugs. One of physical methods for pain decreasing in musculoskeletal dysfunctions is kinesiotaping. The aim of this study was assessment of effectiveness Kinesiology Taping method after rib broken and their influence on pain reduction and breathing parameters.

Material and methods : In this study take part 14 patients after broken one or few ribs from General and Colorectal Surgery Clinic Bielanski Hospital in Warsaw.

Breathing parameters was controlled by forced vital capacity(FVC), forced expiratory voluntary in first second(FEV1) and peak expiratory flow (PEF). Pain was asses by visual analogue scale (VAS) separately for three situations: deep breathing, provoked coughing and changing body position from supine to seating. Next K-Active Tape® apply on skin over the broken rib. After 15 minutes breathing parameters and pain level assessing was repeated.

Results: There were difference between pain level before and after K-Active Tape® apply in three different situations. It shown difference in value of average points VAS in changing body position from supine to seating (p= 0,015), provoked coughing (p= 0,022) and deep breathing (p= 0,023). It means that pain was significantly decrees. Analysis of average value breathing parameters indicate upward trend FVC, FEV1 and PEF after Kinesiology Taping application, but it wasn’t statistically significant.

Conclusions: Kinesiology Taping is safety, supplementary method for heeling posttraumatic ribs condition. Apply lymphatic and ligament techniques using K-Active Tape® could be effectiveness method of reduction pain after ribs broken. It’s necessary to continue research on effectiveness Kinesiology Taping after ribs broken with extend methodology.

Open access

Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki, Aneta Dąbek and Renata Kopytiuk

Streszczenie

Wstęp: Podeszły wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób jelita grubego wymagających leczenia chirurgicznego. Celem fizjoterapii po dużych operacjach brzusznych jest zapobieganie powikłaniom i redukowanie ograniczeń funkcjonalnych. Celem badania było określenie związku pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a stanem funkcjonalnym i sprawnością wentylacyjną płuc we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Materiał i metody: 34 pacjentów zakwalifikowanych do planowej dużej operacji brzusznej w wieku 65+ przydzielono losowo do grupy usprawnianej metodą z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF lub grupy usprawnianej tradycyjnie. Spirometrię natężoną (FVC, FEV1, PEF) i testy funkcjonalne (prędkość chodu, wstań i idź) wykonywano przed operacją i w czwartej dobie po operacji. Analizowano poziom aktywności fizycznej, wiek, płeć, BMI oraz poziom pooperacyjnej samodzielności (SAP). Do analizy wyników zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa, test t-Studenta dla prób zależnych oraz analizy korelacji r-Pearsona. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki: W teście prędkości oraz wstań i idź nastąpiło wydłużenie czasu wykonania po operacji w porównaniu do poziomu przed operacją. W FVC %, FEV1 %, PEF % nastąpił spadek wartości. W grupie osób z wysoką aktywnością nie odnotowano istotnych statystycznie zmian wartości dla tych pomiarów. Osoby o wysokim poziomie aktywności miały istotnie wyższy wynik na skali SAP niż osoby o średnim lub niskim poziomie aktywności.

Wnioski: Duże operacje brzuszne w istotny sposób pogarszają funkcję wentylacyjną płuc oraz sprawność i prędkość chodu chorych po 65 roku życia, we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wysoka przedoperacyjna aktywność fizyczna starszych pacjentów zakwalifikowanych do dużych operacji brzusznych, korzystnie wpływa na funkcję wentylacyjną płuc oraz poziom pooperacyjnej samodzielności, sprawności i niezależności w chodzie w okresie szpitalnym.

Open access

Aneta Dąbek, Agnieszka Adamiec, Witold Rekowski and Piotr Czyżewski

Abstract

Introduction: The menopausal syndrome affects 85-87% post-menopausal women. Typical symptoms include: hot flashes, heavy sweats, dizziness, increased body temperature, heart palpitations, depression, mood swings, distorted concentration, distorted memory and interrupted sleeping patterns. The literature on effects of physical activity on menopausal symptoms seems to be inconsistent. The aim of this study was to determine the relationship between intensified menopausal syndrome and undertaking physical activity.

Material and methods: We studied 105 healthy menopausal women (aged 45 to 65). Their mean age was 52 SD 5.2. We used the survey method. The research tools were: questionnaire we devised, Kupperman index and Borg scale. Additionally, we devised: physical effort intensity index and physical activity variety index. To conduct the statistical analysis, we used STATISTICA programme. We set statistical significance at p<0.05.

Results: We found a statistically significant relationship between the frequency of undertaking physical activity and the intensity of menopausal syndrome. More than a half of the subjects (54.3%) did physical exercise “often” or “regularly”, and they did not suffer from the “severe” form of menopausal syndrome. We found a significant relationship between the BMI and intensity of menopausal symptoms (p=0.04) and between the waist size and menopausal symptoms (p=0.001).

Conclusions: The more intense, varied and frequent physical activity, the less intense menopausal symptoms. The subjects with normal BMI and waist narrower than 80cm had less difficult menopause. Physical activity reduces physical and psychological changes experienced in the climacteric.