Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author: Agnieszka Wójcik x
Clear All Modify Search
Open access

Emilia Dadura and Agnieszka Wójcik

Streszczenie

Wstęp: Relacja fizjoterapeuta - pacjent jest specyficznym rodzajem kontaktu, ponieważ w jej ramach dochodzi do naruszania granic definiowanych przez normy społeczno - kulturowe, chociażby poprzez osobiste pytania czy też fizyczny kontakt, wymagany w trakcie niektórych procedur diagnostyczno - leczniczych. Relacja terapeutyczna generuje pewien rodzaj bliskości, gdyż w trakcie leczenia dochodzi do kontaktu pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i społecznej. Tego typu sytuacja może sprzyjać próbom naruszania granic przez każdą ze stron interakcji.

Celem badań pilotażowych było ukazanie z perspektywy fizjoterapeuty problemu granic w relacji terapeutycznej oraz nakreślenie obszarów, które w przyszłości należałoby zbadać w ramach tego zagadnienia.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 80 losowo wybranych fizjoterapeutów (39K/41M) z czterech placówek. Posłużono się autorską ankietą, wypełnianą anonimowo (28 pytań - zamknięte, otwarte i półotwarte).

Wyniki: 56% badanych nie doświadczało naruszania granic ze strony pacjentów, 37% zetknęło się z tym problemem, podając najczęściej dotyk z podtekstem seksualnym, usiłowanie pocałunku i agresję. Znaczna większość respondentów (65%) uznała, że normy ograniczające kontakty seksualne z pacjentami są słuszne i należy ich przestrzegać, z czego 26% dopuszczało odstępstwa od wspomnianych norm. Dla 86% badanych płeć pacjenta nie miała znaczenia, 14% respondentów preferowało pracę z kobietami.

Wnioski: Większość fizjoterapeutów w trakcie wykonywania czynności zawodowych nie doświadcza ze strony pacjentów naruszania dopuszczalnych granic kontaktu fizycznego. Badani, mimo iż w większości akceptują zasadność istnienia granic etycznych dotyczących kontaktów intymnych z pacjentami, dopuszczają od nich pewne odstępstwa. Płeć leczonego pacjenta i związana z nią sfera seksualna zdaje się nie stanowić dla fizjoterapeutów znaczącej bariery w trakcie pracy manualnej.

Open access

Emilia Dadura, Agnieszka Wójcik and Jan Gajewski

Streszczenie

Wstęp: Dotyk obecny jest w każdym obszarze życia człowieka. Za jego pośrednictwem ludzie odbierają i poznają otaczający ich świat, komunikują emocje i tworzą silne więzi. Dotyk jest istotnym elementem każdej relacji, a szczególnie relacji fizjoterapeuta - pacjent, gdyż jest on jednym z podstawowych narzędzi, jakimi fizjoterapeuta posługuje się w pracy na co dzień.

Celem niniejszych pilotażowych badań była próba oceny, jak fizjoterapeuci postrzegają dotyk i czy wykorzystują w praktyce wskazówki dotyczące warunków i sposobu jego stosowania.

Materiał i metody: Badaniem objęto 80 losowo wybranych fizjoterapeutów (39K/41M). Średni wiek badanych 30,36 lat (SD 6,62), a średni staż pracy 6,62 lat (SD 5,05). Posłużono się autorską ankietą (28 pytań), dotyczącą 3 obszarów: postaw fizjoterapeutów wobec dotyku, psychologicznych aspektów dotyku oraz warunków zapewniających jego właściwy komfort.

Wyniki: Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż badani fizjoterapeuci traktują dotyk głównie jako techniczne narzędzie do zbierania informacji i prowadzenia terapii. Respondenci są świadomi tego, iż dotyk wpływa na ciało i psychikę pacjenta, oraz że jest to akt dwukierunkowy fizjoterapeuta <=> pacjent. Większość badanych nie doświadcza żadnych emocji, dotykając pacjenta. Badani utrzymują, iż stosują w praktyce zalecenia związane z poszanowaniem prawa pacjenta do autonomii, intymności, informacji oraz zachowaniem właściwej dbałości o higienę, komfort i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie prowadzonego zabiegu.

Wnioski: Uzyskane dane pozwalają sądzić, iż badani postrzegają dotyk w sposób bardzo techniczny, zaniedbując jednocześnie jego wymiar psychospołeczny. Badani znają i przestrzegają w praktyce zaleceń dotyczących warunków oraz sposobu stosowania dotyku

Open access

Tomasz Waraksa and Agnieszka Wójcik

Abstract

Accurate assessment of patients with disorders of consciousness is still a great medical challenge. Despite a recent implementation of state-of-the-art neuroimaging techniques (EEG, fMRI, PET and others), proper diagnosis is still seriously hindered. The lack of accurate diagnosis results in the fact that patients′ capacities and full potential are not used. This aspect is particularly important in terms of communicating with patients. The effort of interdisciplinary teams ought to be channelled into creating and developing a complex diagnostic tool. It would aim at providing complete information regarding patients′ state and facilitating possible communication with them. Therefore, according to a number of research teams, it is necessary to make use of behavioural scales such as SMART (Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique) that are based on observational criteria.

Open access

Ilona Wojcik-Checinska, Agnieszka Mojsym, Agnieszka Loj-Maczulska and Renata Chalas

Abstract

Proximal surfaces are the second in turn after the occlusal surfaces, as being the most exposed places to the carious process. The specificity of changes and location makes the diagnostic of approximal cavities difficult. The aim of the study was to collect information on possibilities of detection, monitoring and assessment of carious lesions located on proximal surfaces, starting from the early stage. On the base of current literature, chosen methods of diagnosis, from conventional, to advanced technologies were presented. Current literature also suggests that none of the diagnostic methods exclude the possibility of misdiagnosis of proximal caries. Therefore, during the diagnosing of doubtful cases, it is advisable to employ several methods of assessment, with simultaneous individual appraisal of caries risk factors, such as oral hygiene, frequency of eating sweets or the number of active caries foci.

Open access

Emilia Łojek, Joanna Stańczak, Agnieszka Wójcik and Bernice Marcopulos

Abstract

Normative studies of the Polish adaptation of Th e Ruff Figural Fluency Test (RFFT) were conducted on 475 men and women aged 16-79, taking into consideration such factors as gender, education, and place of residence. Clinical studies were also performed on a group of patients with left -, right-, or bilateral hemispheric brain lesions, Parkinson’s disease, Huntingon’s disease, progressive obturational lung disease, dementia and depression. Th e results support the utility of the RFFT as a measure of executive functions. Th e validity and reliability indices of the Polish version of the test are similar to those reported by Ruff (1996). However, the sample Polish test performance differs notably from American samples performance and this difference is discussed.

Open access

Łukasz Marciniak, Anna Wójcik-Gargula, Agnieszka Kulińska, Jakub Bielecki and Urszula Wiącek

Abstract

This paper presents a set of diagnostics dedicated to PF-24 - new medium size - plasma focus (PF) device built and operated at the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). The PF-24 can operate at energy level up to 93 kJ and charging voltage up to 40 kV. Each condenser is connected with a specially designed spark gap with a very small jitter, which ensures a high effi ciency and a low current rise time. The working parameters of PF-24 generator make it a suitable tool for testing new detection systems to be used in fusion research. Four types of such detection systems are presented in this article: three diagnostic systems used to measure electric quantities (Rogowski coil, magnetic probe, capacitance probe), neutron counter based on beryllium activation, fast neutron pinhole camera based on small-area BCF-12 plastic scintillation detectors and high-speed four-frame soft X-ray camera with microchannel plate.

Open access

Emilia Dadura, Piotr Stępień, Dagmara Iwańska and Agnieszka Wójcik

Abstract

Introduction: The problem of constipation in Poland concerns 13.4% of the healthy population. In the case of patients treated with opioids, this number increases to 70-90%, which constitutes a serious problem that lowers the patients’ quality of life. The aim of the study was to assess the effects of abdominal massage, which successfully reduces constipation in various diseases, on palliative care patients. Material and methods: The research included 18 patients of a palliative care facility (mean age 78.3 ± 10 years), 11 of whom completed the study. The study participants were randomly divided into two groups, i.e. a pilot group (abdominal massage and kinesiotherapy) and a control group (kinesiotherapy). The therapy lasted 8 weeks and blind evaluation was carried out once per week. The study involved evaluating constipation intensity (The Bowel Function Index), the frequency of defecation (medical documentation) and abdomen circumference (anthropometric tape). The collected data were analysed statistically with the use of Statistica software. Results: The observed differences between the studied groups undergoing different therapies in subsequent weeks were not statistically significant. However, in the group in which abdominal massage was implemented, a decrease in the intensity of constipation, an increase in the frequency of defecation and a reduction in abdomen circumference were noted compared to the control group. The patients also indicated additional positive effects of this form of therapy, i.e. an improvement in breathing, easier urination, release of excessive gas and abdominal pain reduction. Conclusions: The collected data led to the conclusion that abdominal massage may result in a decrease in disorders accompanying opioid-induced constipation. Therefore, it is worth considering the implementation of this form of therapy in the case of patients in an advanced stage of cancer. There is also a need for further research in this field which will include a larger number of patients.

Open access

Krzysztof Jóźwiakowski, Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz, Stanisław Baran, Jolanta Bielińska and Włodzimierz Wójcik

Abstract

This paper presents the use of multi-criteria analysis as a tool that helps choosing an adequate technology for a household wastewater treatment plant. In the process of selection the criteria of sustainable development were taken into account. Five municipal mechanical-biological treatment plants were chosen for the comparative multi-criteria analysis. Different treatment technologies, such as sand filter, activated sludge, trickling filter, a hybrid system - activated sludge/trickling filter and a hybrid constructed wetland system VF-HF type (vertical and horizontal fl ow) were taken into account. The plants’ capacities were 1 m3∙d-1 (PE=8) and they all meet the environmental regulations. Additionally, a solution with a drainage system was included into the analysis. On the basis of multi-criteria analysis it was found that the preferred wastewater treatment technologies, consistent with the principles of sustainable development, were a sand filter and a hybrid constructed wetland type VF-HF. A drainage system was chosen as the best solution due to the economic criteria, however, taking into consideration the primary (ecological) criterion, employment of such systems on a larger scale disagree with the principles of sustainable development. It was found that activated sludge is the least favourable technology. The analysis showed that this technology is not compatible with the principles of sustainable development, due to a lack of proper technological stability and low reliability.

Open access

Zbigniew Trzaskoma, Bartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Aleksandra Truszczyńska-Baszak, Anna Ogonowska-Słodownik, Jolanta Marszałek, Agnieszka Stępień, Maciej Krawczyk and Agnieszka Wójcik

Abstract

The aim of this study was to review the literature dealing with the force-time characteristics of different forms of physical activity performed with upper limbs by the elderly and the disabled (Nordic Walking and using a wheelchair, respectively) and of manual techniques used by physiotherapists. Values of work and power were analysed as well. Based on the analysis of the literature concerning the substantive areas included in this article, we believe that objective measurements will expand the present knowledge about values of force developed by upper limbs during different forms of human activity. It seems to be of particular significance in the application of manual therapy techniques, because currently values of force exerted upon the patient while applying these techniques are selected by a physiotherapist intuitively and are neither objective nor systematically controlled. The identification of the values of force developed with upper limbs by the elderly, the disabled and physiotherapists during the aforementioned forms of activity will make an original contribution to the broadly defined physical culture, especially rehabilitation and health promotion.

Open access

Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Klaudia Plinta, Agnieszka Krzak-Kubica, Katarzyna Zajdel, Marcel Falkiewicz, Jacek Dylak, Jan Ober, Andrzej Szczudlik and Monika Rudzińska

Abstract

Essential tremor (ET) is the most prevalent movement disorder, characterized mainly by an action tremor of the arms. Only a few studies published as yet have assessed oculomotor abnormalities in ET and their results are unequivocal. The aim of this study was to assess the oculomotor abnormalities in ET patients compared with the control group and to find the relationship between oculomotor abnormalities and clinical features of ET patients. We studied 50 ET patients and 42 matched by age and gender healthy controls. Saccadometer Advanced (Ober Consulting, Poland) was used to investigate reflexive, pace-induced and cued saccades and conventional electrooculography for evaluation of smooth pursuit and fixation. The severity of the tremor was assessed by the Clinical Rating Scale for Tremor. Significant differences between ET patients and controls were found for the incidence of reflexive saccades dysmetria and deficit of smooth pursuit. Reflexive saccades dysmetria was more frequent in patients in the second and third phase of ET compared to the first phase. The reflexive saccades latency increase was correlated with severity of the tremor. In conclusion, oculomotor abnormalities were significantly more common in ET patients than in healthy subjects. The most common oculomotor disturbances in ET were reflexive saccades dysmetria and slowing of smooth pursuit. The frequency of reflexive saccades dysmetria increased with progression of ET. The reflexive saccades latency increase was related to the severity of tremor.