Preview Citation

Download

Sorescu-Marinković, A. (2016). Foggy Diaspora: Romanian Women in Eastern Serbia, Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia, 61(1), 37-58. doi: https://doi.org/10.1515/subbs-2016-0002