Cite

Download

Tan, F., Wang, X., Hu, M., Wang, R., & Zhu, C. (2017). AE Test of Calcareous Sands with Particle Rushing, Polish Maritime Research, 24(s2), 118-124. doi: https://doi.org/10.1515/pomr-2017-0073