Browse

You are looking at 1 - 10 of 323 items for :

  • Human Biology x
Clear All
Open access

Michał Taszner, Agata Szymańska and Maria Bieniaszewska

Streszczenie

Wstęp

Standardowe leczenie chłoniaków nie-Hodgkinowskich (non-Hodgkin lymphoma, NHL) oparte jest na stosowanym od ponad 30 lat schemacie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone). W przypadku niektórych podtypów NHL, wyniki leczenia schematami CHOP-podobnymi są niewystarczające lub wymagają zastosowania uzupełniającej radioterapii. W latach 90-tych XX wieku wprowadzono do praktyki schematy leczenia polegające na podawaniu cytostatyków w długotrwałych wlewach i dawkach dostosowanych do parametrów farmakodynamicznych.

Celem pracy było przedstawienie doświadczenia jednego ośrodka w stosowaniu schematu DA-EPOCH (dose adjusted etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) w leczeniu NHL.

Materiały i metody

Poddano obserwacji 13 chorych leczonych z powodu trzech różnych podtypów NHL: pierwotnego chłoniaka śródpiersia, chloniaka „szarej strefy“ oraz anaplastycznego chłoniaka z dużych limfocytów T. Chory z NHL z komórek T otrzymał schemat DA-EPOCH, chorzy z NHL B-komórkowymi DA-EPOCH z dodatkiem rituximabu. Ocenę odpowiedzi przeprowadzono metodą pozytonowej tomografii emisyjnej.

Wyniki

W okresie 22 miesięcy podano łącznie 94 cykle DA-EPOCH (+/-R). U wszystkich pacjentów w czasie leczenia zaobserwowano neutropenię poniżej 0,5 G/l. Spośród 13 pacjentów, u 12 oceniono odpowiedź po zakończeniu leczenia. Całkowitą odpowiedź metaboliczną uzyskano u 9 chorych, a u 2 odpowiedź częściową. Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 91%. U 1 pacjentki zaobserwowano progresję NHL. Obserwowano nieznaczną toksyczność leczenia, głównie hematologiczną. Nie zaobserwowano zgonów związanych z chemioterapią.

Wnioski

Zebrane doświadczenia pozwalają uznać schemat DA-EPOCH za bezpieczny, skuteczny i łatwy do stosowania w warunkach oddziału szpitalnego.

Open access

Grzegorz Madycki

Streszczenie

U pacjentów z pierwszym epizodem niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) występuje duże ryzyko nawrotu choroby po zaprzestaniu leczenia przeciwkrzepliwego. U około 20% pacjentów stwierdza się nawrót ŻChZZ w ciągu 2 lat od zaprzestania leczenia [1]. Wydłużenie czasu leczenia przeciwkrzepliwego zmniejsza ryzyko nawrotu, ale wiąże się ze wzrostem liczby powikłań krwotocznych.

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo - SURVET (Suledxide in Secondary Prevention of Recurrent Deep Vein Thrombosis), wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sulodeksydu w zapobieganiu nawrotom ŻChZZ, po zakończeniu leczenia VKA u pacjentów z pierwszym epizodem niesprowokowanej ŻChZZ.

Sulodeksyd podawany doustnie po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego zmniejsza o 51% ryzyko nawrotu ŻChZZ, bez znaczącego zwiększenia ryzyka krwawienia.

Wyniki badania SURVET udowadniają, że sulodeksyd podawany doustnie mógłby znaleźć zastosowanie jako przedłużenie leczenia przeciwkrzepliwego w zapobieganiu nawrotom ZŻG u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych.

Sulodeksyd jest wysoko oczyszczonym glikozaminoglikanem, zbudowanym z dwóch składowych: heparyny szybko przemieszczającej się w polu elektroforezy (FMH – fast mobility heparin) i siarczanu dermatanu (DS). Wykazuje wiele korzystnych działań na strukturę i funkcję śródbłonka naczyniowego oraz wywiera efekt przeciwzakrzepowy. Obydwie frakcje sulodeksydu – FMH i DS nasilają hamowanie trombiny dzięki jednoczesnej interakcji odpowiednio z antytrombiną i kofaktorem heparynowym II.

Open access

Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe

Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”

Krystyna Zawilska

Abstract

Unprovoked venous thromboembolism (VTE) - proximal venous thrombosis or pulmonary embolism - should be treated either 3 months or indefinitely if the risk of bleeding is low. This article summarizes the efficacy and safety of extended therapy of VTE with direct oral anticoagulants (DOAC) in comparison with warfarin, as well as the role of of acetylsalicylic acid (ASA) for the long-term prevention of recurrent VTE. As the Survet study showed, for some patients who have already completed at least 6 months of anticoagulant treatment for their index VTE event, an oral glycosaminoglycan - sulodexide associated with compression therapy is a good choice, because it decreases the incidence of recurrences of VTE without detectable risks for the patients’ safety.

Open access

Kamila Skwierawska, Anna Waszczuk-Gajda, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Grzegorz Basak and Wiesław W. Jędrzejczak

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Open access

Jiayu Huang, Yun Lian and Sixuan Qian

Abstract

Older patients with acute myeloid leukemia (AML) are encumbered with poor long-term outcomes due to patient and disease characteristics. Hypomethylating agents (HMAs), acting as DNA methyltransferase (DNMT) inhibitors, have been established as a new treatment option, but they have been associated with relatively low response rates (15%–20% complete remission) when administered separately for treating elderly with AML. However, appropriate combination therapies with decitabine or azacitidine have flourished. The results of randomized trials of various combinations of HMAs with chemotherapy, histone deacetylase inhibitors, monoclonal antibodies, immunomodulatory agents, kinase inhibitors, or bexarotene are summarized.

Open access

Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo, Mirna Maira Bezerra Calazan do Carmo, Claudia de Alvarenga Maximo and Sílvia Maia Farias de Carvalho

Abstract

Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL) related to the human T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-I) is a malignant lymphoproliferative disease. ATL is classified in four subtypes: lymphoma, acute, smoldering and chronic. We analyzed, retrospectively, 46 consecutive patients with T-cell disease with ATL diagnosed from 1995 to 2007. ATL diagnose was confirmed in 37 of these patients. There were 26 females and 11 males (70% vs 30%, respectively, p=0.014). The median age was 42 years old. Twenty-five were nonwhite and twelve were white (67.6% vs 32.4%, respectively, p=0.033).Twenty two patients had the acute form, eight had chronic form and seven had lymphomatous form. Two of them had osteolytic lesions. There were two cases with pulmonary infiltrates; one patient had ATL associated to Hansen’s disease. All cases had antibodies to HTLV-I confirmed by Western Blot, polymerase chain reaction (PCR) was performed in 22 cases. Flow cytometry revealed positivity for CD4 and CD25 in most cases. The mean and median overall survival time was 11.3 months and 2 months, respectively. The family´s study showed that 60% of the mothers were HTLV-I seropositive. These data emphasize the importance of a serologic screening for HTLV and immunophenotyping to differentiate ATL from others T-lymphoproliferative disorders.

Open access

Bembnista Ewa, Kubiak Agnieszka, Matuszak Paula and Kozłowska-Skrzypczak Maria

Streszczenie

W procesie przygotowania komórek krwiotwórczych (k.k.) do transplantacji istotne jest wdrożenie oraz utrzymanie procedur pozwalających na zachowanie mikrobiologicznego bezpieczeństwa przeszczepu. Do głównych źródeł zanieczyszczenia przeszczepu należy: powietrze, personel, woda oraz materiał. Kontaminacja przeszczepu może mieć miejsce na etapie pozyskania, przetwarzania oraz dystrybucji k.k. Jakość materiału transplantacyjnego powinna być kontrolowana na wszystkich kluczowych etapach jego przetwarzania. Bankowanie k.k. może odbywać się w systemie otwartym lub zamkniętym. System przetwarzania k.k., otwarty lub zamknięty, znacząco wpływa m. in. na kryteria kwalifikacji pomieszczeń oraz przygotowania pracowników do pracy. Jednakże niezależnie od systemu przetwarzania k.k., kontrola mikrobiologiczna powinna obejmować zarówno materiał transplantacyjny, jak i środowisko jego przewarzania. Formalne wymogi dla banków komórek zawarte są w Rozporządzeniach Unii Europejskiej, Ustawie Transplantacyjnej oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Wdrożenie oraz utrzymanie procedur odpowiedniego przygotowania pracowników, sprzętów oraz pomieszczeń do pracy w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie ryzyka kontaminacji przeszczepu, a tym samym na kliniczne parametry leczenia transplantacyjnego.

Open access

Mikołaj Kaczmarski and Krzysztof Kolenda

Abstract

Overharvesting and trade in amphibian populations is one of the causes of their global decline. Online trade not only encourages the exploitation of an increasing number of rare and endangered amphibian species from all over the world but also influences the spread of invasive species. The aim of our research was to investigate the amphibian pet trade conducted in online stores and portals in Poland and determine its potential impact on native species. Between November 2013 and October 2014, we regularly (on a monthly basis) checked sale offers on the websites of the 18 biggest pet shops in the country specialised in exotic animals, on a nationwide auction portal and on three exotic pet fan portals. During the study, we reported 486 offers of 112 amphibian species in online stores and on portals. Most of the offers involved one of the four families of amphibians: poison dart frogs (Dendrobatidae), tree frogs (Hylidae), true toads (Bufonidae) and true salamanders (Salamandridae). Our data show increased interest in amphibians as pets in Poland. At least half of the offered species are possible hosts for the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis. However, only one species, the American bullfrog Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802), appears to be a potential invasive species. To summarise, the species offered in Poland that are characterised as threatened are predominantly those that are relatively easy to breed and that are popular as pets. Further studies are required to investigate the real threat to wild amphibian populations caused by the pet trade

Open access

Lachlan C. Fetterplace, John W. Turnbull, Nathan A. Knott and Natasha A. Hardy

Abstract

The accepted geographic range of a species is related to both opportunity and effort in sampling that range. In deepwater ecosystems where human access is limited, the geographic ranges of many marine species are likely to be underestimated. A chance recording from baited cameras deployed on deep uncharted reef revealed an eastern blue devil fish (Paraplesiops bleekeri) at a depth of 51 m and more than 2 km further down the continental shelf slope than previously observed. This is the first verifiable observation of eastern blue devil fish, a protected and endemic southeastern Australian temperate reef species, at depths greater than the typically accepted depth range of 30 m. Knowledge on the ecology of this and many other reef species is indeed often limited to shallow coastal reefs, which are easily accessible by divers and researchers. Suitable habitat for many reef species appears to exist on deeper offshore reefs but is likely being overlooked due to the logistics of conducting research on these often uncharted habitats. On the basis of our observation at a depth of 51 m and observations by recreational fishers catching eastern blue devil fishes on deep offshore reefs, we suggest that the current depth range of eastern blue devil fish is being underestimated at 30 m. We also observed several common reef species well outside of their accepted depth range. Notably, immaculate damsel (Mecaenichthys immaculatus), red morwong (Cheilodactylus fuscus), mado (Atypichthys strigatus), white-ear (Parma microlepis) and silver sweep (Scorpis lineolata) were abundant and recorded in a number of locations at up to a depth of at least 55 m. This underestimation of depth potentially represents a large area of deep offshore reefs and micro-habitats out on the continental shelf that could contribute to the resilience of eastern blue devil fish to extinction risk and contribute to the resilience of many reef species to climate change

Open access

Ioan Ţilea, Andreea Varga, Septimiu Voidăzan and Adina Huţanu

Abstract

Background: Twenty-four hours dynamic blood pressure (BP) behaviour displays dipper profile defined as nocturnal systolic BP (SBP) reduction>10% compared to daytime. Non-dipper profile, nocturnal absence of SBP fall, associates an increased cardiovascular risk. We investigated the concomitant association of inflammatory bio-markers - high-sensitivity- C-reactive protein (hs-CRP), Human Chitinase3-like1 (YKL-40) and autonomic nervous system (total brain-derived neurotrophic factor, BDNF) with respect to non-dipping blood pressure status.

Material and method: Using 24h automatic BP measurements, 80 known hypertensive patients were divided into two groups: dipper group included fifty-one dipper patients (age 55.6 ±13.5 years) and non-dipper group consisted of 29 non-dipper subjects (62.07±12.03 years). Serum levels of hs-CRP were evaluated with enhanced immunoturbidimetric assay. Plasma levels of YKL-40 were measured by commercial sandwich ELISA using microplate coated with a monoclonal antibody for CHI3L1. Plasma levels of total BDNF were determined using quantitative sandwich enzyme-linked immunoassay. Statistical analysis of obtained data was performed.

Results: In the non-dipper group, a significant positive association with age over 60 years, hs-CRP values above 1.90 mg/dl was observed along with increased mean values of YKL-40. Non-dipper status is independently and statistically significantly associated with elevated levels of hs-CRP (OR: 3.248, 95% CI: 1.022-10.317, p=0.046) in multivariate odds ratio analysis. No statistically significant positive association between a median total BDNF plasma level of 1430 pg/ml and the non-dipper hypertension profile was identified.

Conclusion: Our study demonstrated that patients over 60 years, in particular, have a higher probability to present a non-dipping pattern of hypertension. hs-CRP and YKL-40 values are more likely to increase in the non-dipping hypertensive patients, and hs-CRP values above 1.9 mg/dl can identify the presence of a non-dipper blood pressure profile.