Browse

1 - 10 of 127 items :

  • Social Sciences x
  • Geosciences x
  • Architecture and Design x
Clear All

Abstrakt

Obecnie zauważalne jest zjawisko zacierania się granic pomiędzy miastem a jego otoczeniem w wyniku postępującego procesu suburbanizacji. Podstawowa funkcja granicy – oddzielanie od siebie fragmentów przestrzeni – ulega zatraceniu. Analiza planowanych funkcji terenów przyjętych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa pozwoli na wskazanie tendencji związanych z kształtowaniem przez władze samorządowe strefy przejściowej pomiędzy miastem centralnym (metropolią) a jego funkcjonalnym otoczeniem. Dodatkowa analiza zagospodarowania przestrzennego terenu w promieniu 500 m od granicy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy to miasto „rozlewa się” w stronę sąsiadujących gmin, czy gminy chcą „wlać się” do miasta?

Abstrakt

Depopulacja stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących proces kurczenia się miast (shrinking cities). Impulsem inicjującym zmiany w wielkości, gęstości zaludnienia lub w innych cechach populacji miasta są przeobrażenia demograficzne mierzone za pomocą przyrostu naturalnego, ruchów ludnościowych (migracje), struktury wieku. Specyfikę przemian demograficznych wpływających na proces wyludniania się miast w Polsce można porównać do przebiegu tych zjawisk w innych krajach Europy Środkowo–Wschodniej. Pomimo ogólnych podobieństw transformacji demograficznej, poszczególne elementy tego procesu w polskich warunkach różniły się od powszechnie przyjętego modelu drugiego przejścia demograficznego. Niniejszy artykuł podejmuje kwestię kurczenia się miast ze szczególnym uwzględnieniem aspektu demograficznego. Jego celem jest próba wyjaśnienia przyczyn wyludniania się polskich miast, a także określenia konsekwencji jakie niesie ze sobą zjawisko depopulacji.

Abstrakt

Współkształtowanie przestrzeni publicznych przez mieszkańców rozumiane jest często poprzez partycypację w rozmaitych formach konsultacji społecznych. Artykuł niniejszy wychodzi od refleksji nad pojęciem przestrzeni publicznej i zmierza do omówienia, jak mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą się włączyć w kształtowanie miejskich przestrzeni. Konieczne jest też omówienie, jak samorządy ustosunkowują się do pomysłu współtworzenia przestrzeni i czy są przygotowane na tego rodzaju inicjatywy. Żeby odpowiedzieć na te kwestie, przedstawiono studia przypadków tego typu działań – a każde dotyka innej skali i sposobu zaangażowania aktorów: parklet, Business Improvement District i ambient marketing. Artykuł prezentuje następnie wyniki badania własnego i kończy się kilkoma sugestiami dotyczącymi tego, jak można poprawić responsywność władz miasta.

Abstrakt

Pomimo jednego z najszybszych temp wzrostu gospodarczego wśród krajów Unii Europejskiej w latach 2010–2019 w Polsce nie odnotowano istotnej poprawy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zasoby mieszkań komunalnych charakteryzują się zarówno niską dostępnością jak i wysokim stopniem zużycia majątku, a także rosnącymi zaległościami czynszowymi. W obliczu nadchodzącej dekoniunktury gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, realizacja zadań własnych gmin w zakresie mieszkalnictwa ulegnie dalszemu utrudnieniu. Aby temu zapobiec autorzy prezentują szereg postulatów zmian regulacyjnych dotyczących jednostek samorządowych i instytucji centralnych, które usprawnią realizację polityk mieszkaniowych państwa w zakresie mieszkań komunalnych.

Abstrakt

Artykuł ten ma na celu analizę sposobu w jaki instytucje otoczenia firm innowacyjnych rozmieszczone są przestrzennie miejskiej czy same w sobie mają tendencję do skupiania się w jednej, określonej przestrzeni. Analizuje także w jaki sposób ukształtowany jest, pod względem morfologicznym, obszar, kwartał czy też dzielnica, w której takie instytucje się znajdują. Tekst stanowi próbę opisu „morfologii innowacji” oraz weryfikacji tego czy i jak ważna jest przestrzeń i architektura w rozwoju zarówno branż innowacyjnych, jak i ich otoczenia.

Abstrakt

Artykuł zawiera rozwinięcie propozycji przedstawionej w artykule pt. Zasady sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (). Omawia się tu sposób przeliczania wielkości maksymalnego zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe oraz tereny związane z innymi funkcjami w pierwszej fazie sporządzania bilansu terenów, a także sposób postępowania w dalszych fazach. Propozycja ta stanowi alternatywę w stosunku do sposobu dokonywania obliczeń przyjętego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oparta jest na doświadczeniach praktyki projektowej oraz informacjach pochodzących z prac teoretycznych i publikacji na temat rozwoju i zasad kształtowania struktury przestrzennej jednostek osadniczych (miejskich i wiejskich, o różnych wielkościach i funkcjach).

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w drugim kwartale 2020 r. Analizą objęto wskaźniki wykorzystywane na poziomie delimitacji obrazujące problemy mieszkaniowe w województwach: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Zagadnienie to jest ściśle powiązane z silną depopulacją i poważnymi problemami demograficznymi obserwowanymi we wskazanych województwach. Celem artykułu jest przedstawienie skali problemu związanego z sektorem mieszkaniowym wyrażonego poprzez wskaźniki wykorzystywane do analizy sfery technicznej w diagnozie delimitacyjnej. Dzięki przeprowadzonej analizie stwierdzono jedynie częściowe odzwierciedlenie problemu mieszkalnictwa w opracowanych diagnoza delimitacyjnych.

Abstrakt

W celu zobrazowania stanu rewitalizacji prowadzonej przez polskie miasta, w szczególności ośrodki średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, pod uwagę należy wziąć pełen wachlarz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w sporządzonych programach rewitalizacji. Analiza rodzaju projektów, ich kosztochłonności oraz źródeł finansowania pozwala na określenie prawdziwego charakteru i wymiaru tego procesu w skali krajowej, ale także na ocenę stopnia wykonalności planowanych zadań. Zrealizowane do tej pory projekty i nowe prawodawstwo warunkują nakreślenie dalszych kierunków i priorytetów w zakresie polityki rewitalizacyjnej prowadzonej w szczególności w miastach, które na skutek przemian ustrojowych i gospodarczych utraciły swoje dotychczasowe funkcje i zmagają się z procesem depopulacji.

Abstrakt

Branża gastronomiczna była jedną z lepiej prosperujących gałęzi usługowych w dzielnicach śródmiejskich. W momencie pojawienia się pandemii COVID-19 sytuacja ta uległa szybkiej zmianie i ukazała brak odporności tego sektora na podobne wstrząsy. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie kondycji branży gastronomicznej w centrach miast w pierwszych miesiącach trwania pandemii COVID-19. Badania terenowe zostały przeprowadzone w okresie maj – sierpień 2020 r. w Krakowie i obejmowały obszar historycznego centrum tego miasta (Stare Miasto i Kazimierz). W trakcie zamrożenia gospodarki, część branży gastronomicznej działała na wynos lub z dostawą, w większym stopniu na Kazimierzu (39% lokali) niż na Starym Mieście (zaledwie 26,5% lokali), gdzie spora część lokali od lat nastawiona jest na turystów. W Krakowie w porównaniu z innymi miastami na świecie, ograniczenia przestały obowiązywać już 18 maja 2020 r, w związku z czym, w sezonie wakacyjnym zdecydowana większość lokali zaczęła normalnie działać a liczba podmiotów, które nie zostały ponownie otworzone była mniejsza niż 10%.

Z badań i obserwacji wynika jasno, że lokale, które nie były nastawione na turystów, mają wyższej jakości usługi, posiadają letni ogródek i oferują szerszy zakres usług (napoje alkoholowe, lunch) mają znacznie większe szanse na przetrwanie pandemii COVID-19, jak i innych podobnych załamań w przyszłości.

Abstrakt

W artykule przedstawiono szereg problemów, z którymi spotyka się urbanista w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do planowania rozwiązań transportowych w planistycznych dokumentach gminnych. Ze względu na złożoność problematyki nie było możliwości przedstawienia w prezentowanym materiale pełnej skali występujących problemów. Materiał ujmuje autorskie doświadczenia ze szczególnym ukierunkowaniem na problemy związane z planowaniem sieci drogowych, które występują najczęściej i rodzą też najwięcej konfliktów – tak podczas procedur sporządzania projektów dokumentów, jak i po ich uchwaleniu przez rady gmin. Artykuł poszerza omawianą problematykę o niezbędne definicje i pojęcia oraz zestawienie podstaw prawnych obowiązujących w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do opracowywanych rozwiązań transportowych.