Browse

1 - 10 of 763 items :

  • Haematology, Oncology x
Clear All
Three-dimensional MRI evaluation of the effect of bladder volume on prostate translocation and distortion

Abstract

Background

The accuracy of any radiation therapy delivery is limited by target organ translocation and distortion. Bladder filling is one of the recognised factors affecting prostate translocation and distortion. The purpose of our study was to evaluate the effect of bladder volume on prostate translocation and distortion by using detailed three-dimensional prostate delineation on MRI.

Patients and methods

Fifteen healthy male volunteers were recruited in this prospective, institutional review board-approved study. Each volunteer underwent 4 different drinking preparations prior to imaging, with MR images acquired pre- and post-void. MR images were co-registered by using bony landmarks and three-dimensional contouring was performed in order to assess the degree of prostate translocation and distortion. According to changes in bladder or rectum distention, subdivisions were made into bladder and rectal groups. Studies with concomitant change in both bladder and rectal volume were excluded.

Results

Forty studies were included in the bladder volume study group and 8 in the rectal volume study group. The differences in rectal volumes yielded higher levels of translocation (p < 0.01) and distortion (p = 0.02) than differences in bladder volume. Moderate correlation of prostate translocation with bladder filling was shown (r = 0.64, p < 0.01). There was no important prostate translocation when bladder volume change was < 2-fold (p < 0.01). Moderate correlation of prostate distortion with bladder filling was shown (r = 0.61, p < 0.01).

Conclusions

Bladder volume has a minimal effect on prostate translocation and effect on prostate distortion is negligible. Prostate translocation may be minimalised if there is < 2-fold increase in the bladder volume.

Open access
Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Streszczenie

W pracy przedstawiono rzadką postać nabytej niedokrwistości aplastycznej (AA), anemię aplastyczną związaną z uszkodzeniem wątroby (hepatitis-associated aplastic anemia – HAAA). Choroba dotyczy młodych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu chorób przewlekłych. Najczęściej stwierdza się zapalenie wątroby przebiegające ze wzrostem enzymów wątrobowych, zazwyczaj również z hiperbilirubinemią. Po około 2-3 miesiącach od objawów zapalenia wątroby u chorych rozwija się niedokrwistość aplastyczna. U większości z tych pacjentów badania wirusologiczne są negatywne. Podejrzewa się zakażenie wirusami zapalenia wątroby trudnymi do identyfikacji, innymi niż wirusy A, B, C czy G. Efekty leczenia immunosupresyjnego oraz transplantacji komórek macierzystych hematopoezy są porównywalne w HAAA, jak w AA bez cech uszkodzenia wątroby.

Open access
Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce

Streszczenie

Talasemia alfa to niedokrwistość wynikająca z mutacji w genach kodujących alfa-globinę lub w elementach regulatorowych klastra alfa-globiny. Zespół hemoglobiny Barta to najcięższa postać tej niedokrwistości, spowodowana defektem genetycznym prowadzącym do całkowitego braku syntezy alfa-globiny, najczęściej wynikającym z delecji obu kopii genów z każdego allelu. U chorych nie są syntetyzowane dwie dominujące hemoglobiny niezbędne dla prawidłowej ontogenezy – HbF w okresie płodowym oraz postnatalnie HbA. Hemoglobiną dominującą jest hemoglobina Barta, składająca się wyłącznie z łańcuchów gamma-globiny. Choroba ujawnia się w okresie prenatalnym w postaci niedokrwistości oraz obrzęku płodu. Przypadek tej postaci talasemii alfa został zdiagnozowany i był skutecznie leczony prenatalnie w jednym z ośrodków w Polsce. W pracy przedstawiono jego opis kliniczny oraz zaprezentowano wyniki badań biochemicznych i molekularnych.

Open access
Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Streszczenie

Antygeny układu ABO znajdują się na erytrocytach, płytkach krwi, w większości tkanek oraz w płynach ustrojowych (z wyjątkiem hepatocytów, tkanki nerwowej oraz płynu mózgowo-rdzeniowego). Ich ekspresja jest z reguły niezmienna przez całe życie, natomiast jej zmniejszenie można zaobserwować m.in. w białaczkach szpikowych. W wielu przypadkach obniżenie ekspresji antygenów czerwonokrwinkowych z układu ABO pojawia się przed rozpoznaniem białaczki. Materiał do badań stanowiła próbka krwi pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową, u którego w rutynowym badaniu serologicznym wystąpiły problemy z jednoznacznym określeniem grupy krwi z układu ABO. Do określenia grupy krwi zastosowano metodę zwaną ciepłą elucją Landsteinera. Specjalistyczne badanie immunohematologiczne wykonane metodą ciepłej elucji Landsteinera potwierdziło obecność na krwinkach czerwonych pacjenta antygenu A z układu ABO o obniżonej ekspresji. Wykonane badanie umożliwiło wydanie wyniku grupy krwi wraz z zaleceniami dotyczącymi przetaczania składników krwi.

Open access
Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Streszczenie

Reaktywacja zakażenia HBV jest istotnym problemem u chorych poddawanych terapiom, które poprzez działanie immunomodulujące wpływają na upośledzenie odporności przeciwwirusowej, takim jak: leczenie biologiczne (np. przeciwciała monoklonalne powodujące deplecję limfocytów CD20, przeciwciała anty-TNF), chemioterapia, leczenie immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna, azatiopryna). Ryzyko reaktywacji wiąże się również z nowymi terapiami stosowanymi w leczeniu nowotworów hematologicznych, takimi jaki inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory proteasomu czy przeciwciało anty-CD38, daratumumab. Populacją szczególnie zagrożoną są chorzy poddawani transplantacji komórek krwiotwórczych, w szczególności chorzy po transplantacji allogenicznej, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne. W pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka reaktywacji oraz aktualne zasady postępowania dotyczące profilaktyki reaktywacji zakażenia HBV.

Open access
Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Streszczenie

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Open access
Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)

Streszczenie

Badania cytogenetyczne są niezbędne w ocenie czynników rokowniczych w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dzieci. Głównymi niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi są: translokacja t(9;22) prowadząca do fuzji genów BCR-ABL1 oraz translokacje chromosomu 11 w prążku 11q23, warunkujące rearanżację genu KMT2A. Gen ABL1 może tworzyć fuzję z kilkoma innymi genami, prowadząc do profilu ekspresji zbliżonego do obserwowanego w Ph(+) ALL. Przypadki ALL z takimi fuzjami genetycznymi zostały zakwalifikowane do nowego podtypu określanego jako BCR-ABL1-like. W pracy przedstawiamy rolę badań cytogenetycznych i molekularnych w terapii 14-miesięcznego chłopca z rozpoznaniem common ALL. Podczas diagnostyki ALL za pomocą badania FISH wykluczono fuzję genów BCRABL1 i rearanżację genu KMT2A. Stwierdzono natomiast obecność trzech i czterech sygnałów genu ABL1. Analiza kariotypu i dodatkowo wykonane badania FISH pozwoliły ustalić kariotyp pacjenta jako nieprawidłowy, złożony z ewolucją klonalną. Zaobserwowane punkty pęknięć wskazywały na możliwość zaangażowania w fuzję genu ZMIZ1. Obecność genu fuzyjnego ZMIZ1-ABL1 została stwierdzona metodą multiplex PCR i potwierdzona sekwencjonowaniem metodą Sangera. Gen fuzyjny ZMIZ1-ABL1 może kodować aktywowaną konstytutywnie formę kinazy tyrozynowej, dlatego stanowi on potencjalny cel działania leków będących inhibitorami tych enzymów. Z uwagi na nieliczne odnotowane przypadki fuzji genów ZMIZ1-ABL1 istnieje konieczność przyglądania się z uwagą efektom leczenia u pacjentów obciążonych tą translokacją. Nasz manuskrypt przedstawia przypadek ZMIZ1-ABL1 pozytywnego ALL, zarówno opracowanie diagnostyczne, jak i dane kliniczne pacjenta.

Open access
Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Streszczenie

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka u dorosłych i stanowi 30–40% wszystkich chłoniaków niehodgkinowskich. Większość pacjentów z DLBCL może być wyleczona za pomocą standardowego schematu immunochemioterapii zawierającego rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP), jednak 30–40% pacjentów ma nawrót choroby lub jest opornych na leczenie pierwszego rzutu. Zrozumienie patogenezy DLBCL jest więc niezbędne do zidentyfikowania nowych potencjalnych celów terapeutycznych i opracowania nowych schematów leczenia w walce z tą chorobą. W przedstawionej pracy podsumowujemy obecną literaturę, skupiając się na zmianach genetycznych, w tym mutacjach somatycznych, zmianach liczby kopii i translokacjach chromosomowych zidentyfikowanych w DLBCL.

Open access
Scintigraphic load of bone disease evaluated by DASciS software as a survival predictor in metastatic castration-resistant prostate cancer patients candidates to 223RaCl treatment

Abstract

Background

Aim of our study was to assess the load of bone disease at starting and during Ra-223 treatment as an overall survival (OS) predictor in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients. Bone scan index (BSI) is defined as the percentage of total amount of bone metastasis on whole-body scintigraphic images. We present a specific software (DASciS) developed by an engineering team of “Sapienza” University of Rome for BSI calculation.

Patients and methods

127 mCRPC patients bone scan images were processed with DASciS software, and BSI was tested as OS predictor.

Results

546 bone scans were analyzed revealing that the extension of disease is a predictor of OS (0–3% = 28 months of median survival (MoMS]; 3%–5% = 11 MoMS, > 5% = 5 MoMS). BSI has been analyzed as a single parameter for OS, determining an 88% AUC. Moreover, the composition between the BSI and the 3-PS (3-variable prognostic score) determines a remarkable improvement of the AUC (91%), defining these two parameters as the best OS predictors.

Conclusions

This study suggests that OS is inversely correlated with the load of bone disease in mCRPC Ra-223-treated subjects. DASciS software appears a promising tool in identifying mCRPC patients that more likely take advantage from Ra-223 treatment. BSI is proposed as a predictive variable for OS and included to a multidimensional clinical evaluation permits to approach the patients’ enrollment in a rational way, allowing to enhance the treatment effectiveness together with cost optimization.

Open access