Browse

81 - 90 of 162 items :

  • Chemical Engineering x
  • Materials Sciences x
Clear All
Protection of historical lead against acetic acid vapour

Abstract

Historical lead artefacts (small figurines, appliques, bull (metal seal) can be stored in depository and archives in inconvenient storage conditions. The wooden show-case or paper packagings release volatile organic compound to the air during their degradation. These acids, mainly acetic acid are very corrosive for lead. The thin layer of corrosion products which slows atmospheric corrosion is formed on lead surface in atmospheric condition. In presence of acetic acid vapour the voluminous corrosion products are formed and fall off the surface. These corrosion products do not have any protection ability. The lead could be protected against acid environment by layer of “metal soup” which is formed on surface after immersion in solution of salt of carboxylic acid for 24 hours. The solutions of acids (with vary long of carbon chain) and their salts are examined. Longer carbon chain provides better efficiency convers layer. The disadvantages are low solubility of carboxylic acids in water and bad abrasion resistance of formed layer.

Open access
Study of diffusion processes in the oxide layer of zirconium alloys

Abstract

In the active zone of a nuclear reactor where zirconium alloys are used as a coating material, this material is subject to various harmful impacts. During water decomposition reactions, hydrogen and oxygen are evolved that may diffuse through the oxidic layer either through zirconium dioxide (ZrO2) crystals or along ZrO2 grains. The diffusion mechanism can be studied using the Ion Beam Analysis (IBA) method where nuclear reaction 18O(p,α)15N is used. A tube made of zirconium alloy E110 (with 1 wt. % of Nb) was used for making samples that were pre-exposed in UJP PRAHA a.s. and subsequently exposed to isotopically cleansed environment of H2 18O medium in an autoclave. The samples were analysed with gravimetric methods and IBA methods performed at the electrostatic particle accelerator Tandetron 4130 MC in the Nucler Physics Institute of the CAS, Řež. With IBA methods, the overall thicknesses of corrosion layers on the samples, element composition of the alloy and distribution of oxygen isotope 18O in the corrosion layer and its penetration in the alloy were identified. The retrieved data shows at the oxygen diffusion along ZrO2 grains because there are two peaks of 18O isotope concentrations in the corrosion layer. These peaks occur at the environment-oxide and oxide-metal interface. The element analysis identified the presence of undesirable hafnium.

Open access
Hodnocení materiálů používaných při readjustaci a ukládání daguerrotypií pomocí modifikovaného Oddyho testu

Abstract

Významným nebezpečím pro dlouhodobé zachování historických kovových předmětů jsou nevhodné podmínky uložení a použití materiálů, které mohou být zdrojem polutantů ve vnitřních atmosférách. Materiály navržené pro použití při ochraně a uložení sbírkových předmětů je potřeba dostatečně ověřit z hlediska bezpečnosti pro chráněné předměty, než mohou být tyto materiály s jistotou doporučeny. Jednou ze základních technik používaných pro účely testování nových i ověření již používaných materiálů je tzv. Oddyho test, jehož výhody spočívají v jeho jednoduchosti na experimentální vybavení a možnosti modifikovat tuto metodu pro konkrétní použití. V této práci je uplatněna varianta Oddyho testu modifikovaná pro konkrétní případ – hodnocení materiálů, které se používají při readjustaci daguerrotypií. Vedle běžně používaného vizuálního hodnocení výsledků Oddyho testu byla pro porovnání použita i elektrochemická redukce korozních produktů na exponovaných vzorcích. Výsledky naznačují, že vliv testovaných materiálů je minoritní v porovnání s vlivem stavu povrchu daguerrotypie. Tento závěr odpovídá předpokladům bezpečnosti testovaných materiálů, které se v konzervátorské praxi používají při ochraně archivních a historických fotografických fondů.

Open access
Koroze konstrukčních materiálů působením kyseliny borité

Abstract

V provozních podmínkách primárního okruhu jaderných elektráren nelze vyloučit kontakt primárního média s obsahem kyseliny borité s konstrukčními kovovými materiály. Obsahem experimentální práce bylo simulovat vybrané varianty expozice konstrukčních materiálů primárnímu médiu a kvantifikovat jeho korozní účinky. Základními faktory ovlivňujícími korozi byly teplota povrchu materiálu, koncentrace kyseliny borité a možnost odvodu vodní páry od povrchu. Vrstva páry se tvoří při vysoké teplotě a chrání povrch před kontaktem s kyselinou boritou a brání koroznímu poškození. Odpařování kyseliny borité závisí také na množství vody (koncentraci kyseliny borité). Přebytek vody umožňuje destilaci kyseliny borité a přebytek kyseliny borité má za následek vznik neškodné sklovité vrstvy z taveniny kyseliny borité.

Open access
Koroze kovových spojovacích prostředků ve dřevĕ modifikovaném silikony

Abstract

Ochranné prostředky na dřevo ve stavebních konstrukcích mohou, za určitých podmínek, akcelerovat korozi kovových spojovacích prostředků. Fenomén koroze kovů v chemicky modifikovaném dřevě silikony je významným faktorem pro stanovení adekvátních pravidel pro uplatnění těchto materiálů v rámci stavební konstrukce. V článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie vlivu dřeva modifikovaného komerčním prostředkem na bázi silikonů na vybrané kovy. Bylo testováno modifikované dřevo smrku ztepilého (Picea Abies L.), dubu (Quercus SPP.) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a komerční stavební kovové hřebíky železné, měděné a železné pozinkované. Vzorky dřeva s aplikovanými kovy byly exponovány 6 týdnů v prostředí s teplotou 30°C a vzdušnou vlhkostí 100%, kdy vlhkost dřeva se blížila bodu nasycení vláken. Po uplynutí doby expozice bylo provedeno vizuální hodnocení povrchu ze dřeva vyjmutých kovových hřebíků, a u vybraných vzorků byly korozní produkty analyzovány metodou infračervené spektroskopie. Výsledky provedených experimentů a analýz ukazují na zřejmou materiálovou kompatibilitu mezi modifikovaným dřevem smrku ztepilého (Picea Abies L.) a železnými spojovacími prostředky v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Po uplynutí expoziční doby byla intenzita koroze povrchu železného stavebního hřebíku nižší ve dřevě modifikovaném, než ve dřevě bez modifikace.

Open access
Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER

Abstract

Oxidační kinetiku lze v případě koroze zirkoniových slitin rozdělit do dvou stádií, která jsou od sebe oddělená transientním stavem. Výskyt transientního stavu je z korozního hlediska klíčový, neboť při něm dochází ke zvýšení rychlosti oxidace. V této práci byly pomocí in-situ elektrochemické impedanční spektroskopie studovány slitiny zirkonia Zr–Nb a Zr–Sn při teplotě 340 °C a tlaku 15 MPa v prostředí, které simulovalo chladivo reaktoru VVER. Cílem dlouhodobých experimentů (až 9000 h) bylo charakterizovat oxidační kinetiku v závislosti na expoziční době a typu zirkoniové slitiny. Výsledky ukázaly, že za uvedených experimentálních podmínek dochází u slitiny zirkonia Zr–Sn k dřívějšímu dosažení přechodu, tzv. transientnímu stavu.

Open access
Testování mechanických vlastností Inconelu 713 a 738 pro pokročilé reaktory

Abstract

Mezi kovové konstrukční materiály pro komponenty pokročilých plynem chlazených reaktorů patří niklové superslitiny Inconel 713 a 738. V rámci projektu aplikovaného výzkumu řešeného na VŠCHT Praha a CV Řež byly testovány mechanické vlastnosti těchto slitin ve výchozím stavu a po expozici vzorků v heliu obsahujícím stopové nečistoty (CO, H2, CH4, H2O) při teplotě 900 °C po dobu 1000 hod. Vzorky testovaných slitin byly vyrobeny: a) z původního litého materiálu (virgin), b) přepracovaného materiálu z výroby (revert 100R) a c) materiálu získaného slitím těchto materiálů v poměru 50V/50R. K určení mechanických vlastností materiálů po expozicích byly provedeny tahové zkoušky a strukturní analýza pomocí SEM. Porovnány byly změny vlastností po expozici jednotlivých testovaných slitin i stejné slitiny vyrobené různými postupy. Zatímco mez kluzu a mez pevnosti poklesly u Inconelu 713 jen zlehka, u Inconelu 738 poklesly výrazně. Stav 50V/50R vykazoval lepší mechanické vlastnosti než stav revert 100R.

Open access
Defects of copper patina / Vady mìdìných patin

Abstract

The paper is focused on analyses of dark copper patina defects that were formed on one sheet under the same conditions. Roofs of ten historical buildings were studied by image analysis and samples of two roofs were subjected to more detailed destructive analysis. These samples were studied by means of scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction and infrared spectroscopy. Both types of patina are composed of brochantite. Green patinas consisted of a pure brochantite and they had a fl at and compact surface. Conversely, black patina contained a high degree of impurities (ammonia cations, nitrates, silicates) and the surface was rough. The proportion of dark patina was higher in south and east facing surfaces, where washing by rainfall is more difficult.

Open access
Nedestruktivní zkoušení trubek pomocí metody LFET, UT a ET / Nondestructive testing of tubes using the LFET, UT and ET methods

Dlouhodobým cílem programu řízení životnosti tlakových částí kotlů je eliminace poruchových odstávek a bezpečné provozování těchto zařízení. K detekci kritických blokací ohybů trubek odloupnutými částicemi epitaktické vrstvy byla ve spolupráci s EPRI vybrána metoda LFET (Low Frequency Electromagnetic Testing) a pro měření celkové tloušťky oxidické vrstvy metoda UT (Ultrasonic Testing), které nacházejí uplatnění zejména v USA. Ultrazvukový tloušťkoměr je použitelný pouze pro feritické materiály. Upravená metoda vířivých proudů (ET) bude sloužit ke stanovení tloušťky epitaktické vrstvy na austenitických ocelích.

Open access
Nové mapy korozní agresivity Èeské republiky / Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic

Atmosférická koroze a klasifi kace agresivity atmosfér je dlouhodobým předmětem studia SVUOM. Ve spolupráci s CGS byly v roce 2001 vytvořeny mapy korozních rychlostí a korozních tříd pro uhlíkovou ocel, patinující ocel, zinek, měď, bronz a hliník. Tento článek uvádí aktuální přístup k modelování atmosférické koroze v České republice, který je založen na modifi kovaných funkcích zahrnujících klimatická data, znečištění ovzduší a nově i vliv rozmrazujících solí v okolí dálnic.

Open access