Browse

81 - 90 of 16,585 items :

Clear All
Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Streszczenie

W pracy przedstawiono rzadką postać nabytej niedokrwistości aplastycznej (AA), anemię aplastyczną związaną z uszkodzeniem wątroby (hepatitis-associated aplastic anemia – HAAA). Choroba dotyczy młodych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu chorób przewlekłych. Najczęściej stwierdza się zapalenie wątroby przebiegające ze wzrostem enzymów wątrobowych, zazwyczaj również z hiperbilirubinemią. Po około 2-3 miesiącach od objawów zapalenia wątroby u chorych rozwija się niedokrwistość aplastyczna. U większości z tych pacjentów badania wirusologiczne są negatywne. Podejrzewa się zakażenie wirusami zapalenia wątroby trudnymi do identyfikacji, innymi niż wirusy A, B, C czy G. Efekty leczenia immunosupresyjnego oraz transplantacji komórek macierzystych hematopoezy są porównywalne w HAAA, jak w AA bez cech uszkodzenia wątroby.

Open access
Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce

Streszczenie

Talasemia alfa to niedokrwistość wynikająca z mutacji w genach kodujących alfa-globinę lub w elementach regulatorowych klastra alfa-globiny. Zespół hemoglobiny Barta to najcięższa postać tej niedokrwistości, spowodowana defektem genetycznym prowadzącym do całkowitego braku syntezy alfa-globiny, najczęściej wynikającym z delecji obu kopii genów z każdego allelu. U chorych nie są syntetyzowane dwie dominujące hemoglobiny niezbędne dla prawidłowej ontogenezy – HbF w okresie płodowym oraz postnatalnie HbA. Hemoglobiną dominującą jest hemoglobina Barta, składająca się wyłącznie z łańcuchów gamma-globiny. Choroba ujawnia się w okresie prenatalnym w postaci niedokrwistości oraz obrzęku płodu. Przypadek tej postaci talasemii alfa został zdiagnozowany i był skutecznie leczony prenatalnie w jednym z ośrodków w Polsce. W pracy przedstawiono jego opis kliniczny oraz zaprezentowano wyniki badań biochemicznych i molekularnych.

Open access
Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Streszczenie

Antygeny układu ABO znajdują się na erytrocytach, płytkach krwi, w większości tkanek oraz w płynach ustrojowych (z wyjątkiem hepatocytów, tkanki nerwowej oraz płynu mózgowo-rdzeniowego). Ich ekspresja jest z reguły niezmienna przez całe życie, natomiast jej zmniejszenie można zaobserwować m.in. w białaczkach szpikowych. W wielu przypadkach obniżenie ekspresji antygenów czerwonokrwinkowych z układu ABO pojawia się przed rozpoznaniem białaczki. Materiał do badań stanowiła próbka krwi pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową, u którego w rutynowym badaniu serologicznym wystąpiły problemy z jednoznacznym określeniem grupy krwi z układu ABO. Do określenia grupy krwi zastosowano metodę zwaną ciepłą elucją Landsteinera. Specjalistyczne badanie immunohematologiczne wykonane metodą ciepłej elucji Landsteinera potwierdziło obecność na krwinkach czerwonych pacjenta antygenu A z układu ABO o obniżonej ekspresji. Wykonane badanie umożliwiło wydanie wyniku grupy krwi wraz z zaleceniami dotyczącymi przetaczania składników krwi.

Open access
Probing for stomach using the Focused Impedance Method (FIM)

Abstract

For probing deep organs of the body using electrical impedance, the conventional method is to use Electrical Impedance Tomography (EIT). However, this would be a sophisticated machine and will be very expensive when a full 3D EIT is developed in the future. Furthermore, for most low income countries such expensive devices may not deliver the benefits to a large number of people. Therefore, this paper suggests the use of simpler techniques like Tetrapolar Impedance Measurement (TPIM) or Focused Impedance Method (FIM) in probing deeper organs. Following a method suggested earlier by one of the authors, this paper studies the possibility of using TPIM and FIM for the stomach. Using a simplified model of the human trunk with an embedded stomach, a finite element simulation package, COMSOL, was used to obtain transfer impedance values and percentage contribution of the stomach region in the total impedance. For this work, judicious placement of electrodes through qualitative visualizations based on point sensitivity equations and equipotential concepts were made, which showed that reasonable contribution of the stomach region is possible through the use of TPIM and FIM. The contributions were a little over 20% which is of similar order of the cross-sectional area percentage of the stomach with respect to that of the trunk. For the case where the conductivity of the stomach region was assumed about 4 times higher, the contributions increased to about 38%. Through further studies this proposed methods may contribute greatly in the study of deeper organs of the body.

Open access
Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Streszczenie

Reaktywacja zakażenia HBV jest istotnym problemem u chorych poddawanych terapiom, które poprzez działanie immunomodulujące wpływają na upośledzenie odporności przeciwwirusowej, takim jak: leczenie biologiczne (np. przeciwciała monoklonalne powodujące deplecję limfocytów CD20, przeciwciała anty-TNF), chemioterapia, leczenie immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna, azatiopryna). Ryzyko reaktywacji wiąże się również z nowymi terapiami stosowanymi w leczeniu nowotworów hematologicznych, takimi jaki inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory proteasomu czy przeciwciało anty-CD38, daratumumab. Populacją szczególnie zagrożoną są chorzy poddawani transplantacji komórek krwiotwórczych, w szczególności chorzy po transplantacji allogenicznej, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne. W pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka reaktywacji oraz aktualne zasady postępowania dotyczące profilaktyki reaktywacji zakażenia HBV.

Open access
Psychological correlates of nonspecific electrodermal responses

Abstract

Spontaneous fluctuations in electrodermal responses are known as nonspecific electrodermal responses (NS.EDRs). The use of NS.EDRs as a tool in applied psychophysiological research has resulted in a variety of publications. NS.EDRs are examined separately as associated with the (as a biomarker of) levels of anxiety. The aim of this study was to compare changes (in terms of amplitude, frequency and time components) in NS.EDRs at two different (pre and post of an external stimulus) resting phases. NS.EDRs (nonspecific skin conductance responses (NS.SCRs), nonspecific skin potential responses (NS.SPRs), and nonspecific skin susceptance responses (NS.SSRs)) were recorded from 50 apparently healthy volunteers simultaneously at the same skin area. They were scored as NS.SCRs and NS.SSRs for changes greater than 0.02 μS and NS.SPRs greater than 0.02 mV. It was found that NS.EDRs, in particular NS.SCRs and NS.SPRs, were significantly changed in the second resting period, following the specific stimulus. More specifically, the amplitude of NS.EDRs were significantly decreased for NS.SCRs (p<0.001) and for NS.SPRs (p<0.005), but NS.SSRs remained stable. Moreover, the rise time of NS.SCRs was decreased in the second resting time. Furthermore, the frequency of responses was also changed. The computed NS.EDRs, in particular NS.SCRs and NS.SPRs could be of psychological interest and be used to study the electrodermal responses in detail. NS.SSRs were found to be robust with respect to nonspecific stimuli at various relaxation periods and their role was found to be less important in analysis of NS.EDRs in comparison to NS.SCRs and NS.SPRs at low frequency (20 Hz AC current). This should be considered in analysis of NS.EDRs. The computed NS.EDRs, especially NS.SCRs and NS.SPRs may be used as a useful measure of arousal due to their fast response and sensitivity to nonspecific stimuli and may also be used in assessment of individual differences.

Open access
Questioning the aloe vera plant and apple memristors

Abstract

Non-linear electrical properties of a (biological) tissue can be revealed by non-linear electrical measurements, which means that the applied stimulus itself affects the measurement. If resulting voltage–current plots exhibit pinched hysteresis loops, the underlying tissue may be classified as a memristor, a state dependent resistor. The aloe vera plant and apples have been found to be memristors. However, polarization processes on the electrodes are also non-linear and may affect the measurement. Apples and aloe vera conduct electrical current very well and it is likely that the recordings are actually dominated by the polarization impedance of the electrodes. Here, we study the non-linear properties of aloe vera and apples with two different measurement electrode types. Furthermore, we measured also on the extracted liquids from one aloe vera leaf and one apple, leading to similar results. We concluded, unlike previous studies on these subjects, that the memristive properties originate from electrochemical reactions on the electrodes rather than the apples or aloe vera themselves.

Open access
Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Streszczenie

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Open access
Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)

Streszczenie

Badania cytogenetyczne są niezbędne w ocenie czynników rokowniczych w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dzieci. Głównymi niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi są: translokacja t(9;22) prowadząca do fuzji genów BCR-ABL1 oraz translokacje chromosomu 11 w prążku 11q23, warunkujące rearanżację genu KMT2A. Gen ABL1 może tworzyć fuzję z kilkoma innymi genami, prowadząc do profilu ekspresji zbliżonego do obserwowanego w Ph(+) ALL. Przypadki ALL z takimi fuzjami genetycznymi zostały zakwalifikowane do nowego podtypu określanego jako BCR-ABL1-like. W pracy przedstawiamy rolę badań cytogenetycznych i molekularnych w terapii 14-miesięcznego chłopca z rozpoznaniem common ALL. Podczas diagnostyki ALL za pomocą badania FISH wykluczono fuzję genów BCRABL1 i rearanżację genu KMT2A. Stwierdzono natomiast obecność trzech i czterech sygnałów genu ABL1. Analiza kariotypu i dodatkowo wykonane badania FISH pozwoliły ustalić kariotyp pacjenta jako nieprawidłowy, złożony z ewolucją klonalną. Zaobserwowane punkty pęknięć wskazywały na możliwość zaangażowania w fuzję genu ZMIZ1. Obecność genu fuzyjnego ZMIZ1-ABL1 została stwierdzona metodą multiplex PCR i potwierdzona sekwencjonowaniem metodą Sangera. Gen fuzyjny ZMIZ1-ABL1 może kodować aktywowaną konstytutywnie formę kinazy tyrozynowej, dlatego stanowi on potencjalny cel działania leków będących inhibitorami tych enzymów. Z uwagi na nieliczne odnotowane przypadki fuzji genów ZMIZ1-ABL1 istnieje konieczność przyglądania się z uwagą efektom leczenia u pacjentów obciążonych tą translokacją. Nasz manuskrypt przedstawia przypadek ZMIZ1-ABL1 pozytywnego ALL, zarówno opracowanie diagnostyczne, jak i dane kliniczne pacjenta.

Open access
Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Streszczenie

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka u dorosłych i stanowi 30–40% wszystkich chłoniaków niehodgkinowskich. Większość pacjentów z DLBCL może być wyleczona za pomocą standardowego schematu immunochemioterapii zawierającego rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP), jednak 30–40% pacjentów ma nawrót choroby lub jest opornych na leczenie pierwszego rzutu. Zrozumienie patogenezy DLBCL jest więc niezbędne do zidentyfikowania nowych potencjalnych celów terapeutycznych i opracowania nowych schematów leczenia w walce z tą chorobą. W przedstawionej pracy podsumowujemy obecną literaturę, skupiając się na zmianach genetycznych, w tym mutacjach somatycznych, zmianach liczby kopii i translokacjach chromosomowych zidentyfikowanych w DLBCL.

Open access