Browse

61 - 70 of 205 items :

  • Pediatrics and Juvenile Medicine x
Clear All
Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe
Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”

Abstract

Unprovoked venous thromboembolism (VTE) - proximal venous thrombosis or pulmonary embolism - should be treated either 3 months or indefinitely if the risk of bleeding is low. This article summarizes the efficacy and safety of extended therapy of VTE with direct oral anticoagulants (DOAC) in comparison with warfarin, as well as the role of of acetylsalicylic acid (ASA) for the long-term prevention of recurrent VTE. As the Survet study showed, for some patients who have already completed at least 6 months of anticoagulant treatment for their index VTE event, an oral glycosaminoglycan - sulodexide associated with compression therapy is a good choice, because it decreases the incidence of recurrences of VTE without detectable risks for the patients’ safety.

Open access
Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET

Streszczenie

U pacjentów z pierwszym epizodem niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) występuje duże ryzyko nawrotu choroby po zaprzestaniu leczenia przeciwkrzepliwego. U około 20% pacjentów stwierdza się nawrót ŻChZZ w ciągu 2 lat od zaprzestania leczenia [1]. Wydłużenie czasu leczenia przeciwkrzepliwego zmniejsza ryzyko nawrotu, ale wiąże się ze wzrostem liczby powikłań krwotocznych.

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo - SURVET (Suledxide in Secondary Prevention of Recurrent Deep Vein Thrombosis), wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sulodeksydu w zapobieganiu nawrotom ŻChZZ, po zakończeniu leczenia VKA u pacjentów z pierwszym epizodem niesprowokowanej ŻChZZ.

Sulodeksyd podawany doustnie po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego zmniejsza o 51% ryzyko nawrotu ŻChZZ, bez znaczącego zwiększenia ryzyka krwawienia.

Wyniki badania SURVET udowadniają, że sulodeksyd podawany doustnie mógłby znaleźć zastosowanie jako przedłużenie leczenia przeciwkrzepliwego w zapobieganiu nawrotom ZŻG u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych.

Sulodeksyd jest wysoko oczyszczonym glikozaminoglikanem, zbudowanym z dwóch składowych: heparyny szybko przemieszczającej się w polu elektroforezy (FMH – fast mobility heparin) i siarczanu dermatanu (DS). Wykazuje wiele korzystnych działań na strukturę i funkcję śródbłonka naczyniowego oraz wywiera efekt przeciwzakrzepowy. Obydwie frakcje sulodeksydu – FMH i DS nasilają hamowanie trombiny dzięki jednoczesnej interakcji odpowiednio z antytrombiną i kofaktorem heparynowym II.

Open access
Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

Streszczenie

Wstęp

Standardowe leczenie chłoniaków nie-Hodgkinowskich (non-Hodgkin lymphoma, NHL) oparte jest na stosowanym od ponad 30 lat schemacie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone). W przypadku niektórych podtypów NHL, wyniki leczenia schematami CHOP-podobnymi są niewystarczające lub wymagają zastosowania uzupełniającej radioterapii. W latach 90-tych XX wieku wprowadzono do praktyki schematy leczenia polegające na podawaniu cytostatyków w długotrwałych wlewach i dawkach dostosowanych do parametrów farmakodynamicznych.

Celem pracy było przedstawienie doświadczenia jednego ośrodka w stosowaniu schematu DA-EPOCH (dose adjusted etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) w leczeniu NHL.

Materiały i metody

Poddano obserwacji 13 chorych leczonych z powodu trzech różnych podtypów NHL: pierwotnego chłoniaka śródpiersia, chloniaka „szarej strefy“ oraz anaplastycznego chłoniaka z dużych limfocytów T. Chory z NHL z komórek T otrzymał schemat DA-EPOCH, chorzy z NHL B-komórkowymi DA-EPOCH z dodatkiem rituximabu. Ocenę odpowiedzi przeprowadzono metodą pozytonowej tomografii emisyjnej.

Wyniki

W okresie 22 miesięcy podano łącznie 94 cykle DA-EPOCH (+/-R). U wszystkich pacjentów w czasie leczenia zaobserwowano neutropenię poniżej 0,5 G/l. Spośród 13 pacjentów, u 12 oceniono odpowiedź po zakończeniu leczenia. Całkowitą odpowiedź metaboliczną uzyskano u 9 chorych, a u 2 odpowiedź częściową. Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 91%. U 1 pacjentki zaobserwowano progresję NHL. Obserwowano nieznaczną toksyczność leczenia, głównie hematologiczną. Nie zaobserwowano zgonów związanych z chemioterapią.

Wnioski

Zebrane doświadczenia pozwalają uznać schemat DA-EPOCH za bezpieczny, skuteczny i łatwy do stosowania w warunkach oddziału szpitalnego.

Open access
Fetal Echocardiography in Uncommon Prenatal Cardiac Anomalies: Right Atrium Diverticulum, Interventricular Septal Aneurysm, Left and Right Ventricle Diverticulum – Report from Referral Center for Fetal Cardiology in Poland

Abstract

The prenatal detection of congenital anomalies of heart walls is very rare. We present a unique series of 8 cases with prenatal echocardiographic monitoring, treatment and postnatal follow-up, providing new insight into this “mysterious” heart problem

Open access
Early Results of Microsurgical Treatment of Acromegaly

Abstract

Purpose

Acromegaly is an unusual disorder caused by abnormal oversecretion of growth hormone by pituitary adenomas. Transsphenoidal surgery is frequently the first management option. The objective of this article is to establish the effectiveness of a transnasal transsphenoidal approach in the treatment of GH-producing adenomas, and to identify risk factors for disease persistence.

Methods

We conducted a retrospective review of 81 patients treated for acromegaly with transsphenoidal microsurgery between 2006 and 2010.

Results

Macroadenomas accounted for 66.7% of the cases, contrast-enhanced MRI revealing cavernous sinus invasion in 28.4% of the patients (23 subjects). Cure was achieved in 72.8% (59 of 82). All microadenomas (27 cases) were managed effectively with surgery whereas cure rates stood at 66.7% for macroadenomas. Monovariate analysis showed that disease persistence was statistically associated with three variables. Odds ratio for remission stood at 1.68 for microadenomas and 0.033 for cavernous sinus invasion (p<0.001). Preoperative GH values were statistically associated with cure during follow up (p<0.05). Multivariate logistic regression analysis showed that only cavernous sinus invasion continued to be significantly associated with disease persistence (OR 3.52, p<0.05).

Conclusion

The transnasal approach proves effective in the treatment and cure of acromegaly. Cavernous sinus invasion is a major predictor of disease persistence.

Open access
Reversible Foix-Chavany-Marie syndrome after right operculo-insular contusion from a spear gun trauma through the cranial base

Abstract

Background and object

Foix-Chavany-Marie syndrome (FCMS) is a rare type of pseudobulbar palsy, which is characterized by anarthria or severe dysarthria and bilateral central facio-linguo-velo-pharyngo-mastigatory paralysis with “automatic voluntary dissociation”. We report on a patient who suffered a reversible FCMS following a spear gun trauma through the cranial base leading to right operculo-insular contusion.

Case Report

This 28-year-old lady attempted suicide by shooting a spear gun into the head through her right submandibular region. Major vessel injury was ruled out and the patient was taken to the operating room for shaft removal. Postoperatively, we observed the mouth half open, drooling saliva, inability to move her tongue, anarthria, bilateral facial weakness, and loss of the gag reflex. Yawning was otherwise preserved resulting in a clinical diagnosis of FCMS. Postoperative imaging demonstrated a right operculoinsular contusion. Symptoms were fully recovered after two years of follow-up.

Conclusion

FCMS is a rare and severe form of pseudobulbar palsy. Unilateral lesions are exceptional but should be recognized, as we presented. Generally, the outcome is moderate to poor but the occurrence in brain trauma can be associated with complete functional recovery.

Open access
Surgical Clipping vs Endovascular Coiling for Newly Diagnosed and Recurrent Cerebral Aneurysms: an Update on the Current Literature. Single-Center Case Series

Abstract

The ideal treatment for intracranial aneurysms has been highly controversial in the last few decades. It is particularly difficult to decide between clipping vs. coiling when it comes to an aneurysm that has already been treated. The authors performed a review of the literature published in the last ten years amongst the main neurosurgical publications and make recommendations based on this evidence and the surgical experience of the eldest author of this paper (ES). A series of cases of recurrent, incompletely coiled aneurysms treated with surgery is presented. Conclusions: aneurysms with a convenient configuration and location for either clipping or coiling might be better managed by surgical clipping in young patients considering that this treatment achieves higher rates of occlusion with a lower incidence of rebleeding. In elderly patients, each case must be discussed.

Open access
The Usefulness of Near-Infrared Spectroscopy in Monitoring the Location of Eloquent Area and Function Preservation in Brain Surgery

Abstract

The extent of resection has been shown to influence the outcome of brain tumours. The concept of brain plasticity is to prevent damage to the eloquent areas while maximizing the extent of tumor resection. The present case report describes the usefulness of the near-infrared spectroscopy (NIRS) in evaluation of the possibility of functional preservation for surgeries in eloquent areas. We present a 46-year-old woman, who had previously undergone four sessions of internal decompression surgery for left frontal anaplastic ependymoma. She later underwent radical tumor resection surgery involving the superior and middle frontal gyri, anterior parietal gyrus, corpus callosum, coronal radiation and basal ganglia. Postoperatively, her right hemiparesis did not deteriorate and she could ambulate without much aid. Multichannel NIRS system revealed that hot spot location was in the right superior frontal gyrus and parietal lobe by the same task of right knee joint movement. We judged that her right brain motor function shifted to the contralateral hemisphere by the long course of her illness. It might be possible that if the NIRS was used earlier around the third or fourth perioperative period, with a reliable confirmation of migration of the right motor function to opposite side, the option of a more aggressive tumor resection may have been attempted. NIRS can be a useful and sensitive tool for predicting the location of eloquent areas and monitoring the extent of brain plasticity between surgeries.

Open access
Echocardiographic Methods of Fetal Heart Size Assessmentheart to Chest Area Ratio and Transversal Heart Diameter

Abstract

Introduction: Ultrasound assessment of fetal heart size (FHS) is widely used and recommended in many guidelines of fetal echocardiography due to its clinical value. The aim of this study was an analysis of some fetal heart measurements: ratio of heart area to chest area (HA/ CA) and transversal diameter of heart (AP) and their correlation to gestational age.

Material and methods: This retrospective study was based on database of records of ultrasound and echocardiographic examinations performed in our unit and included fetuses between 15th and 39th week of gestation with no evidence of heart defect or any abnormality.

Results: 609 ultrasound examinations were analyzed. The mean HA/CA was 0,30 ± 0,015, with no statistical difference between female and male (p>0,05), and seemed to be relatively constant with slight increase with advancing gestational age. The AP diameter in whole group correlated with gestational age (r=0,94) and there was no difference related to the fetuses gender.

Conclusion: The correlation of AP diameter and relative constancy of HA/CA ratio with gestational age presented in our normograms could be used for monitoring fetal development, but also for fetal cardiomegaly assessment.

Open access