Browse

31 - 40 of 127 items :

  • Architecture and Design x
  • Geosciences x
  • Social Sciences x
Clear All

Abstrakt

Procesy suburbanizacji, jak każde zjawisko o charakterze przestrzennym, wykazują zróżnicowanie w zależności od odmiennych systemów politycznych, prawno-instytucjonalnych, gospodarczych i społecznych. Z drugiej jednak strony globalizacja rynków, nasilanie powiązań międzynarodowych poprzez migracje oraz łatwy przepływ informacji mogą przyczyniać się do zacierania regionalnych i lokalnych odmienności tego zjawiska. Celem artykułu jest identyfikacja regionalnej i lokalnej specyfiki przebiegu suburbanizacji zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Tekst oparty został na przeglądzie zagranicznej i krajowej literatury naukowej dokonanym metodą wyszukiwania według słów kluczowych. Aby zrealizować cel, dokonano analizy i porównania charakterystyki procesów suburbanizacji w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej oraz w krajach postsocjalistycznych, w tym w Polsce. Najłatwiej dostrzegalne różnice to czas trwania procesu – najdłuższy w Stanach Zjednoczonych, a najkrótszy w krajach postsocjalistycznych – oraz udział funkcji innych niż mieszkaniowa w rozwoju przedmieść – największy w USA. Spośród cech ilościowych zwrócono szczególną uwagę na zróżnicowanie zasięgu, skali i dynamiki procesu w omawianych obszarach, natomiast pod względem jakościowym istotne różnice zaobserwowano w zakresie struktury społecznej mieszkańców suburbiów i układów przestrzennych zabudowy. Jednak, co istotne, analizując przebieg zjawiska w Polsce pod kątem powyższych cech, nie zaobserwowano jednoznacznych wyróżników na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw transportu tramwajowego znajdujących się na terenie Polski. Omówione zostały w nim podstawowe regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne przedsiębiorstw, a także zaprezentowane i przeanalizowane dane dotyczące taboru użytkowanego przez polskich operatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie tramwajów.

Abstrakt

Analiza wyników budżetu obywatelskiego na 2017 r. pokazuje, że wśród zwycięskich projektów dominują działania inwestycyjne na terenach ogólnodostępnych. Środki są przeznaczane przede wszystkim na poprawę dostępności i stanu infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i drogowej. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się projekty miękkie takie jak organizacja wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych. W rezultacie, choć co do zasady mieszkańcy mogą zgłaszać i wybierać pomysły dotyczące różnych kategorii potrzeb, to budżet obywatelski funkcjonuje przede wszystkim jako narzędzie współdecydowania o przestrzeni naszych miast. W tekście zastanawiam się nad tym, co powyższe wyniki mówią nam o potrzebach lokalnej społeczności. W podsumowaniu rozważam, czy występujący w Polsce model budżetu obywatelskiego umożliwia prawdziwie demokratyczną dyskusję, która pozwala na podejmowanie właściwych decyzji dla rozwoju miast.

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia współczesnych przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem miast małych. Na wstępie poruszono kwestie teoretyczne występujące w literaturze, związane z przestrzeniami publicznymi oraz małymi miastami a także podstawy prawne zawarte w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie jako przykład badawczy dla przestrzeni publicznych wykorzystano miasto Tłuszcz liczące 8157 mieszkańców. Analizie poddano dokumenty planistyczne w celu określenia znaczenia przestrzeni publicznych w planowaniu przestrzennym miasta. Tłem dla tych rozważań były dwa pobliskie miasta Łochów oraz Radzymin. Przebadano rozmieszczenie, funkcje, estetykę oraz stan techniczny przestrzeni publicznych występujących w strukturze miejskiej. Na tej podstawie przedstawiono proponowane rozwiązania dla zaobserwowanych problemów.

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczących zasad postępowania w trakcie sporządzania bilansu terenów. Artykuł jest wynikiem teoretycznych i praktycznych doświadczeń zespołu autorskiego dotyczących prognozowania zapotrzebowania na nowe tereny rozwojowe gmin. Jest oparty na analizie zasad sporządzania bilansu terenów przyjętych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozpoznaniu doświadczeń praktycznych. Wyniki tej analizy wykazują, że dotychczasowe przepisy budzą wątpliwości w zakresie określonej w nich zasady dokonywania obliczeń. W artykule wskazuje się celowość modyfikacji tej zasady oraz przedstawia się jej zakres i uzasadnienie, proponując jednocześnie konkretne rozwiązania problemu. Rezultatem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie oraz zmniejszenie nakładów i kosztów prac nad bilansowaniem terenów przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności uzyskiwanych wyników.

Abstrakt

W literaturze naukowej od wielu lat szeroko omawiana jest tematyka zanieczyszczeń powietrza. W miastach w sytuacji długotrwałego utrzymywania się przekroczeń norm jakości powietrza istotne staje się zagadnienie zrównoważonego rozwoju tkanki urbanistycznej. Celem artykułu jest ocena wpływu uwarunkowań przestrzennych na terenie Krakowa na rejestrowane wysokie wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 w 2017 r. Analizę przeprowadzono, wykorzystując dane pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz niezależnej sieci czujników Airly. Na podstawie przetworzonych materiałów scharakteryzowano stan jakości powietrza w mieście. Analiza liczby dni z przekroczeniami 24-godzinnego dopuszczalnego poziomu PM10 pozwoliła wskazać obszary na terenie miasta najbardziej narażone na wysokie wartości stężeń niebezpiecznej substancji. Na podstawie wyników wskazano, że w skali lokalnej występują źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe mające wpływ na stan aerosanitarny Krakowa. Przeanalizowano również jedno z narzędzi walki o czyste powietrze w mieście, tj. zapisy obowiązujących w wybranych obszarach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zestawiając ustalenia aktów prawa miejscowego z wynikami zaprezentowanej liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnych dobowych stężeń dla analizowanych obszarów, stwierdzono, iż nie w każdym przypadku ogólne zapisy są w stanie ograniczyć nadmierne zanieczyszczenia.

Abstract

Researchers within the built environment disciplines have increasingly drawn on a plurality of social methods in order to enrich their research. Three decades down the line the place of philosophy in the choice of appropriate research methods is yet to be appreciated by some built environment researchers. Consequently, a lack of adventure in interpretive research, wrong choice of methods and underrepresentation of the qualitative approach are reported, which suggests the existence of a knowledge gap. This study is aimed at illustrating the philosophical premise for employing social research methods to address socio-technical issues in built environment research. In achieving this, reference was made to a fire incident in a student dormitory in Nigeria as a problem upon which contrasting–subjectivist and objectivist–philosophical positions were examined. The consideration of these philosophical positions and the choices that resulted from both spectrums were seen to have their strengths and weaknesses. To offset the weaknesses in each approach while also leveraging on the strengths that each approach offers, the paper illustrated how a compromise–pragmatist–position can be reached to allow for the choice of, and mixing of multi-methods to solve research problems that could not be adequately solved using any single method.

Abstract

The growth of the tourism and hospitality industry played an important role in the gentrification of the post-socialist city of Budapest. Although disinvestment was present, reinvestment was moderate for decades after 1989. Privatisation of individual tenancies and the consequent fragmented ownership structure of heritage buildings made refurbishment and reinvestment less profitable. Because of local contextual factors and global changes in consumption habits, the function of the dilapidated 19th century housing stock transformed in the 2000s, and the residential neighbourhood which was the subject of the research turned into the so called ‘party district’. The process was followed in our ongoing field research. The functional change made possible speculative investment in inner city housing and played a major role in the commodification of the disinvested housing stock.

Abstract

The main aim of the article is to investigate the spatial structure of international research on post-socialist cities. The analysis is based on data derived from the Scopus database (2001–2018) and includes issues such as the publication dynamics, structure of authors (with regard to cities and countries), main publishing ‘channels’, as well as networks in ‘producing’ knowledge on post-socialist cities. The analyses conducted primarily lead to a general conclusion about the high spatial concentration of these studies in the scientific centres of Central and Eastern Europe. On a more detailed dimension, however, analyses show a significant diversity in both the publication channels used by researchers and the co-citation networks. On this basis, a conclusion is made about the occurrence of the problem of introversions in research on post-socialist cities on an international scale, which is a broader concept than the Anglo-American dominance discussed for at least two decades.