Browse

101 - 110 of 162 items :

  • Industrial Chemistry x
  • Materials Sciences x
Clear All
The study on corrosion of Pb–Sn–Sb alloys in soil

Abstract

The paper studies corrosion of selected Pb-Sn-Sb alloys in soil. Corrosion tests were proposed and performed based on the survey of the mechanism of corrosion of archaeological objects – letter types. The composition of tested lead alloys corresponds to the phases in structures of alloys the original types were made from. Three types of soil with different pH were selected as the corrosion environment and one of the set of specimens was exposed additionally to acetic acid vapours to monitor the impact of volatile organic compounds. The results were compared with similar corrosion tests performed at the University of Antwerp. The results implied that it was predominantly the character of the microstructure the lead alloys form that affects corrosion of Pb–Sn–Sb alloys. Intermetallic phases SnSb are formed within the lead matrix, the average composition of which corresponds to 55 % of Sn and 45 % of Sb. The SnSb phase is very hard and resistant; a corrosion microcell is formed when in contact with the matrix, with the lead matrix being preferentially susceptible to corrosion. The content of antimony and tin in the alloy affects formation and the quantity of the SnSb phase.

Open access
Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Použití superkritické vody v energetice je motivováno zvýšením tepelné účinnosti energetického cyklu. Důsledkem vyšší účinnosti je snížení specifi ckých emisí CO2. Superkritické energetické cykly byly proto zařazeny mezi čisté uhelné technologie (CCT - Clean Coal Technology). Vzhledem ke korozní agresivitě superkritické vody je základním požadavkem volba správného konstrukčního materiálu. Všechny typy ocelí, testovaných v této studii, byly použity při konstrukci komponent superkritického energetického bloku. Ke studiu byly vybrány celkem čtyři typy žáropevných ocelí, z toho dva typy austenitických ocelí a dva typy feriticko-martenzitických ocelí. Vzorky těchto ocelí byly exponovány za superkritických podmínek (580 °C, 25 MPa) v experimentální smyčce po dobu 12 až 50 hodin. Zároveň byl zkoumán vliv počáteční fáze expozic - tedy vliv ohřevu z okolní teploty na provozní parametry. Chemické složení a přenosové vlastnosti oxidických vrstev, tvořících se během interakce se superkritickou vodou (SCW), byly studovány ex-situ pomocí elektrochemických metod a povrchových analýz (XPS a Ramanova spektroskopie). Elektrochemické testy zahrnovaly Mott-Schottkyho analýzu založenou na měření impedance v závislosti na elektrodovém potenciálu. Tvar Mott-Schottkyho závislostí sloužil ke kvantitativní charakterizaci polovodivého chování oxidů. Oxidy na všech typech ocelí vykazovaly polovodivé chování jak typu N, tak typu P. Vlastnosti oxidů, zejména hustota poruch a chemické složení, závisí významně na způsobu najetí krátkodobé superkritické expozice.

Open access
Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Vodivé polymery včetně významného zástupce polyanilinu (PANI) patří v současné době k vysoce zkoumaným látkám v řadě oborů. Díky snadné přípravě, netoxicitě a vysoké stabilitě se zkoumá i jeho využití ve formulaci organických povlaků. Cílem této práce je vyhodnocení vlivu polyanilinových solí na korozní vlastnosti ochranných organických povlaků pomocí zrychlených korozních zkoušek a techniky lineární polarizace (LP). Polyanilinové sole byly připraveny oxidační polymerací v kyselém prostředí, kdy jako dopující kyselina byla použita kyselina fosforečná (H3PO4), kyselina sírová (H2SO4) a kyselina chlorovodíková (HCl). Celkem tedy byly připraveny tři typy polyanilinových solí: PANI-H3PO4, PANI-H2SO4 a PANI-HCl, které byly charakterizovány na základě fyzikálně chemických metod a dále byly použity pro formulaci organických povlaků, při hodnotách objemové koncentrace pigmentu (OKP) = 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20 % a kritické objemové koncentrace pigmentu (KOKP). Výsledky zrychlené korozní zkoušky i metody lineární polarizace ukazují, že typ i objemová koncentrace polyanilinových solí má významný vliv na výsledné korozní vlastnosti organického povlaku. Z výsledků je zřejmé, že především nízké hodnoty OKP jednotlivých polyanilinových solí mají pozitivní dopad na výsledné korozní vlastnosti v porovnání s nepigmentovaným organickým povlakem.

Open access
Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Série dlouhodobých in-situ experimentů byla zaměřena na studium negativního vlivu lithných iontů na dva typy slitiny zirkonia s niobem Zr1Nb. Chování slitin bylo sledováno pomocí in-situ aplikovaných elektrochemických metod v experimentální vysokotlaké - vysokoteplotní smyčce (280 °C, 8 MPa), umožňující cirkulaci média. Experimenty byly prováděny jak v prostředí, které simuluje běžné složení chladiva reaktoru typu VVER, tak v prostředí o vyšších koncentracích lithia (70 a 200 mg l-1 Li+ ve formě LiOH). V obou typech expozičního prostředí bylo cílem sledovat přenosové parametry oxidické vrstvy, změny v korozní rychlosti, difúzních parametrech a polovodivém charakteru oxidu. Z výsledků vyplynulo, že v prostředí vyšších koncentrací lithia dochází v době expozice 200 hodin ke zvyšování korozní rychlosti. Lithné ionty taktéž významně ovlivňují hustotu dopantů tedy polovodivé chování oxidické vrstvy zirkonia.

Open access
Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

V současné době prochází stavebnictví procesem implementace politiky trvale udržitelného rozvoje. V této souvislosti se mění přístup k použití materiálů a technologií na ochranu dřeva ve stavebních konstrukcích. Není žádoucí, aby dřevo v konstrukcích znehodnocovaly látky typu toxických biocidů apod., například tím, že zvyšují podíl nerecyklovatelných nebo nebezpečných stavebních odpadů. Perspektivní cestou do budoucna se jeví modifikace dřeva. V současnosti zejména termická modifikace dřeva (ThermoWood, PlatoWood), ale i chemická modifikace dřeva, např. acetylací (TitanWood), furfurylací (KebonyWood), a další, např. také modifikace silikony. Silikony se v současnosti ve stavebnictví uplatňují hlavně při hydrofobizaci povrchů minerálních stavebních materiálů. V posledních létech se však začala zkoušet jejich efektivita při modifikaci dřeva, s prvotním cílem zvýšit jeho hydrofóbnost, rozměrovou stabilitu, odolnost proti poškození požárem a odolnost proti biodegredentům. Na základě experimentální studie prezentované v tomto článku, je možno předběžně usuzovat na trvanlivostní charakteristiky dřeva modifikovaného vybraným komerčním prostředkem na silikonové bázi. Vzorky dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies Karst L.) byly modifikovány ochranným prostředkem s obchodním názvem „Lukofob 39” a byly testovány na odolnost proti biologickým a abiotickým degredentům.

Open access
Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Příspěvek se zabývá charakteristikou omítek odebraných v historickém objektu Kláštera Želiv. Cílem tohoto výzkumu bylo získat informace o původních surovinách a stanovit druh poškození na fasádě zkoumaného objektu. Bylo použito zejména termické analýzy a infračervené spektrometrie, jež umožňují identifi kovat materiály pojiv, v některých případech i pomoci určit druh jejich poškození (resp. zasolení). Byly zkoumány 4 vzorky pojiv omítek. Analýzy historických omítek mohou případně v budoucnu napomoci vyhledat a aplikovat kompatibilní hmotu. Byly kvalitativně i kvantitativně stanoveny primární složky odebraných omítek a stanoveny hlavní příčiny jejich degradace. Komplexní hodnocení složení a degradace omítek vyžaduje využití široké škály analytických metod.

Open access
Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.

Open access
Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Ze souboru vzorků obsahujících železo byly metodami Mössbauerovy spektroskopie a rtg difrakční analýzy získána data, na která byla aplikována faktorová analýza, díky níž bylo zjištěno, kolika faktory lze vysvětlit celkový rozptyl dat. Došlo tedy k vyčíslením faktorového skóre, k redukci počtu proměnných a vzniku faktorů, kterými byly nahrazeny původní proměnné. U Mössbauerovy spektroskopie se jedná o šest faktorů, kterým bylo přiřazeno šest původních proměnných a u rtg difrakční analýzy byly zjištěny tři faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné.

Open access
Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Článek se zabývá přehledem a technologií výroby kompozitních chromových povlaků pro pístní kroužky. Popisuje funkční podmínky pístních kroužků a způsob výroby kompozitních povrchových úprav s chromovou matricí a plnivem z tvrdých částic.

Open access
Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚM se vyvíjí automatický systém pro kontinuální měření teploty rosného bodu spalin přímo ve spalovacím zařízení. V této práci jsou shrnuty výsledky z dosavadních příprav pilotního provozu v uhelné elektrárně.

Open access