Browse

91 - 100 of 162 items :

  • Chemical Engineering x
  • Materials Sciences x
Clear All
Parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials in pressure water reactor nuclear power plants / Parametry ovlivòující únavové chování materiálù pro tlakovodní jaderné reaktory v režimu nízkocyklové únavy

Abstract

In this literature review we identify and quantify the parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials commonly used in nuclear power plants. The parameters are divided into several groups and individually described. The main groups are material properties, mode of cycling and environment parameters. The groups are further divided by the material type - some parameters influence only certain kind of material, e.g. sulfur content may decreases fatigue life of carbon steel, but is not relevant for austenitic stainless steel; austenitic stainless steel is more sensitive to concentration of dissolved oxygen in the environment compared to the carbon steel. The combination of parameters i.e. conjoint action of several detrimental parameters is discussed. It is also noted that for certain parameters to decrease fatigue life, it is necessary for other parameter to reach certain threshold value. Two different approaches have been suggested in literature to describe this complex problem - the Fen factor and development of new design fatigue curves. The threshold values and examples of commonly used relationships for calculation of fatigue lives are included. This work is valuable because it provides the reader with long-term literature review with focus on real effect of environmental parameters on fatigue life of nuclear power plant materials.

Open access
Vývoj autoklávu pro zkoušení materiálù v prostøedí tìžkých tekutých kovù / Development of autoclave for testing materials in the environment of heavy liquid metals

V rámci projektu SUSEN rozšiřuje společnost CVŘ oblast výzkumu na prostředí těžkých tekutých kovů se zaměřením korozního vlivu média na mechanické vlastnosti materiálů. Součástí je vývoj korozních autoklávů pro zkoušení tahových a únavových vlastností a také vlastností v oblasti tečení. Zkušební cela je určena pro zkoušky do teplot 600 °C s regulací obsahu kyslíku v médiu (olovo, eutektikum olovo-bismut). Pro zabezpečení těsnosti a umožnění regulace obsahu kyslíku je v systému udržována ochranná atmosféra argonu s provozním přetlakem do 2 bar. Systém je řešen jako dvoukomorové provedení, kde jedna komora slouží k přípravě korozního média a druhá komora je určena pro materiálové zkoušky. Tavící komora je řešena jako mobilní cela, kterou je možno připojit na další zkušební cely a provést přečerpání média. Zkušební cely jsou umístěny v pracovním prostoru zkušebních strojů a dimenzovány na maximální tahové zatížení 10 kN. Jsou vybaveny adaptéry pro uchycení tyčových vzorků bez závitových hlav a malých CT-vzorků. Navazující činnost bude zaměřena na vývoj měření deformace v tekutých těžkých kovech.

Open access
Koroze a porucha na vozidle jako příčina dopravní nehody

Článek se zabývá skupinou dopravních nehod, u kterých byla nebo mohla být příčinou porucha některého z dílů vozidla v důsledku korozního napadení. Je popsán současný stav poruch jako příčin dopravních nehod v České republice a v zahraničí, dále pak problematika jejich hodnocení. V příspěvku jsou popsány dvě varianty, kde se analytik dopravních nehod setká s korozí. Jednak s korozí jako poruchou, která byla příčinou nehodového děje, jednak s korozí jako následným poškozením, které znemožní vyhodnocení možné poruchy. U obou jmenovaných oblastí jsou uvedeny příklady z reálných dopravních nehod, kdy v případě poruchy brzdového systému vozidla, kde příčinou byla koroze, je proveden experiment pro objasnění závislosti tloušťky stěny potrubí a jejího vnějšího průměru pokrytého korozní zplodinou, tedy zda je možné odhadnout skrze vrstvy korozních produktů na povrchu potrubí bezpečnou tloušťku stěn.

Open access
Polykrystalická diamantová vrstva: vhodná ochrana povrchu zirkoniových slitin?

Polykrystalická diamantová vrstva (PCD) se jeví jako vhodná ochrana pro snížení chemické reaktivity zirkoniových slitin. Její aplikací by mohlo dojít k výraznému zvýšení odolnosti zirkonia proti vysokoteplotní korozi a rovněž vůči navodíkování. V této práci jsou zkoumány vzorky slitiny zirkonia Zry-2, které byly pokryty 300 nm tenkou vrstvou PCD a pre-exponovány v páře o teplotách 950 a 1150 °C. Pomocí ex-situ elektrochemické impedanční spektroskopie jsou studovány přenosové parametry a morfologie PCD vrstvy. Výsledky ukazují, že vzorky slitiny zirkonia Zry-2, které byly pokryty PCD vrstvou, korodují za vysokých teplot s nižší korozní rychlostí.

Open access
Stabilita barevné vrstvy akvarelu v podmínkách umělého stárnutí

Barevné vrstvy uměleckých děl stejně jako všechny materiály jsou rovněž předmětem přirozeného stárnutí. Vliv vnějších faktorů na tyto vrstevnaté systémy uměleckých děl ale dosud nebyl systematicky studován. Hlavním cílem této práce bylo sledování chování akvarelů, jako vybraného zástupce malířské techniky na papíře, v podmínkách umělého stárnutí běžně používaných při studiu degradace papíru (umělé stárnutí v přítomnosti NO2, umělé stárnutí vlhkým teplem a termické stárnutí). Testovány byly vzorky akvarelů na ručním papíře a dřevitém balicím papíře připravené z pigmentu (pruská modř, francouzský okr, ultramarín, brazilské dřevo a řešetlák) a arabské gumy. U připravených vzorků akvarelů byly po expozici podmínkám umělého stárnutí vyhodnoceny změny jejich optických vlastností (celková barevná diference, UV-VIS reflexní křivky, elektronová mikroskopie) a chemického složení (změny hodnot pH, rentgenová difrakční analýza, ATR-FTIR spektroskopie a Ramanova spektroskopie). Významné změny byly detekovány ve vzorcích akvarelů s pigmentem měděnka vůči všem testovaným podmínkám umělého stárnutí související s detekovanými změnami chemického složení. Experimentálně byl také prokázán významný vliv atmosféry NO2 u vzorků akvarelů s organickými laky.

Open access
Zhodnocení vlivu koroze žárově zinkované oceli na soudržnost hladkých prutů s betonem třídy „NSC“

Článek shrnuje aspekty zkoušení a ovlivňování soudržnosti výztuží s betonem. Úzce se zaměřuje na hodnocení míry vlivu nevyhnutelné koroze povlaku žárového zinku v čerstvém betonu na samotnou soudržnost. Ovlivnění soudržnosti vlivem vývoje vodíku a expanzních korozních produktů zinku je ověřováno na hladkých ocelových prutech. Povlak žárového zinku byl vytvořen konvenční ponorovou technologií. Realizováno bylo normované zkoušení soudržnosti výztuže s betonem na krychlích („vytahovací zkouška“) dle ČSN 73 1328. V závěrech jsou diskutovány i jiné vlivy, které mohou mít dopad na vývoj soudržnosti, především pak vliv obsahu chromanů v použitém cementu a samotná skladba vyloučeného povlaku.

Open access
Ex-situ characterization of pre- and post-transient specimens of Zr1Nb alloys

Abstract

The ex-situ tests were performed with Zr1Nb alloy specimens that had been pre-exposed to the environment with an elevated concentration of lithium (70 ppm Li as LiOH) at the temperature of 360 °C for a period of 63 to 77 days prior to the measurement. The impedance changes at the phase alloy- -oxide-electrolyte interface were monitored using the ex-situ electrochemical impedance spectroscopy. At the same time, the progress of electrolyte penetration in the oxide porous structure was studied. The oxidic layer and the electrolyte penetration are characterized by the elements of the equivalent circuit model and Jonscher analysis that enables calculation of the dielectric thickness of the oxide.

Open access
Flexible binders, their degradation and impact on cement substrate

Abstract

Compared to the traditional inorganic binders based on mortar or plaster, cementing clefts and cracks with polymer fl exible binders is effective in terms of better adhesion and fl exibility. Nevertheless, in order to be applicable in restoration practice they must comply with the condition of a minimum impact on the substrate, which frequently is a porous material. Silicon-based binders, synthetic rubber and hybrid binders based on silicone modifi ed with polyurethane and polyether were tested in this study. The binders were artifi cially aged under various conditions. At the same time, the study also focused on the extent of infl uencing of the porous cement substrate by the application of binders. The silicone binders showed the best resistance to artifi cial aging, however, the originally hydrophilic substrate became hydrophobic. Hybrid binders showed better resistance to moist rather than dry atmosphere. Testing in the QUV panel caused cracking and incoherence of all hybrid bonders. Various categories of binders showed similar properties in terms of resistance to aging and the extent of infl uencing of the porous substrate. The porous cement substrate was reported to be substantially infl uenced by all tested binders. Therefore, none of the tested binders can be unambiguously recommended for application in restoration practice.

Open access
Program of experimental atmospheric corrosion tests of weathering steels

Abstract

This article presents the program of experimental atmospheric corrosion test of weathering steels. This program is designed as a long-term project. Attention is paid to study of corrosion processes at different structural elements of supporting structures of bridges. Measurements of corrosion losses and average thicknesses of corrosion products are carried out within this experimental program. Protective ability of corrosion products is evaluated using X-ray diffraction analysis. The article presents results of corrosion tests after one year of exposure of corrosion specimens. It results from the tests that corrosion losses of weathering steels are signifi cantly conditioned by position and location of exposed surface within the structure.

Open access
Selected types of corrosion degradation of pipelines

Abstract

The paper deals with corrosion degradation of gas pipeline. Pipelines play very important role as means transporting gas media over long distances from producers to end-users. Gas pipelines present a risk of potential corrosion degradation that can result in their failure. Corrosion on internal surfaces of steel pipes takes place in CO2, H2S, H2O and chloride environment. Degradation of steel results in loss of mechanical properties, reduction in thickness and ultimate perforation and failure. Corrosion is the electrochemical process that involves the fl ow of electrical currents on a micro or macro scale. For corroding steel, the anodic and the cathodic reactions produces the electrochemical cell. Corrosion protection of internal pipeline surface is based mainly on chemical composition of gas and the use of inhibitors. Corrosion protection of the external steel surface of the product line involves coatings and cathodic protection.

Open access