Browse

You are looking at 1 - 10 of 684 items for :

Clear All
Open access

Andrej Kormutak, Martina Brana, Martin Galgoci, Peter Manka, Denisa Sukenikova, Jana Libantova and Dusan Gömöry

Abstract

Generally acknowledged reduction of the interspecific hybrid fertility was utilized in evaluation of the putative hybrid swarms of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and mountain dwarf pine (P. mugo Turra) viability under field conditions. Pollen viability and seed quality of the trees from the four contact zones of P. syl­vestris and P. mugo in Slovakia were compared with the corres­ponding characteristics of the pure populations of these spe­cies from three reference localities. Pollen germination percentage was comparable in contact zones and control populations of the species. Statistically significant differences between the parent and hybrid groups were detected in pollen tube length only. In general, pollen tubes of the pure species populations were longer than those in contact zones. At the cone level, the individuals from contact zones possessed shor­ter cones than the trees of pure species populations P. mugo and P. sylvestris. This was paralleled by a lower number of seeds per cone in contact zones and higher amount of seeds per cone in the P. mugo population. Striking differences between individuals of the contact zones and reference populations were revealed also in germination potentials of their seeds. Significantly higher proportions of germinating seeds was found in the reference populations of P. mugo and P. sylvestris than in their contact zones. Contrary to seed quality parame­ters mentioned above, the fractions of filled but non-germina­ting seeds and amounts of empty seeds were higher in contact zones than in the parental species populations, indicating hig­her frequency occurrence of abortive embryogenesis in the former. The lower fertility characteristics of the individuals from contact zones indicate their hybrid nature.

Open access

C.J.A Shelbourne

Abstract

Advanced generation selection (AS) for the future breeding population (BP), becam a focus of tree breeders‘ thinking in the mid 1970s., particularly with Pinus radiata in New Zealand (NZ). Multitrait selection among families was generally recommen­ded, but this reduced genetic variation in the future breeding population. From Shaw and Hood‘s (1985) stochastic simulation, later confirmed by Rosvall, Lindgren and Mullin‘s (1998) stochastic simulation on Norway spruce, it was realised that selecting within families rather than among families of a new breeding population avoided any reduction of genetic variation in the BP. Heritabilities were low for seedling within-family selection but clonal replication within families should strongly increase heritabilities. Gains from cloned versus seedling populations of equal numbers of plants were also deterministically simulated (Shelbourne et al. 2007), and balanced (within-family) selec­tion gains from the cloned populations were all higher than seedling equivalents at heritabilities of 0.5 and under. The late P.A. Jefferson‘s (2016) Breeding Management Plan (which will be soon superceded) contains a re description of New Zealand (NZ) radiata pine breeding. Selections were made in crosses from the earlier program and OP see and scion mate­rial were collected from all 360 selections. OP family tests of selections have been planted at 11 sites in NZ and 7 in New South Wales and Tasmania, and scions of their female parents have all been grafted at an archive. Crosses made in the archive are being cloned and the programme was committed to within-family selection to retain genetic variance for the future closed breeding population. Clonally-replicated testing paired with within-family selection is the solution for balancing long-term gain and diversity in BP and PP.

Open access

Crusty E. Tinio, Saneyoshi Ueno, Kentaro Uchiyama, Lerma S. J. Maldia and Nobuhiro Tomaru

Abstract

Twenty polymorphic microsatellite markers were developed, using Next Generation Sequencing (Illumina), from genomic DNA of Parashorea malaanonan, a species of the Dipterocarpa­ceae which is ecologically and economically important in the Philippines. Thirty adult trees from a natural population were used to assess the success of PCR amplification and the degree of polymorphism. The number of alleles per locus varied from three to 13, and observed and expected heterozygosity varied from 0.200 to 0.808 and from 0.301 to 0.890 respectively. Total exclusion probabilities for the first and second parents over the 20 loci were 0.99932499 and 0.99999723 respectively. The high level of polymorphism at these loci makes it possible to obtain precise estimates of genetic parameters and thus the markers will help in studies on population genetics, conservation gene­tics, and molecular ecology of P. malaanonan.

Open access

Xiyang Zhao, Yanyan Pan, Xiaona Pei, Fuwei Wang, Chenglu Wang, Lili Shao, Lihu Dong and Guan-Zheng Qu

Abstract

Tree height and diameter at breast height of 30 half-sib Larix kaempferi families were analyzed at different ages. Analysis of variance revealed a significant difference in growth among dif­ferent families. Phenotypic variation coefficients of the traits tree height and diameter at breast height among families of different ages ranged from 11.04 % to 31.74 % and 19.01 % to 19.83 %, respectively. Average heritability of tree height and diameter at breast height ranged from 0.87 to 0.96 and 0.93 to 0.96, respectively. Significant positive correlations were obser­ved among all traits at different ages. By the method of multip­le-traits comprehensive, six families (L18, L12, L8, L3, L25 and L20) were selected as being elite using a 20 % selection ratio at 12 years of age. Average values of these elite families were 11.15 % and 16.83 % higher than the total average for height and diameter at breast height, and genetic gains were 10.53 % and 15.79 %, respectively. Forty five elite individual plants were selected using a 5 % selection ratio which were 23.47 % and 24.90 % higher than the overall average for height and diame­ter at breast height, respectively.

Open access

Dorota Link-Lenczowska and Tomasz Sacha

Streszczenie

Ocena ryzyka w przebiegu PMF opiera się o powszechnie uznawane skale prognostyczne. Wskaźniki IPSS oraz DIPSS bazują na parametrach klinicznych pacjenta, natomiast skala MIPSS uwzględnia dodatkowo mutacje somatyczne. Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny ryzyka u chorych na PMF z wykorzystaniem skal IPSS, DIPSS i MIPSS oraz porównanie wyników stratyfikacji w oparciu o te wskaźniki. Według IPSS, DIPSS i MIPSS 10% pacjentów zostało zakwalifikowanych do grupy niskiego ryzyka, odpowiednio 40%, 60% i 35% do pośredniego – 1, a 25%, 20% i 55% do pośredniego – 2. Według IPSS i DIPSS 25% i 10% pacjentów zaszeregowano do grupy wysokiego ryzyka, według MIPSS żaden chory nie spełniał kryteriów kwalifikujących do tej grupy. Do wyższej kategorii ryzyka według MIPSS zakwalifikowano odpowiednio 25% oraz 35% pacjentów kwalifikowanych do niższej kategorii przy pomocy wskaźników IPSS oraz DIPSS (odpowiednio 15% i 23% pacjentów zmieniło kategorię ryzyka z pośredniego – 1 według IPSS i DIPSS na ryzyko pośrednie – 2 według MIPSS). Do niższej kategorii ryzyka według MIPSS przydzielono w sumie 45% pacjentów z kategorii większego ryzyka według skali IPSS i 20% według skali DIPSS. Zastosowanie skali prognostycznej MIPSS może zapewnić większą trafność w identyfikacji osób należących do wyższych kategorii ryzyka i doprowadzić do zmiany leczenia obejmującego także procedurę allo-HSCT.

Open access

Agnieszka Szymczyk, Monika Klimek, Monika Podhorecka, Małgorzata Kowal, Waldemar Tomczak, Justyna Kozińska, Dorota Suszek, Maria Majdan and Marek Hus

Streszczenie

Zespół hemofagocytowy (ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis – HLH) charakteryzuje się nieprawidłową aktywacją układu immunologicznego, u podłoża której leżą zmiany genetyczne lub nabyte zaburzenia cytotoksyczności limfocytów T i NK. Objawy kliniczne są niespecyficzne i różnorodne, a postawienie rozpoznania, pomimo dostępności badań dodatkowych, jest niezwykle trudne. W artykule zaprezentowano przypadek kliniczny chorej, u której pierwotnie w obrazie klinicznym dominowała nawracająca gorączka oraz zmiany skórne sugerujące rozpoznanie rumienia guzowatego. Pomimo rozpoczęcia steroidoterapii oraz stosowania empirycznej antybiotykoterapii stan pacjentki nie ulegał poprawie. Do objawów klinicznych dołączyły się splenomegalia oraz zaburzenia w badaniach dodatkowych: trójukładowa cytopenia, hiperferrytynemia, hipertriglicerydemia, hipofibrynogenemia. Ponadto w obrazie histopatologicznym szpiku kostnego stwierdzono obecność hemofagocytów. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań dodatkowych postawiono rozpoznanie HLH. W terapii zastosowano chemioterapię zgodnie z protokołem HLH-2004, uzyskując całkowitą remisję.

Open access

Dorota Link-Lenczowska, Łukasz Dryja, Barbara Zapała, Dorota Krochmalczyk and Tomasz Sacha

Streszczenie

Mutacje w eksonie 9 genu CALR oraz w eksonie 13 genu ASXL1 należą do markerów molekularnych o znaczeniu diagnostycznym i rokowniczym u chorych na nadpłytkowość samoistną (essential thrombocythemia – ET) oraz samoistne włóknienie szpiku (myelofibrosis – MF). Celem pracy było opracowanie i wdrożenie metod wykrywania mutacji w obu genach przy użyciu techniki sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA. Przebadano 20 chorych na ET oraz 20 na MF. Sekwencjonowanie Sangera stosowano w wykrywaniu mutacji w obu genach, a analizę długości fragmentów DNA w wykrywaniu mutacji genu CALR. Typ 1 mutacji w genie CALR wykryto u 67% chorych na ET i u 86% chorych na MF, typ 2 mutacji potwierdzono u 15% ET i MF. Czułość diagnostyczna analizy długości fragmentów DNA wynosiła 3% obciążenia nieprawidłowym allelem, przy dolnej granicy detekcji 7-10% dla sekwencjonowania Sangera. Mutacje eksonu 13 genu ASXL1 wykryto u 25% chorych na MF (czułość 25%). Uzyskane wyniki wskazują na duże zalety praktyczne analizy długości fragmentów DNA jako techniki przesiewowej w diagnostyce ET oraz MF. Jej zastosowanie wraz z konwencjonalnym sekwencjonowaniem pozwala na wiarygodne wykrywanie i identyfikację aberracji genu CALR. Jednoczesna analiza mutacji somatycznych w genach CALR oraz ASXL1 ułatwia diagnostykę różnicową chorych na MPN Ph- i służy stratyfikacji ryzyka w ich przebiegu.

Open access

Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak and Lidia Gil

Streszczenie

Zakażenia należą do najczęstszych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na nowotwory hematologiczne, a stosowanie szczepień ochronnych może w istotnym stopniu wpłynąć na zmniejszenie częstości ich występowania. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących ryzyka zakażeń oraz skuteczności immunizacji czynnej u chorych na nowotwory hematologiczne i u pacjentów z anatomiczną lub czynnościową asplenią. Ponadto zawarto rekomendacje dla populacji polskich pacjentów opracowane przez Sekcję Zakażeń Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Uwzględniono zarówno zalecenia ogólne dotyczące chorych na nowotwory, jak i szczegółowe odnoszące się do określonych nowotworów hematologicznych. Przedstawiono również propozycje poprawy organizacji szczepień u chorych na nowotwory hematologiczne w Polsce.

Open access

Iga Andrasiak and Tomasz Wróbel

Streszczenie

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. overall survival – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. progression-free survival – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. overall response rate – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta (patient reported outcome – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Open access

Mateusz Nowicki, Piotr Stelmach and Anna Szmigielska-Kapłon

Abstract

Angiogenesis is the vital, multistage process in which new blood vessels are created by sprouting from pre-existing vessels. It takes part in carcinogenesis and contributes to progression, metastases, and dissemination of neoplastic disease. In the bone marrow, angiogenesis influences the hematopoietic stem cells (HSC) proliferation, differentiation, and maintenance of normal hematopoiesis under both physiological and stress conditions. The bone marrow niche contains different types of cells, including macrophages, osteoblasts, mesenchymal stem cells, endothelial progenitors, and endothelial cells. All of these interact and form a unique microenvironment necessary for the appropriate function, and preservation of HSC in the quiescent state, and take a major part in the process of mobilization to peripheral blood and homing after transplantation. Cytokines active in the hematopoietic niche as well as miRNAs regulating hemato- poiesis, and angiogenesis have a significant influence on processes occurring in the bone marrow. The aim of this review was to present selected proteins, and molecules associated with angiogenesis as well as bone marrow niche processes: VEGF, ANGPT1, ANGPT2, MMP-9, SDF-1, miRNA-15a, miRNA-16, miRNA-126, miRNA-146a, and miRNA-223.