Institutions, trust and the high level of innovativeness in the Scandinavian countries

Open access

Abstract

The aim of this study was to show the relationship between the level of the confidence indicator and the innovation of the economies of individual Scandinavian countries in the context of the new institutional economy (NEI). Literature studies and analysis of available results of social research indicate the importance of formal and informal institutions in Denmark, Sweden, Norway and Finland in making these countries world leaders in innovation.

Chotkowski, J., (2010), Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2

Czajkowska, M., (2008), Kultura zaufania w organizacji, Etyka w życiu gospodarczym, vol. 11, nr 1.

Fiedor, B., (2015) Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, „Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania” nr 40, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Gruszewska, E., (2017), Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 493.

Hofstede, G., Hofstede G. J., Minkov M., (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kisielnicki, J., (2016), Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 281

Krot, K., Lewicka, D., (2016) Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

North D.C., (1991), Institutions, „Journal of Economic Perspectives”, No 5. za: Kuder, D., (2011), Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, w: Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 19, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, 2011

Leśniewski, L., (2015), Gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji a globalny kryzys finansowy, „Ekonomia Międzynarodowa” nr 9

Limański, A, (2011), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 23

Marcic, S., (2015), Informal Institutions in the Western Balkans: An Obstacle to Democratic Consolidation, “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, nr 1(17)

Miłaszewicz, D., (2011) Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 19

Mularska-Kucharek, M., (2011), Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2(44)/2011

Paliszkiewicz, J., O., (2010) Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstwa – przegląd literatury, Zeszyty naukowe SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywności”, nr 82

Rudolf, S., (1996) Kontrowersje wokół państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji, w: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996, s. 275-276, za: Szmigiel, K., (2014), Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji, „Studia Ekonomiczne”, tom166.

Rudolf, S.,(2015), Budowa równowagi instytucjonalnej na poziomie ponadnarodowym na przykładzie instytucji partycypacji pracowniczej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 405

Rudolf, W., (2015), Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie publiczne”, 2(30)

Rudzewicz, A., (2016), Zaufanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse „Journal of Management and Finance” Vol. 14, No. 3/2/2016

Senger, K., Mroczkowski, K., (2016), Ekspertyza dla PARP: Funkcjonowanie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w Danii, Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz ocena możliwości wykorzystania ich doświadczeń w Polsce, www.parp.gov.pl, dostęp: 03.05.2018

Sierocińska, K., (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. „Studia Ekonomiczne”, nr 1 (LXVIII) 2011

Skarżyńska, K., (2007) Szkoła, media, kapitał społeczny. Jak korzystanie z mediów różnicuje kapitał społeczny różnych środowisk szkolnych, „Przegląd Psychologiczny”, t. 50, nr 1

Svendsen, G.L.H., (2015), The Puzzle of the Scandinavian Welfare State and Social Trust, “Issues of Social Science”, Vol. 3, No. 2 Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2000). The art of writing a scientific article. Journal of Science Communication, 163, 51–59.

Szmigiel, K., (2014), Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji, „Studia Ekonomiczne”, tom 166.

Sztompka P., (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Kraków, za: Krysztopik, M., Rudzewicz A., (2011) Rola zaufania w gospodarce, „Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 662, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 74.

Świeszczak, M., (2016), Zaufanie do sektora bankowego, w: Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Woźniak-Jęchorek, B., (2014), J. R. Commons vs. O.E. Williamson – dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z punktu widzenia ekonomiki rynku pracy, „Studia Prawno–Ekonomiczne”, tom XCII

Zorska, A., (2012), Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 2.

Zorska, A., (2012), Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 2

Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org, dostęp: 22.04.2018

Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Nordycki Rocznik Statystyczny 2014 – Nowe technologie oraz badania i rozwój w krajach skandynawskich, https://www.spcc.pl/node/17412, dostęp: 01.05.2018

Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Państwa skandynawskie prowadzą w globalnym rankingu innowacji w branży czystych technologii, https://www.spcc.pl/node/20057, dostęp:22.04.2018

UNESCO, How much does your country invest on R&D? http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/dostęp: ęp: 01.05.2018

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 29 29 29
PDF Downloads 29 29 29