Determinants of scientific categories in the field of Economic Sciences Assumptions and results of the parameterisation in 2017

Open access

Abstract

The aim of the article is to identify the main determinants of categories ascribed to scientific research units in the field of Economic Sciences in 2017. In the first part of the article, the legal and substantive basis for the evaluation of such institutions is presented. The second part of the text provides a verification of the evaluation assumptions included in the legal regulations (their advisability and significance). The verification is based on the statistical analysis of the obtained results. There are only two criteria out of four that determine the ascribed scientific categories: the first criterion refers to scientific achievements (publications) and the second one refers to scientific potential (scientific promotion and academic staff mobility). The other criteria - the third one (commercialisation of the research) and the fourth one (impact of the research exerted on economy and its internationalisation) did not affect the comprehensive evaluation in any significant way. The number of registered academic employees was not of any significance either.

Antonowicz, D. (2011). Doświadczenia ewaluacji badań naukowych w Wielkiej Brytanii w kontekście funkcjonowania Research Assessment Exercise 2008, Kultura i Edukacja, no. 2(81), pp. 158-173.

Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 - z myślą o parametryzacji 2017, Nauka, no. 4/2013, pp. 58-85.

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna, Bernardinum, Pelplin.

Brant, R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression, Biometrics, no. 46, pp. 1171-1178.

Cameron, A., Trivedi, P. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.

Cox, D. R. and Snell, E. J. (1989). Analysis of Binary Data (second edition), Chapman & Hall/CRC.

Cynarski, W. (2000). Przyczynek do epistemologii nauk o kulturze fizycznej, „Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury”, vol. 1.

Gruszczyński, M. (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych jakościowych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Hilbe, J.M. (2009). Logistic regression models, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton.

Jednostki z prawem do nadawania stopnia naukowego, system POLON, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e8s1, accessed on: 26th March 2018

Nagelkerke, E. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination, Biometrika, no. 78(3), pp. 691-692.

Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej (Draft Ordinance of the Ministry of Science and Higher Education on evaluation of scientific activities (Draft 2018), accessed on 17th Sept. 2018: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12314505/12525417/12525418/dokument352533.pdf.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Ordinance of the Ministry of Science and Higher Education of 8th Aug. 2011 on the areas of knowledge, fields of sciences and arts and scientific and artistic disciplines (Ordinance of MSHE), Journal of Laws 179/2011 item 1065 with later amendments)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Ordinance of the Ministry of Science and Higher Education of 12th Dec. 2016 on assigning scientific categories to scientific units and higher education institutions in which the basic organisational units have not been indicated, in accordance to their statutes (Ordinance of MSHE), Journal of Laws 2016 item 2154)

Sadowski I., Mach B.W. (2013). Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny - przypadek nauk humanistycznych i społecznych, Nauka, no. 1/2013, pp. 67-103.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Act of 27th July 2005 on Higher Education Law (AoHEL,2017), Journal of Laws 2017, poz. 2183.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Act of 3rd July 2018 on Higher Education Law (AoHEL,2017),Journal of Laws 2018, item 1668.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Act of 30th April 2010 on Principles of Funding Science, (AoPFS), Journal of Laws 96/2010 item 615 with later amendments

Wolfe, R., Gould, W. (1998). An approximate likelihood-ratio test for ordinal response models, Stata Technical Bulletin, no. 7(42).

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (The results of the comprehensive evaluation of the quality of scientific, research and development activities undertaken by scientific units (2017)) https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html .

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 33 33 16
PDF Downloads 31 31 11