Continuity of Activities During the Crisis Situations on Railway Transport Branch

Open access

Abstract

The continuity of activity field during the crisis situations is a way, how to reduce activities which is harmless for the transport. The goal is ensure minimal demanded level of services performed in the transport branch. This minimal level for performing the transport services are necessary for train operating.

ČSN ISO 22301. 2013 Ochrana společnosti – Systém managementu kontinuity podnikání – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 40 p. Třídící znak 01 2306.

Fuchs, P., Němec, V., Soušek, R., Szabo, S., Šustr, M., Viskup, P. 2015 The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic. In: 19th International Scientific Conference on Transport Means: Transport Means - Proceedings of the International Conference. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015 p. 418 – 426. ISSN: 1822-296X

Rozová, D. 2015 Hodnocení klíčových činností kontinuity za krizových situací. Pardubice, 2015. 92 p. Diploma Thesis. University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty.

Rozová, D., Šustr, M., Soušek, R., Šohajek, P. 2018 Crisis management in the railway transport and their additions. In. 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018 – Proceeding of the International Conference, Trakai, Lithuania, Kaunas University of Technology, 2018 p. 1043 – 1049. ISSN: 1822-296X

Sharp, J. 2009 Jak postupovat při řízení kontinuity činností: Naplnění požadavků BS 25999 = The route map to business continuity management. Praha: Risk Analysis Consultants, 2009. 117 p. ISBN 978-80-254-3992-0.

Smejkal, V., Rais, K. 2010 Řízení rizik ve firmách a jiných organizací. 3. vyd. Praha: GRADA, 2010. 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6.

Soušek, R., et al. 2010 Doprava a krizový management. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2010. 260 p. ISBN 987-80-86530-64-2.

Soušek, R., Rozová, D., Němec, V., Šustr, M. 2017 Business continuity management system in the transport. In: 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2017), Orlando, United States, 2017 p. 185-190. ISBN: 978-194176364-3

Valášek, J., Kovařík, F., et al. 2008 Krizové řízení při nevojenských krizových situacích. Modul C. Praha: MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 159 p. ISBN 987-80-86640-93-8.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 31 31 4
PDF Downloads 28 28 6