Origins and Developments of Translation Theory in Lithuania from 1918 to 1990

Open access

Abstract

This article presents an analysis of the reasons and the specificities of the development of translation theory in one of the three post-Soviet Baltic countries, Lithuania, since the first half of the 20th century until 1990. The analysis considers the historical and political circumstances characterising the period of Lithuania’s Independence (1918-1940) as well as the Soviet period (1940-1941 and 1944-1990). The discussion of the development of translation theory in Lithuania helps to reveal general features relevant to the context of translation studies in Latvia and Estonia as well, because the historical and political experiences of these Baltic countries have been similar to those of Lithuania.

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Vertimo mokslas. Vilnius: Mokslas, 1978.

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. “Lietuvių vertimo teorijos užuomazgos”. In: Matuzevičius, E., Valionis, A. (eds.). Meninio vertimo problemos. Vilnius: Vaga, 1980: 63–84.

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Vertimo tyrinėjimai. Vilnius: Mokslas, 1984.

Ambrazevičius, Juozas. Literatūos teorija. Poetika. Kaunas: Sakalas, 1930.

Armalytė, Olimpija. Lietuviškų žodžių realij&ų vertimas į anglų kalbą. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1986.

Armalytė, Olimpija, Pažūsis, Lionginas. Vertimo teorijos pradmenys. Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos TSR Liaudies švietimo ministerija, Vilniaus universitetas, 1990.

Balčiūnienė, Irena. Verstinės literatūos kritikos apžvalga, 2005. URL: http://www.llvs.lt/?recensions=35. (Accessed June 13 2016).

Balčikonis, Juozas. “Atsakymas ponui Baliui Sruogai”. Lietuva 20, (1927): 2–4.

Balionytė, Eglė. XX a. I pusės meninių tekstų vertimai Lietuvoje. Prancūzų filologijos gretutinių studijų baigiamasis projektas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2016.

Barkhudarov, Leonid, S. Yazyk i perevod (Voprosy obchei i chastnoi teorii perevoda). Moskva: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1975.

Cary, Edmond. “Théories soviétiques de la traduction”. Babel, 3 (4), (1957): 179–190.

Catford, John C. Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press, 1965.

Čepinskienė, Galina. “Ko ligi šiol pasigendame”. Literatūra ir menas III (15), 1969: 5.

Čiurlionienė, Sofija. “Apie vertimus”. Gimtoji kalba 2,1933:17–20.

Čiurlionienė, Sofija. “Apie vertimus”. Gimtoji kalba 4,1933: 51–53.

Čiurlionienė, Sofija. “Apie vertimus”. Gimtoji kalba 8,1933:115–117.

Fedorov, Andrei, V. Vvedenie v teoriju perevoda. Moskva: Izdatelstvo literatury na inostrannyh jazykah, 1958 [1953].

Gustaitis, Motiejus. Stilistika. Literatūros teorijos vadovėlis. Kaunas: Marijampolė, 1923.

Januškevičiūtė, Ilona. “Tarpukario Lietuvos kultūrininkai ir «Paryžiaus fenomenas»“. Bernardinai.lt. Interneto dienraštis, 2014. URL:http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-07-ilona-januskeviciute-tarpukario-lietuvos-kulturininkai-ir-paryziaus-fenomenas/113612. (Accessed June 20 2016).

Leonavičienė, Aurelija. “Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis”. kalbų studijos/Studies about languages 22,(2013): 25–31.

LEVÝ Jiři. Umĕní překladu. Praha: Dílna, 1963.

Matuzevičius, Eugenijus. “Už mus niekas kitas nepadarys”. Literatūra ir menas 11(15), (1969): 4.

Mounin, Georges. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Éditions Gallimard, 1963.

Nida, Eugene A. “Science of Translation”. Language 45,1969: 483–498.

Pažūsis, Lionginas. “Svarbu ir grožis, ir ištikimybė originalui”. Literatūros panorama 83, 1984: 159–160

Račkauskas, Merkelis. “Kalbos piktžolės”. Gimtoji kalba 2, (1933): 20–23.

Salys, Antanas. “Mūsų lietuviškieji vardai”. Gimtoji kalba 4, (1933): 50–51.

Sauka, Donatas. Fausto amžiaus epilogas: monografija. Vilnius: Tyto alba, 1998.

Sruoga, Balys. “Apie kalbininkus ir rašytojus”. Lietuva 12, (1927): 2–4.

Talmantas, Jurgis. “Daugiau dėmesio šnekamajai bendrinei kalbai”. Gimtoji kalba 8,(1993) :113–115.

Van Vaerenbergh, Léona. “Linguistique et théorie(s) de la traduction: réflexion(s) scientifique(s) au profit du traducteurs”. In: Jean Peeters (dir.). La traduction. De la théorie à la pratique et retour. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2005:19-30.

Visockas, Vytautas. “Vertimo medžio šaknys ir metūgés”. In: Eugenijus Matuzevičius and Arvydas Valionis (eds.). Meninio vertimo problemos. Vilnius: Vaga, 1980: 7–62.

Translationes

The Journal of West University of Timisoara

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 106 106 13
PDF Downloads 85 85 8