Outdoor Gyms as an Example of Outdoor Recreation Activity in Urbanized Areas

Open access

Abstract

Outdoor gyms are becoming increasingly popular in the European cities. They are built in urban parks, in neighbourhoods (housing estates) and school sports grounds. Recently outdoor gyms are increasingly being built in non–urban recreation areas (such as beaches, lake promenades, forest parks). Among them there are gyms dedicated specifically to the elderly or disabled. The aim of the research is to analyze the use of outdoor gyms in Warsaw and selected surrounding settlements.

Bale J., 2001, Sport, Space and the City, Caldwell, New York.

Cerver F., 1992, Sport Facilities, New Architecture Publishing, Madrid.

Cheisura A., 2004, The role of urban parks for sustainable city, Landscape and Urban Planning, 68, 1, pp. 129-138.

Chmielewski M.J., 2002, Urbanistyka, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Chow H.W., 2013, Outdoor fitness equipment in parks: a qualitative study from older adults’ perceptions, BMC Public Health, 13, 1216, DOI: 10.1186/1471-2458-13-1216.

Daly J., 2000, Recreation and Sport. Planning and Design, Human Kinetics, Chicago.

European Commission, 2013, Building a Green Infrastructure for Europe, European Union.

Korzeniewski W., 1989, Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Wyd. Arkady, Warszawa.

Kozdroń E., 2008, Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.

Lee A.C.K., Maheswaran R., 2011, The health benefits of urban green spaces: a review of evidence, Journal of Public Health, 33, 2, pp. 212–222, DOI: 10.1093/pubmed/fdq068.

Leitner M.J., 2004, Leisure in later life, Sagamore Publishing, University of Illinois, Urbana.

Maas J., Verheij R.A., Groenewegen P.P., de Vries S., Spreuwenberg P., 2006, Green space, urbanity and health: how strong is the relation?, „Journal of Epidemiology & Community Health”, 60 (7), pp. 587-592, DOI: 10.1136/jech.2005.043125).

Mogiła-Lisowska J., 2010, Rekreacyjna aktywność dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.

Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A., Molik B. (red.), 2015, Adaptowana aktywność fizyczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Pawlikowska-Piechotka A., 2014, Europejskie tradycje rekreacji w mieście, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.

Piątkowska K., Scholtz A., Wirszyłło R., 1976, Rekreacja w osiedlu, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa.

Rzegocińska-Tyżuk B., 2005, Sport w przestrzeni publicznej współczesnego miasta, Architektura. Czasopismo Techniczne, 1–A, 9, 102, s. 231–256.

Rzegocińska-Tyżuk B., 2010, Przestrzeń sportu w miejskim środowisku mieszkaniowym, Architektura. Czasopismo Techniczne, 1–A, 2, 6, 107, s. 109–118.

Sawyer T.H., 2006, Facility planning and design for health, physical activity, recreation and sport, Sagamore Publishing, Urbana.

Scott A., Stride V., Neville L., Hua M., 2015, Design and promotion of an outdoor gym for older adults: a collaborative project, Health Promotion Journal of Australia, 25, 3, pp. 212-214.

Stutzerbacher P., Ulrich S., 2002, Architecture for Sport, Wiley Academy, New York.

Tołwiński T., 1963, Urbanistyka, t. 1–3, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Tyszka A., 2012, Polskie miasta ogrody w tradycji europejskiej, [w:] Polska tradycja miast ogrodów, Stowarzyszenie Związek Podkowian, Podkowa Leśna.

Ujma–Wąsowicz K., 2012, Kształtowanie przestrzeni sportoworekreacyjnej w mieście. Ewolucja problemu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

van den Berg A., Maas J., Verheij R.A., Groenwegen P.P., 2010, Green space as a buffer between stressful life events and health, „Social Science and Medicine”, 70, 8 (April), pp. 1203–1210.

Wejchert K., 2008, Elementy kompozycji architektonicznej, Arkady, Warszawa.

Wirszyłło R., 1982, Urządzenia Sportowe, Arkady, Warszawa. www.bip.msit.gov.pl.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 116 116 13
PDF Downloads 88 88 9