Changes in the Number and Capacity of Hotels in Poland

Open access

Abstract

The author’s aim is to identify changes in the rate, intensity and direction of hotel development, as well as their number, type and capacity of in Poland, by category and province in 1990-2015. The objective is to define the influence of both tourism attractiveness and economic development factors (GNP, total capital expenditure, the value of gross fixed capital formation – GFCF) on the changing number of hotel rooms. The identification was based on commonly available materials provided by the Local Data Base (LDB) of the Central Statistical Office (CSO), as well as from statistical year books concerning the tourism sector. The article presents methods for analysing indices, as well as correlation and graphic presentation (graphs, maps). From 1990 to 2015, there was a rapid increase in the number and capacity of hotels in Poland (4.5 times), especially in higher (5* and 4*) and medium standard (3*) hotels. That increase was significantly diversified regionally and strongly depended on the tourism attractiveness and socioeconomic development of provinces.

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.

Fularski M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.

Knowles T., Egan D., 2001, Recession and its Implications for the International Hotel Industry, Travel and Tourism Analyst, 6, pp. 59-76.

Kowalczyk A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kraś J., 2012, Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś, Saeculum Christianum, 19/2, pp. 213-225.

Łazarek R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [in:] J. Merski, C. Witkowski (eds.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, pp. 7-25.

Milewska M., Włodarczyk B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.

Napierała T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [in:] R.K. Borówka, A. Credo, I. Kavetskyy (eds.), Współczesne problemy badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, pp. 187-196.

Rocznik statystyczny, lata 1960-1997, GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny RP, lata 1998-2016, GUS, Warszawa.

Rogacki H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, Folia Turistica, 21, pp. 203-220.

Semerling A., 2016, Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce, Współczesna Gospodarka. Contemporary Economy. Electronic Scientific Journal, 7, 2, pp. 131-144, www.wspolczesnagospodarka.pl.

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Turkowski M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa.

Turkowski M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.

Turystyka w..., Yearbooks 1999-2015, GUS, Warszawa.

Turystyka w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa.

Turystyka w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Wawrzyniak S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [in:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.

Witkowski C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyd. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Wojdacki K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowe w Polsce – analiza statystyczna, Folia Turistica, 35, pp. 115-140.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 96 96 15
PDF Downloads 38 38 10