The Function of Hotels in Revitalizing Rural Areas: Case Studies in Pomerania Province

Open access

Abstract

This article indicates optimal local, social, economic and geographical relationships contributing to the effective implementation of hotel investment as a part of rural area revitalisation. This will be undertaken through the case studies of four hotels functioning in revitalized historical buildings in the rural areas of Pomerania Province. A ‘multiple case study’ will be performed based on the following methods: 1) the desk study of the data concerning the activity of the hotels; 2) a micro- and meso-scale cartographic inventory; 3) structured individual in-depth interviews with hotel owners and managers, as well as with the authorities and officials responsible for the promotion of the communes where the hotels are situated.

Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.

Bieńkowski A., 2001, Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzy-stwa Naukowego, 15, pp. 83-94.

Cudny W., Rouba R., 2012, Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku, Ochrona Zabytków, 3-4, pp. 107-122.

Durydiwka M., 2014, Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych, Turystyka Kulturowa, 10, pp. 34-51.

Gaweł I., 2013, Współczesna oferta hotelowa dawnych rezydencji ziemiańskich w okolicach Słupska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/docmetadata?id=37261.

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Somonino na lata 2017-2020, 2017, Somonino; http://bip.somonino.pl/pobierz/3203.

Gonda-Soroczyńska E., 2008, Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi, Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 7, 1, pp. 63-80.

Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A.M., 2014, Możliwości i bariery w przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych wsi Piotrówek – studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, pp. 23-36.

Kalnins A., Chung W., 2004, Resource-seeking agglomeration: A study of market entry in the lodging industry, Strategic Management Journal, 25, 7, pp. 689-699.

Kizielewicz J., 2002, Wykorzystanie zespołów dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych województwa pomorskiego dla celów turystycznych, Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork 25-26 kwietnia 2002, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, pp. 36-42.

Konieczna-Domańska A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 16, 2, pp. 179-192.

Koreleski K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, pp. 19-26.

Kozak M., 2008, Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, Studia Regionalne i Lokalne, 32, 2, pp. 92-111.

Kronenberg J., 2011, Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – dwór w Tomaszowicach, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2, pp. 52-65.

Kvale S., 2011, Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Leśniewska-Napierała K., 2017, The potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzeziny, Space – Society – Economy, 19, pp. 105-120.

Litwin U., Bacior S., Piech I., 2010, Nowoczesne metody wartościowania krajobrazu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, pp. 147-155.

Makowska M., Boguszewski R., 2013, Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [in:] M. Makowska (ed.), Analiza danych zastanych: Przewodnik dla studentów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 9-31.

Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 406-482.

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pałac Ciekocinko, 2017; http://ciekocinko.pl/; 20.11.2017.

Papatheodorou A., 2004, Exploring the Evolution of Tourism Resorts, Annals of Tourism Research, 31, 1, pp. 219-237.

Program opieki nad zabytkami powiatu kartuskiego na lata 2015-2018, 2015, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Kartuzy; http://www.kartuskipowiat.com.pl/pliki/PROGRAMKartuzy_2015_2018aktualiacja.pdf.

Program opieki nad zabytkami powiatu puckiego na lata 2016-2019, 2016, Starostwo Powiatowe w Pucku, Puck; http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/3068/oryginal/Zalacznik1.pdf.

Ratajski L., 1973, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.

Rouba R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Rouba R., Cudny W., 2011, Monitorowanie zabytkowych rezydencji funkcjonujących na rynku usług hotelarskich w Polsce w latach 2002-2011, Ochrona Zabytków, 1-4, pp. 183-198.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz.U. 2004, nr 188, poz. 1945 z późn. zm.

Saliszczew K.A., 1998, Kartografia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sikora D., 2010, Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej, Kurier Konserwatorski, 7, pp. 11-16.

Strategia rozwoju gminy Łęczyce na lata 2010-2025, 2010, Łęczyce; http://www.leczyce.pl/images/dokumenty_pdf/strategia_rozwoju_gminy.pdf.

Strategia rozwoju gminy Somonino na lata 2012-2019, 2012, Somonino, http://bip.somonino.pl/pobierz/1945.

Urtasun A. i, Gutiérrez I., 2006, Hotel location in tourism cities: Madrid 1936-1998, Annals of Tourism Research, 33, 2, pp. 382-402.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.

Wilczyński R., 2009, Jak rozwijać obszary wiejskie, aby przeciwdziałać kryzysowi zagospodarowania przestrzennego?, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 12, pp. 193-197.

Witkowski K., Starościc D., 2008, System infrastruktury społecznej w gminie, Studia Lubelskie, IV, pp. 177-194.

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, Turyzm/Tourism, 21, 1-2, pp. 59-66.

Yin R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 114 114 11
PDF Downloads 57 57 6