Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space

Open access

Abstract

The paper concerns folk tourism - describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism space and includes hospitality.

ISAŃSKI J., 2008, Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe.Skutki rozwoju turystyki w środowisku społecznym - szanse i zagrożenia, [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, t. II, eds. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, pp. 27-40.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 86 pp.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 159 pp.

KOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [in:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [in:] Razem, ale jak?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 33-46.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2, pp. 87-103.

MADEJ T., 2008, Rola turystów z „Unikatu” w odrodzeniu tradycji Niedzieli Palmowej we wsi Łyse na Kurpiach, [in:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, ed. M. Kazimierczak, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, pp. 234-240.

MIKA M., 2008, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa, pp. 406-473.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2010, Wpływ turystyki na komercjalizację kultury ludowej w Polsce, doctoral thesis, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

OLECHNICKI K., ZAŁĘCKI P., 1999, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.

REMBOWSKA K., 2008, Turystyka jako interpretacja dziedzictwa kulturowego, [in:] Eksploracja przestrzeni historycznej, red. M.K. Leniartek, WSZ, Wrocław, pp. 19-20.

STASIAK A., 2007, Kultura a turystyka - wzajemne relacje, [in:] Razem czy oddzielnie?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.

ZARĘBA D., 2010, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa, 182 pp.

ZOWISŁO M., 2011, Filozofia rekreacji, [in:] Rekreacja i czas wolny, ed. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa, pp. 64-80.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 304 304 12
PDF Downloads 153 153 9