SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations

Open access

SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations

The aim of the paper is to identify the role of SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations. SWOT analysis helps to establish a reliable diagnosis of the internal potential shown by a tourism destination and its environment. In the Polish economic situation, SWOT analysis is frequently used in a fragmentary manner which should be considered as a serious methodological oversight and may jeopardize the value of the entire process related to the strategic management of the tourism destination.

Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.

Berliński L., 2002, Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz.

Berliński L., Penc-Pietrzak I., 2004, Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa.

Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M., 2002, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Diffin, Warszawa.

Kaplan R., Norton D., 1992, The balanced scorecard - measures that drive performance, Harvard Business Reviev, 70 (1), pp. 71-80.

Kornak A., Rapacz A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław.

Kotler Ph., 2005, Marketing, Rebis, Poznań.

Meyer B., Milewski D., 2009, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Niestrój R., 1998, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Romanowska M., 2007, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Strużycki M., 2004, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Diffin, Warszawa.

Supernat J., 1998, Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje, Kolonia Limited, Wrocław.

Szromik A., 2008, Marketing terytorialny, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Weihrich H., 1982, The TOWS matrix. A tool for situational analysis, Long Range Planning, 15 (2), pp. 54-66.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 464 464 48
PDF Downloads 304 304 30