The Perception of Respondents of Packaging Innovations in Slovakia

Open access

Abstract

The paper deals with the evaluation of the perception of packaging innovations in terms of their functions through the Kano model. It focuses on the evaluation of the perception of innovation of all main seven functions of packaging, in particular on handling, protective, informative, economic, environmental, promotional and ecological packaging functions. The results indicate that the target groups interested in the new innovative packaging are mostly in age between 41 to 60 years. These groups have the highest requirements for new packaging. The innovations of handling functions of packaging have the most significant influence on the older generation. However, almost all ages categories positively recognize ecological innovations of packaging.

1. Alacova S. (2016). Inovacie obalov z pohľadu ich funkcie. Zvolen, Technicka univerzita vo Zvolene.

2. Baltes N., Dragoe A.G., Ardelean, D.I. (2014), Study regarding the determination of the financial performance of a company through market rates, Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad Economics Series, 24(3).

3. Borlea S.N., Mare C., Achim M.V., Puscas A. (2016), Direction of causality between financial development and economic growth. Evidence for developing countries, Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad Economics Series, 26(2)

4. Calver G. (2004), What is packaging design? RotoVision.

5. Ducar S., Nascakova J., Malak M. (2006), Navrh systému merania spokojnosti zakaznikov Kano modelom, Transfer inovacii, 9, 137-139.

6. Dzurova M. (1997), Obal a balenie ako súcasť logistiky. Bratislava: Eurounion.

7. EUROACTIVE (2016), Výzva pre Európu: Plastový odpad (2016). (on-line) http://euractiv.sk/zivotne-prostredie/vyzva-pre-europu-plastovy-odpad-024733/

8. Goodpasture, J. (2003), Quantitative Methods in Project management. USA: J. Ross Publishing.

9. Grapentine T. (2015), Why the Kano model wears no clothes, Quirks Marketing Research Media, 34 (online) http://www.quirks.com/articles/2015/20150407.aspx

10. Helus Z. (2015), Socialni psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

11. Ipate N., David K.G., Ipate I., Bogdan A. (2015), The bioeconomy model in future sustainable development, Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad Economics Series 25, 2/2015.

12. Kacenak I. (1996), Balenie tovaru. Bratislava: Ekonóm.

13. Kacenak I. (2001), Zaklady balenia potravin. Bratislava: ARM 333.

14. Lesakova D. (2012), Determinanty úrovne, struktúry a tendencii v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom spravani seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky v SR, Vedecké state Obchodnej fakulty, 422-429.

15. Lindh H. et al. (2016), Elucidating the Indirect Contributions of Packaging to Sustainable Development: A Terminology of Packaging Functions and Features, Packaging Technology and Science

16. Loucanova E. (2014), Spolocenska funkcia obalu ako produktova inovacia, Trendy a inovativne pristupy v podnikových procesoch : 17. medzinarodna vedecka konferencia.

17. Loucanova E. (2015), Navrh metodiky nastrojov pre efektivne riadenie inovacii na zaklade požiadaviek zakaznikov, Posterus, 8(4)

18. Pajtinkova Bartakova G., Gubiniova K. (2012), Udržateľný marketingový manažment. Bratislava: 1AM press.

19. Palus H. (2004), Trvalo udržateľný rozvoj a certifikacia lesov, Nova ekonomika: vedecký casopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, 3(2), 63-68, 20. Regattieri A., Santarelli G., Gamberi M., Mora C. (2014), A new paradigm for packaging design in web-based commerce, International Journal of Engineering Business Management, 6(1), 1-11.

21. Supin M. (2009), Megatrendy vo vývoji svetového hospodarstva a možnosti Slovenskej republiky zmäkciť dôsledky hospodarskej krizy, Marketing a obchod 2009: vplyv hospodarkej krizy na marketing a obchod, 5-8.

22. Zakon c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplneni niektorých zakonov. (in English: Act on Waste No. 79/2015 and on amendments to certain acts)

23. Zeman S. (2005), Balenie a obalova technika. Nitra: Slovenska poľnohospodarska univerzita.

24. Zhang Z.G., Song R.H., Wu P., Yao M.Q., Chen L. (2011), Innovation Packaging Design of Mogan Huangya Tea. 12th IEEE International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design. Chongqing, 149-153.