Analysis of the Cost and Benefits of Occupational Safety Measures: Case of State Emergency Medical Service of the Ministry of Health

Open access

Abstract

The purpose of this paper is to explore and analyse the assessment of financial resources used in occupational safety measures. The paper is based on workplace risk assessment, mandatory health examinations, occupational health surveillance, accident analysis, analysis of the budget and costs of SEMS.

Matisāne, L. “Darba aizsardzība vai veselais saprāts?” Finanses.lv, Nr.5 (18), 34-36.

Kaļķis, V., Roja, Ž. & Kaļķis, H. (2015) Arodveselība un riski darbā, Medicīnas apgāds, Rīga, 54-74, 127-131.

Ministry of Welfare. (2003). Labour Protection Law guidelines. Mar. 19, 2015, from http://osha.lv/lv/publications/docs/dal_vadlinijas.pdf

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības sistēma. (2011). Darba drošības un veselības aizsardzības sistēma. Retrieved Mar. 2, 2015, from http://kvs.nmpd.gov.lv/NMPD_KVS_2011-05-19_igx_8.Darba_droibas_un_veselibas_aizsardzibas_sistema.htm

Darba aizsardzības likums. (2001). Retrieved Jan. 20, 2015 from http://likumi.lv/doc.php?id=26020

Kaļķis, V. (2008). Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas izglītības fonds, Rīga, 19.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. (2010). Darba apstākļi un veselība darbā. Retrieved Feb. 15, 2015, from http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/darbaapstakliunveselibadarba.pdf

Atstāja, D. & Reardon, J. (2010). Towards a reformation of the theory of safe working conditions - a preliminary model. RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship in Riga, 14-16 October, pp. 65-70.

Ribinskaliga, L. (2009). Būtu vajadzīga nopietnāka gādība par arodveselību Dienas bizness. Retrieved Mar. 17, 2015, from http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/citas/butu-vajadziga-nopietnakagadiba-par-arodveselibu-269720

Ministru kabineta noteikumi Nr.908. Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība. Retrieved Mar. 14, 2015, from http://likumi.lv/doc.php?id=147550

Kaļķis, V. (2008). Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas izglītības fonds, Rīga, pp. 212-213.

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. (2010). Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti. Vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga? Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts. Retrieved Apr. 2, 2015, from http://osha.lv/lv/publications/02082011/05_2010_brosura_a5_da_ekonom_izdevigums_final.pdf

Kaļķis, V. & Roja, Ž. (2001). Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Elpa, Rīga, pp. 303-311.

Latvijas Republikas Labklājības Ministrija. (2009). Obligātās veselības pārbaudes. Retrieved Mar. 21, 2015, from http://www.lm.gov.lv/text/359lt;/p>

Augulis, U. (2015). Droša darba vide un zināšanas ir priekšnoteikums darbinieku produktivitātei un veselībai. Baltic News Service. Retrieved Apr. 20, 2015, from http://www.bns.lv/search/?keyword=darba+dro%C5%A1%C4%ABba&sort_by=date&order=desc&find=Mekl%C4%93t

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 420 418 14
PDF Downloads 135 135 11