The Characteristics of Air Swirl Supply Device

Open access

Abstract

In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates swirl air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal dependences have been obtained as well three-factor chart has been designed. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with swirl air jets.

[1] Taliev, V. N. (1978). Aerodinamika ventiliatsii. Moskwa: Stroiizdat.

[2] Hrimitlin, M.I. (1982). Raspredelenie vozduha v pomeshcheniah. Moskwa: Stroiizdat.

[3] Vozniak, O.T. (2001). Vplyv vzayemodii strumyn na povitrorozpodil u prymishchenni. Visn. NU. 2001, 27- 31. Lviv: Lvivska politekhnika.

[4] Bankhid, L. (1981). Teplovoi mikroklimat pomeshcheniy. Moskwa: Stroiizdat.

[5] Vozniak, O., Kovalchuk, A. (2002). Efektyvnist’ povitrorozpodilu zustrichnymy nespivvisnymy strumynamy. Visnyk Natsional’nogho Universytetu L’vivska politekhnika Teploenerghetyka. Inzheneria dovkillia. Avtomatyzatsia. 460, 157-161.

[6] Vozniak, O., Kovalchuk, A. (2002). Air distribution by opposite non-coaxial air jets. In VIIVedecka Konferencia s medzinarodnou ucastou Kosicko - Lvovsko - Rzeszowska, Kosice 2002 (173-178). Kosice: Faculty of Civil Engineering of TU.

[7] Vozniak, O., Kovalchuk, A., Ivanus, Ye.,Kits, A. (2001). Povitrorozpodil u prymishchenni pry vzayemodii zustrichnykh nespivvisnykh strumyn. Visnyk Natsional’nogho UniversytetuL’vivska politekhnika Teploenerghetyka. Inzheneria dovkillia. Avtomatyzatsia. 432, 31 - 37.

[8] Vozniak, O., Dovbush, O. (2000). Influence of indoor climate on a person heat exchange in a room. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej Aktualne problemy budownictwa i Inzynieriisrodowiska; czesc 2 - inzynieria srodowiska. 2000, 441 - 447.

[9] Abramovich, H.N., Hirshovich, T.A., Krasheninnikov, S.YU., Sekundov, А.N., Smirnova, I.P. (1984). Teoria turbulentnykh strui. Мoskwa: Nauka.

[10] Vozniak, О.Т., Sukholova, І.Ye (2009). Deklaratsiynyi patent Ukrayiny No. 40185 vid 25.03.2009 , Biul. No. 6, 2009: Povitrorozpodil’nyk.

[11] Adler, Yu.P., Markova, Е.V., Hranovskiy, Yu.V. (1976). Planirovanie eksperimenta pri poiskeoptimal’nykh usloviy. Мoskwa: Nauka.

[12] Lovtsov, V.V., Homutetskiy, Yu.N. (1991). Sistemy konditsionirovania dinamicheskoghomikroklimata pomeshcheniy. Moskwa: Stroiizdat.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 89 84 2
PDF Downloads 40 39 3