Water Consumption in the City of Rzeszow

Open access

Abstract

The aim of the work is the analysis of water consumption in Rzeszow city. The quantity of produced water in Water Plants: Zwieczyca I and Zwieczyca II were performed for years 2007÷2009. The individual average twenty-four hour water consumption per one inhabitant was estimated. A stable decrease was observed in annual water consumption in years 2000÷2009. On the example of housing estate Nowe Miasto, the analysis of water consumption concerning the heights of the buildings was made. The biggest individual water consumption was marked in ten-storey house, and the smallest in single-family house. The next step regard the water consumption depending on the days in week. The biggest water consumption was in Thursdays, and the smallest in Sundays. Also the maximum and minimum twenty-four hour water consumption in the division into months in 2009 year were determined.

[1] Pietrucha, K. (2008). Analiza czasu odnowy i naprawy podsystemu dystrybucji wody dla miasta Rzeszowa. Instal. Volume 10, pp. 113-115.

[2] Rak, J., Studziński, A. (2005). The Chosen Problems of Rzeszów Water Supply System Exploitation. In 10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice, State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering, 2005 (pp. 328-335). Kosice: Technical University of Kosice.

[3] Rak, J., Tchórzewska-Cieślak, B. (2007). Analiza zużycia wody przez mieszkańców Dębicy. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska.Volume 42, pp. 113-122.

[4] Rak, J., Tchórzewska-Cieślak, B. (2000). Analiza zużycia wody do picia w mieście Rzeszowie. Mat. konf. IV Miedzynarodowej Konfenfrencji, XVI Krajowa Konferencja nt. Zaopatrzeniejakość i ochrona wód, 2000 (pp. 927-933). Kraków-Poznań.

[5] Rak, J., Tchórzewska-Cieślak, B. (2001). Analiza zużycia wody do spożycia w wybranych osiedlach miasta Rzeszowa. In Mat. konf. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, nt. Problemy budownictwa wodnego i gospodarki wodno-ściekowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia, Myczkowce 2001 (pp. 236-240). Rzeszów: Wydawnictwo RZECH-DRUK.

[6] Rak, J., Tchórzewska-Cieślak, B. (2001). Zużycie wody do spożycia w mieście Rzeszowie z uwzględnieniem wysokości zabudowy. In Mat. konf. VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeszów-Lwów-Koszyce, 2001 (pp. 6-13). Lwów: Wydawnictwo Politechnika Lwowska.

[7] Kwietniewski, M., Rak, J. (2009). Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnejw Polsce - stan badań i możliwości jej poprawy. Warszawa: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

[8] Solecka, M. (2010). Zużycie wody w mieście Rzeszowie. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Rzeszowska.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 70 69 1
PDF Downloads 32 32 3