Heat and Velocity Parameters of a Non-Isothermal Flow Generated by a Double-Chamber Air Diffuser

Open access

Abstract

Heat and velocity parameters of the non-isothermal flow generated by a source panel-type double-chamber air diffuser with four horizontal shelf pressure equalizers of optimal relative length at the mid-horizontal level and in the vertical axisymmetrical plane. Irregularity ratios of initial velocities and temperatures of the air flow under study have also been defined.

[1] Staroverov, I.G. (1978). Vnutrennie sanitarno-tekhnicheskie ustroystva. Ventilyatsia ikonditsionirovanie vozdukha. Moscow: Stroyizdat.

[2] Grimitlin, М.I. (1982). Raspredelenie vozdukha v pomeshcheniyakh. Moscow: Stroyizdat.

[3] Poradnic.(1994). Ogrzewanie+klimatyzacja 94/95. Gdańsk.

[4] Zhukovsky, S. S., Klymenko, H. M. (2007). Konstruktsiyni osoblyvosti dzherelnykh (filtratsiynykh) povitrorozpodilnykiv i propozytsiyi shchodo ikh udoskonalennya. Naukovyvisnyk: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. Vol.17(6), pp. 101-106. Lviv: NLTUU.

[5] Zhukovsky, S.S. (1989). Ispolzovaniye priklonnykh vozdukhoraspredelitelei s tselyu ventilatsiipomeshcheniy vytesnyayushchim vozdushnym potokom . Ukraine: NIINTI.

[6] Nielsen, P.V. (1992). Velokite Distributiinthe Flowfroma Wall-Monnted Diffuserin Roomwith Displament Ventilation. In ROOMVENT’92, Third INT. Conf on Air Distribution in rooms, 1992. Aalbery, Denmark.

[7] Nielsen, P.V. (2000). Velocity. Distribution on a Room Ventilated by Displacement. 3. Ventilation and Wall-Mounted Air Terminal Devices. Energy and Building. Vol. 31(3), pp.179-187.

[8] Skaret. (2000). Ventilasjnsteknik hand-bok. Handbok 48. NordesByqfork-kningsinstitut.

[9] Zhukovsky, S.S., Dobuvsh, О.М., Klymenko, H.М. (2006). Povitrorozpodilnyk. Patent № 19497. vid 15.12. 2006, Bul. № 12. Ukraina.

[10] Zhukovsky, S. S., Klymenko, H. M. (2010). Experimental and analytical research of pressure effects inside the sectional source air distributor. In Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. № 266. Budownictwo i inżynieriaśrodowiska, z.54, pp. 151-157.

[11] Klymenko, H.M. (2009). Tyskovi vplyvy v korpusi dvokamernoho panelnoho povitrorozpodilnyka ta zabezpechennya yihnoi rivnomirnosti. Visnyk NU LP Teoria I praktykabudivnytstva. Vyp. 655, pp. 140-147.

[12] Zhukovsky, S. S., Klymenko, H. M. (2010). Kinetychni parametry izotermichnoho strumenya sformovanoho dzherelnym panelnym dvokamernym povitrorozpodilnykom z horyzontalnopolychkovymy vyrivnyuvachamy tysku. Visnyk NU LP Teoria I praktyka budivnytstva. Vyp.664, pp. 26-32.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 66 66 4
PDF Downloads 33 33 3