Technology of Double Thermal Insulation for the Repair and Energy Optimization of Existing Thermal Insulation Composite Systems

Open access

Abstract

The theme of improvement thermal proprieties of external cladding according to the New EU Directive is still a hot topic, which needs to be answered necessarily till December 2020. Maintenance and repair of existing ETICS became to also an actual open theme in search solutions for existing constructions. The aim of the research in this review is to analyze influence of layers the alternative thermal materials in technology “double thermal insulation”. Humidity and temperature conditions will be further examined in connection with the development and colonization of microorganisms on surface construction.

[1] STN 73 2901/01: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS);

[2] STN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

[3] STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie;

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

[5] Blaich, J.: Poruchy stavieb. Bratislava, Vydavateľstvo JAGA, 2001. ISBN 80-88905-49-4

[6] Šála, J. - Machatka, M.: Zateplováni v praxi, Praha: Grada, 2002, ISBN 80-247-0224-X

[7] Sternová, Z. a kol.: Zásady navrhovania a zhotovovania zdvojenia ETICS. Technická informácia č.3. Bratislava: Jaga group. 2016, ISBN 978-80-8076-126-4

[8] Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba do roku 1970. Bratislava: Jaga group. 2001

[9] Antošová, N. Analýza poznania príčin a technológií riešení biokorózie ETICS a model zabezpečenia ich rezistencie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 122 s. ISBN 978-80-227-4302-0

[10] Technický list TPD PUR30/40, Výrobca PCC Moravia. Dostupné: http://www.newtherm.cz/

[11] Technický list EPS FS 70, Výrobca ISOVER - Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Dostupné: http://www.isover.sk/

[12] Dostupné: http://www.nonstopstavebniny.sk/sk/e-shop/412310/c13113-tanierovehmozdiny/hmozdina-kew-tsd-v-8x100mm.html

[13] Dostupné: http://www.najlepsie-parapety.sk/hlinikove-tahane-parapety-40-mm/

[14] Tepelné posudky softvér Svoboda Area a Teplo študentská verzia.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 148 145 10
PDF Downloads 68 67 5