Effect of variable content of organic matter and carbonates on results of determination of granulometric composition by means of Casagrande’s areometric method in modification by Prószyński

Open access

Abstract

The paper discusses the issue of the admixtures’ effect on results of granulometric composition determinations by Casagrande’s areometric method in modification by Prószyński. An experiment was conducted involving preparation of samples with known granulometric composition and determination of their composition by means of the aerometric method. Three types of samples were prepared: base (control), containing organic matter, and containing carbonates. Results of the determinations showed a considerable effect of the admixture of organic matter and calcium carbonate on the accordance of determinations, depending on their percent content. The study results also confirmed known dependencies of disturbances in proportions between the sandy and silty-clayey fraction. A practical conclusion from the research is the determination of the threshold of the organic matter and carbonates percent content at which the determination should be absolutely preceded by processes of mineralisation and decalcification.

Bartkowiak A., 2011. Uziarnienie części mineralnej niejednorodnych osadów węglanowych oraz ich skład chemiczny na przykładzie gleb Basenu Unisławskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(4): 199–210.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Braun B., 2010. Właściwości gleb użytkowanych rolniczo w pasie Pojezierza Pomorskiego. Probl. Ekologii Krajobrazu 26: 231–243.

Braun B., 2011. Współczesne zmiany właściwości gleb rolniczych w krajobrazie młodoglacjalnym. Prace i Studia Geograficzne 46: 93–106.

Brogowski Z., Kwasowski W., Madyniak R., 2014. Calculating particle density, bulk density, and total porosity of soil based on its texture. Soil Science Annual 65(4): 139–149.

Brożek S., Zwydak M., 2010. Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Cholewa K., 2013. Wpływ frakcji piasku na opadanie frakcji drobniejszych w metodzie Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego. WGiSR UW, manuscript.

Drzymała S., Mocek A., 2004. Uziarnienie różnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG, PN-R-04033 i USDA. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(1): 107–115.

Frankowski Z., Grabowski D., 2006. Geologiczno-inżynierskie i geomorfologiczne uwarunkowania erozji wąwozowej w lessach w rejonie Kazimierza Dolnego (wąwóz Opolska Droga. Przeg. Geol. 54(9): 777–823.

Gworek B., Brogowski Z., Degórski M., Wawrzoniak J., 2000. Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowege. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 51: 87–99.

Kabała C., Buczak M., Gałka B., Chodak T., 2010. Antropogeniczne przekształcenia i klasyfikacja gleb parku dworskiego we Wrocławiu-Pawłowicach. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 61: 69–77.

Konecka-Betley K., 2009. Złożona geneza gleb płowych (lessivés). Rocz. Gleb. 60: 113–128.

Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T., 2014. Rola uziarnienia gleb w ocenie jakości siedlisk górskich. Leśne Prace Badawcze 75(3): 253–262.

Lejzerowicz A., Wysocka A., 2016. Osady polodowcowe w żwirowni w Paplinie (Wysoczyzna Rawska) w świetle badań tekstualnych. Landform Analysis 31: 3–16.

Licznar M., Licznar S.E., Drozd J., Weber J., 2009. Zmiany związków humusowych w sadach utrzymywanych w wieloletnim ugorze herbicydowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60: 60–68.

Loveland P.J., Whalley W.R., 2001. Particle size analysis, in: Soil and environmental analysis physical method, (eds. K.A. Smith, Ch.E. Mullins). Marcel Dekker Inc.

Musztyfaga E., Kabała C., 2015. Lithological discontinuity in Glossic Planosols (Albeluvisols) of Lower Silesia (SW Poland). Soil Science Annual 66(4): 180–190.

Orzechowski M., Smólczyński S., Długosz J., Pozniak P., 2014. Measurements of texture of soils formed from glaciolimnic sediments by areometric method, pipette method and laser diffraction method. Soil Science Annual 65(2): 72–79.

Ostrowska A., Gawlińska S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Inst. Ochrony Środowiska, Warszawa.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials – classification of Polish Society of Soil Science 2008 (Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 60(2): 5–16.

Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193.

Prószyński M., 1949. Sposoby rozbioru uziarnienia gruntu (gleby). Mikrotechnika, Warszawa (manuskrypt).

Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej gleb, 1999. Dziadowiec H., Gonet S.S. (eds.). Prace Komisji Naukowych PTG, Warszawa.

Różański S., 2010. Skład granulometryczny różnych typów gleb w aspekcie ich genezy oraz zmian w klasyfikacji uziarnienie. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(3): 100–110.

Ryżak M., Bartmiński P., Bieganowski A., 2009. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych. Acta Agrophysica 175.

Sewerniak P., 2008. Wstępne wyniki badań nad wpływem uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(3/4): 255–261.

Szymański W., Skiba S., 2007. Geneza i znaczenie poziomu fragipan w glebach płowych (Albeluvisols) Pogórza Karpackiego. Roczniki Bieszczadzkie 15: 267–284.

Zawadzki S. (ed.), 1999. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 113 11
PDF Downloads 80 80 8