Accumulation of selected heavy metals in soils and common dandelion (Taraxacum officinale) near a road with high traffic intensity

Open access

Abstract

The aim of the study was to determine the levels of selected trace elements in soils and in the common dandelion depending on the distance from a traffic route. The study was conducted in Warsaw near one of the main roads in the suburb of Ursynów. Samples for testing were taken from the 0–25 cm layer at sites located directly alongside the roadway and at a distance of 30, 60 and 300 m from its edge. The amounts of Pb, Ni, Cu, Zn and Cd in the soils were determined by the AAS method, after extraction in HCl at a concentration of 1 mol·dm−3, and in the aboveground parts and roots of dandelion plants after wet mineralization in a mixture of HNO3 and HClO4 by the AAS method. On the basis of the results obtained, it was shown that the concentrations of the tested metals, both in the soils and in the biomass of the test plant, were highest directly at the edge of the roadway and decreased significantly with the distance away from the road. This correlation indicates a significant impact of road transport on heavy metal levels in the environment bordering a traffic route. It was also shown that dandelion plants accumulate higher amounts of heavy metals in the aboveground parts than in the roots, and the heavy metal contents in the dandelion biomass were found to be significantly positively correlated with the amounts of these elements in the soils.

Athanasopoulou A., Kollaros G., 2016. Heavy metal contamination of soil due to road traffic. American Journal of Engineering Research 5(12): 354–363.

Bomze K., Rutkowska B., Szulc W., 2007. Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 58(3/4): 38–42.

Czarnowska K., 1980. Akumulacja metali ciężkich w glebach, roślinach i niektórych zwierzętach na terenie Warszawy. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 31(1): 77–116.

Czarnowska K., 1999. Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 50(1/2): 31–39.

Czubaszek R., Bartoszuk K., 2011. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu. Civil and Environmental Engineering/Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2: 27–34.

Dmochowski D., Prędecka A., Mazurek M., Pawlak A., 2011. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej 3(17): 257–265.

Dzierżanowski K., Gawroński S.W., 2011. Analiza zawartości metali ciężkich w glebie i liściach mniszka lekarskiego w sąsiedztwie ruchliwej ulicy miejskiej przy użyciu przenośnego spektrometru XRF. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 50: 202–211.

Jankowska J., Sosnowski J., Ciepiela G.A., Jankowski K., 2007. Zawartość ołowiu w wybranych gatunkach roślin dwuliściennych rosnących na użytkach zielonych w pobliżu trasy szybkiego ruchu. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 30: 99–104.

Jankowski K., Ciepiela G.A., Jankowska J., Szulc W., Kolczarek R., Sosnowski J., Wiśniewska-Kadżajan B., Malinowska E., Radzka E., Czeluściński W., Deska J., 2015. Content of lead and cadmium in aboveground plant organs of grasses growing on the areas adjacent to a route of big traffic. Environmental Science and Pollution Research 22: 978–987.

Karczewska A., Kabała C., 2017. Analiza ryzyka środowiskowego jako nowa podstawa oceny stanu zanieczyszczenia gleb w polskim prawie. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 68(2): 67–80.

Kaszubkiewicz J., Kawałko D., 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie powiatu Jeleniogórskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 177–189.

Komorowski A., Szulc W., 2017. Impact of traffic routes on the content of trace elements in soils in Warsaw agglomeration. Soil Science Annual 68(2): 87–92.

Kowalczyk A., Szulc W., 2017. Effect of traffic routes on the trace element concentration in plants in the Warsaw agglomeration. Soil Science Annual 68(2): 93–98.

Malinowska E., Jankowski K., Wiśniewska-Kadżajan B., Sosnowski J., Kolczarek R., Jankowska J., Ciepiela G.A., 2015. Content of zinc and copper in selected plants growing along a motorway. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 95: 638–643.

Niesiobędzka K., Krajewska E., 2008. Metale ciężkie w układzie gleba-roślinność w środowisku wielkomiejskim. Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska, PZIiTS, Oddział Dolnośląski, Wrocław: 265–270.

Schreck E., Foucault Y., Sarret G., Sobańska S., Cécillon L., Castrec-Rouelle M., Uzu G., Dumat C., 2012. Metal and metalloid foliar uptake by various plant species exposed to atmospheric industrial fallout: Mechanisms involved for lead. Science of the Total Environment 427/428: 253–262.

Sławiński J., Gołąbek E., Senderak G., 2014. Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i uprawną roślinności przydrożną. Inżynieria Ekologiczna 40: 137–144.

Świercz A., 2004. Rola biowskaźników w monitoringu zanieczyszczeń środowiska i rekultywacji terenów poprzemysłowych. [W:] Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych (Strzyż M. red.). Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, Kielce: 235–241.

Wei B., Yang L., 2010. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal 94: 99–107.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 173 173 36
PDF Downloads 163 163 45