Study on the effect of organic fertilizers on soil organic matter and enzyme activities of soil in forest nursery

Open access

Abstract

The aim of the study was to assess the effects of organic fertilization on selected chemical properties of the soil and the activity of dehydrogenase and β-glucosidase in the soil of forest nursery. The main goal was to evaluate the role of organic fertilizers in carbon storage in the forest nursery soil. Sample plots were located in northern Poland in the Polanów Forest District on a forest nursery. Soil samples were collected from horizon 0–20 cm for laboratory analyzes. In soil samples pH, soil texture, and organic carbon, nitrogen, base cation contents, dehydrogenase activity and β-glucosidase activity were determined. The obtained results were used to evaluate the carbon storage. The results confirm the beneficial effect of the applied organic fertilizer on chemical properties of the soils under study and their biological activity. The applied organic fertilizers had an impact on increased accumulation of soil organic matter. In the soils investigated, there was an increase in the activity of such enzymes as dehydrogenases and β-glucosidase.

Acosta-Martinez V., Tabatabai M.A., 2000. Enzyme activities in a limed agricultural soil. Biology and Fertility of Soils 31: 85–91.

Acosta-Martínez V., Cruz L., Sotomayor-Ramírez D., Pérez-Alegría L., 2007. Enzyme activities as affected by soil properties and land use in tropical watershed. Applied Soil Ecology 35(1): 35–45.

Adamus M., Drozd J., Stanisławska E., 1989: Wpływ zróżnico-wanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(1): 101–110.

Alef K., Nannipieri P., 1995. Enzyme activities. [In:] Alef K. and Nannipieri P. (eds.) Methods in applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press, London, New York, San Francisco.

Bhattacharyya R., Prakash V., Kundu S., Srivastva A.K., Gupta S.M., 2010. Long term effects of fertilization on carbon and nitrogen sequestration and aggregate associated carbon and nitrogen in the Indian sub-Himalayas. Nutrient Cycling Agro-ecosystems 86: 1–16.

Błońska E., Lasota J., Gruba P., 2016a. Effect of temperate forest tree species on soil dehydrogenase and urease activities in relation to other properties of soil derived from loess and glaciofluvial sand. Ecological Research 31(5): 655–664.

Błońska E., Januszek K., Małek S., Wanic T., 2016b. Effects of serpentinite fertilizer on the chemical properties and enzyme activity of young spruce soils. International Agophysics 30(4): 401–414.

Ciarkowska K., Gambuś F., 2004. Aktywność dehydrogenaz w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi w rejonie Olkusza. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 501: 79–85.

Dębska B., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., Banach-Szott M., 2016. The impact of a bio-fertilizer on the soil organic matter status and carbon sequestration-results from a field-scale study. Journal of Soils and Sediments 16: 2335–2343.

Eivazi F., Tabatabai M.A., 1988. Glucosidases and galactosidases in soils. Soil Biology and Biochemistry 20: 601–606.

Esen A., 1993. β-Glucosidases: overview, [W:] Esen A. (ed.), beta-Glucosidases: biochemistry and molecular biology. American Chemical Society, Washington, DC: 1–14.

Gong W., Yan X., Wang J., Hu T., Gong Y., 2009. Long-term manure and fertilizer effect on soil organic matter fractions and microbes under a wheat-maize cropping system in northern China. Geoderma 149: 318–324.

Górski M., Kuszelewski L., 1963. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość substancji organicznej i skład próchnicy glebowej w świetle 38-letnich doświadczeń w Skierniewicach. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 13: 323–341.

Hinojosa M.B., Carreira J.A., Garcia-Ruiz R., Dick R.P., 2004. Soil moisture pre-treatment effects on enzyme activities as indicators of heavy metal contaminated and reclaimed soils. Soil Biology and Biochemistry 36: 1559–1568.

IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

Jezierska-Tys S., 2004. Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa oraz liczebność mikroorganizmów proteolitycznych w glebie zanieczyszczonej siarką i wzbogaconej osadem ścieków komunalnych. Acta Agrophysica 3(3): 1–8.

Jezierska-Tys S., Frąc M., Fidecki M., 2004. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na aktywność enzymatyczną gleby brunatnej. Annales UMCS, sec. E. Agricultura 59(3): 1175–1181.

Kobus J., Kurek E., Czechowska E., Słomka D., Kulpa D., 1987. Wpływ nawożenia organicznego na aktywność biologiczną zdegradowanej gleby lessowej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 38: 133–143.

Koper J., Siwik-Ziomek A., 2003. Następcze oddziaływanie monokultury i zmianowania tradycyjnego na aktywność amylaz i dehydrogenaz glebowych na tle właściwości fizykochemicznych gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 493: 637–643.

Kucharski J., Niklewska-Larska T., 1992. Wpływ substancji organicznej i niektórych grup drobnoustrojów na liczebność i aktywność mikroorganizmów glebowych: III. Aktywność enzymów. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis 426, Agricultura 54: 33–42.

Laggett Z.H., Kelting D.L., 2006. Fertilization effects on carbon pools in loblolly pine plantations on two upland sites. Soil Science Society of America Journal 70: 279–286.

Lou Y.L., Xu M.G., Wang W., Sun X.L., Zhao K., 2011. Return rate of strow residue affects soil organic C sequestration by chemical fertilization. Soil Tillage Research 113: 70–73.

Mann M.C., Swarup A., Wanjari R.H., Mishra B., Shahi D.K., 2007. Long-term fertilizain, manure and liming effects on soil organic matter and crop yields. Soil Tillage Research 94: 397–409.

Marinari S., Masciandaro G., Ceccanti B., Grego S., 2000. Influence of organic and mineral fertilisers on soil biological and physical properties. Bioresource Technology 72: 9–17.

Nannipieri P., Giagnoni L., Renella G., Puglisi E., Ceccanti B., Masciandaro G., Fornasier F., Moscatelli M.C., Marinari S., 2012. Soil enzymology: classical and molecular approaches. Biology and Fertility of Soils 48: 743–762.

Natywa M., Selwet M., Maciejewski T., 2014. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. Fragmenta Agronomica 31: 56–63.

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. ISBN 83-85805-69-9.

Rudrappa L., Purakayastha T.J., Singh D., Bhadraray S., 2006. Long-term manuring and fertilization effects on soil organic carbon pools in a Typic Haplustept of semi-arid sub-tropical India. Soil and Tillage Research 88: 180–192.

Rybacki M., Polkowska M., Piotrowska-Długosz A., 2014. Przydatność testów enzymatycznych do oceny wpływu nawożenia naturalno-mineralnego na aktywność biologiczną gleby. Ekologia i Technika 22: 248–255.

Sinsabaugh R.L., Antabus R.K., Linkins A., 1991. An enzymic approach to the analysis of microbial activity during plant litter deciomposition. Agriculture Ecosystems and Environment 34(1): 43–54.

Steiner C., Teixeira W.G., Lehman J., Nehls T., de Macêdo J.L.U., Blum W.E.M., Zech W., 2007. Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. Plant Soil 291: 275–290.

Trasar-Cepeda C., Leirós M.C., Seoane S., Gil-Sotres F., 2000. Limitations of soil enzymes as indicators of soil pollution. Soil Biology and Biochemistry 32: 1867–1875.

Veres Z., Kotroczó Z., Fekete I., Tóth J.A., Lajtha K., Townsend K., Tóthmérész B., 2015. Soil extracellular enzyme activities are sensitive indicators of detrital inputs and carbon avalability. Applied Soil Ecology 92: 18–23.

Wang J., Lu C., Xu M., Zhu P., Huang S., Zhang W., Peng C., Chen X., Wu L., 2013. Soil organic carbon sequestration under different fertilizer regimes in north and northeast China: Roth Csimulation. Soil Use and Management 29(2): 182–190.

Wu T.Y., Schoenau J.J., Li F.M., Qian P.Y., Malhi S.S., Shi Y.C., Xue F.L., 2004. Influence of cultivation and fertilization on total organic carbon and carbon fractions in soils from the Loess Plateau of China. Soil Tillage Research 77: 59–68.

Zhang L., Chen W., Burger M., Yang L., Gong P., Wu Z., 2015. Changes in soil carbon and enzyme activity as a result of different long-term fertilization regimes in a greenhouse field. PLiS ONE 10(2): e0118371.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 479 479 34
PDF Downloads 173 173 16