Coastal marsh soils in Poland: characteristics and problems of classification

Open access

Abstract

This paper presents the current state of knowledge concerning the genesis, properties and taxonomic position of soils developed from marine and marine-alluvial sediments in Poland, called “marsh soils”. They have not as yet been identified in the fifth edition of the Polish Soil Classification (2011). However, the author’s results demonstrate that, despite occupying only a small area along the Polish Baltic coast, these soils clearly show a distinct typological specificity. This confirms the need to include the marsh soils in the Polish classification system. Therefore, the creation a separate unit within the order of weakly-developed soils was proposed. This comprehensive proposal was fully compatible with the quantitative-genetic approach used in the fifth edition. However, this proposal may not be optimal in the context of a substantial modification of the Polish classification system, e.g. by the introduction of completely quantitative hierarchical key. Because of the close taxonomic relationships between marsh, alluvial and gley soils, it seems necessary to discuss the approach used in the current edition of the WRB classification (2015).

A Natural and Genetical Classification of Polish Soils (Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski), 1956. Roczniki Nauk Rolniczych 74, seria D: 1–96 (in Polish with English summary).

Ad-hoc-Arbeitsgruppe Boden, 2005. Bodenkundliche Kartieranleitung. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten, Hannover: 1–438 (in German).

Andriesse W., Van Mensvoort M.E.F., 2006. Acid sulfate soils: Distribution and extent. [In:] Encyclopedia of Soil Science. Taylor and Francis, New York: 14–28.

Baranowski A., 1962. The soil properties of Marzęcino, the youngest polder of the Vistula delta (Właściwości gleb Marzęcina, najm łodszego polderu delty Wisły). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 11: 117–145 (in Polish with English abstract).

Dąbkowska-Naskręt H., 1990. The composition and physico-chemical properties of selected alluvial soils from the Lower Vistula Valley, with regard to their diagnostic features (Skład i właściwości fizykochemiczne wybranych gleb aluwialnych Doliny Dolnej Wisły z uwzględnieniem ich cech diagnostycznych). Rozprawy 38, ATR, Bydgoszcz (in Polish with English summary).

Dent D., 1986. Acid sulphate soils: a baseline for research and development. ILRI Publ. 39. International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen.

Dijkema K.S., 1990. Salt and brackish marshes around the Baltic Sea and adjacent parts of the North Sea: their vegetation and management. Biological Conservation 51: 191–209.

Genetical Classification of Polish Soils (Genetyczna klasyfikacja gleb Polski), 1959. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 7(2): 1–103 (in Polish with English summary).

Giani L., 1992. Entwicklung und Eigenschaften von Marschböden im Deichvorland der südlichen Nordseeküste. Habilitationsschrift. Oldenburg (in German).

Huckle J.M., Marrs R.H., Potter J.A., 2004. Spatial and temporal changes in salt marsh distribution in the Dee estuary, NW England, determined from aerial photographs. Wetlands Ecology Management 12: 483–489.

Hulisz P., 2007. Proposals of systematics of salt-affected soils in Poland (Propozycje systematyki gleb zasolonych występujących w Polsce). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 63(1/2): 121–129 (in Polish with English abstract).

Hulisz P., 2013. Genesis, properties and systematics position of the brackish marsh soils in the Baltic coastal zone (Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku). Rozprawy habilitacyjne. Wyd. UMK: 137 pp. (in Polish with English summary).

Hulisz P., 2014. Flat coastal plan of the Hel Peninsula (Puck Lagoon, Poland). [In:] Soil Sequences Atlas (Świtoniak M., Charzyński P., Editors). Nicolaus Copernicus University Press, Toruń: 37–46.

Hulisz P., Kwasowski W., Malinowski R., 2011. Properties and taxonomic position of soils affected by salinization and sulphurization in Poland (Właściwości i ranga systematyczna gleb objętych wpływem procesów zasolenia i zasiarczenia w Polsce). 28th Congress of the Polish Society of Soil Science “Soil - Human - Environment”, Toruń: 58.

Hulisz P., Krześlak I., Karasiewicz T., 2012. Characteristics of sedimentary environments in brackish marsh soils in relation to organic matter properties (Puck Lagoon, Northern Poland). Ecological Questions 16: 87–97.

Hulisz P., Gonet S.S., Giani L., Markiewicz M., 2013. Chronosequential alterations in soil organic matter during initial development of coastal salt marsh soils at the southern North Sea. Zeitschrift für Geomorphologie 57(4): 515–529.

Hulisz P., Michalski A., Dąbrowski M., Kusza G., Łęczyński L., 2015. Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 67–74.

IUSS Working Group WRB, 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome.

IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

Kabała C., 2014. Classification of Polish Soils – current state and further development (Systematyka gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój). Soil Science Annual 65(2): 91–98 (in Polish with English abstract).

Kostrzewski A., Musielak S., 2008. Contemporary relief evolution of the southern Baltic Sea coast (Współczesna ewolucja rzeźby wybrzeża południowego Bałtyku). [In:] Współczesne przemiany rzeźby Polski (Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A, Krzemień K., Editors). SGP, IGiGP UJ, IG i PZ PAN, Kraków: 327–348 (in Polish).

Krzyszowski J., 1952. Soils of the Żuławy and adjacent terrains (Gleby Żuław i terenów przyległych). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 2: 92–111 (in Polish with English abstract).

Kwasowski W., 1999. Characteristics of the sulphide and acid sulphate soils in the areas of the Puck Lagoon and Mrzeżyno (Charakterystyka gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych rejonu Zatoki Puckiej i okolic Mrzeżyna). Manuscript of PhD thesis. SGGW, Warsaw (in Polish).

Malinowski R., 2012. Flood plain soils of the estuary valley of the Warta river and the lower Oder river valley and their transformations as a result of hydrotechnical operations and farming activity (Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego). Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin: 1–188 (in Polish with English abstract).

Michalski A., 2015. Anthropogenic transformations in the right-bank floodplain soil cover on the Pędzewo-Czarnowo stretch of the Vistula River (Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej prawobrzeżnej równiny zalewowej Wisły na odcinku Pędzewo-Czarnowo). Manuscript of PhD thesis. UMK Toruń (in Polish).

Miklaszewski S., 1912. Soils of the Polish territories taking into particular account the Kingdom of Poland (Gleby Ziem Polskich ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Polskiego). 2nd edition, Warsaw: 1–232 (in Polish).

Musierowicz A., 1954. A classification of Polish soils by the Polish Soil Science Society. (Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 3: 3–24 (in Polish with English abstract).

Niedźwiecki E., Protasowicki M., Czyż H., Wojcieszczuk T., Malinowski R., 2002. Chemical properties of Karsiborska Kępa Island’s strongly-acidic soils influenced by riverine-marine waters (Właściwości silnie zakwaszonych gleb Karsiborskiej Kępy, znajdujących się pod oddziaływaniem wód rzeczno-morskich). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 482: 397–402 (in Polish with English abstract).

Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25: 1–148 (in Polish with English abstract).

Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 1989. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3/4): 1–150 (in Polish with English abstract).

Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193 (in Polish with English abstract).

Pracz J., 1989. Properties of soils formed under the influence of saline ground water in the region of the Polish Baltic coast. Rozprawy naukowe i monografie. Wyd. SGGW-AR, Warszawa (in Polish with English abstract): 1–91.

Pracz J., Kwasowski W., 2005. Organic saline soils from the area of the Puck Bay (Organiczne gleby słone występujące w rejonie Zatoki Puckiej). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 56(3/4): 89–99 (in Polish with English abstract).

Prusinkiewicz Z., 1971. Cliff naspas – a new type of marine coast soils (Naspy przyklifowe – nowy typ gleb morskiego pobrzeża). Zeszyty Naukowe UMK, Geografia 26(8): 133–157 (in Polish with English abstract).

Reineck H.E., Singh I.B., 1986. Depositional sedimentary environments. Springer Verlag, New York-Heidelberg-Berlin.

Richards L.A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Agriculture Handbook 60, USDA, Washington.

Schad P., 2016. The International Soil Classification System WRB, Third Edition, 2014. [In:] Novel methods for monitoring and managing land and water resources in Siberia (Mueller L., Sheudshen A.K., Eulenstein F., Editors). Springer Water: 563–571.

Schroeder D., Brümmer G., 1969. Beitrage zur Genese und Klassifizierung der Marschen. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 122(3): 228–249 (in German).

Shlyakhov S.A., Kostenkov N.M., 1999. Chemical and physicochemical properties of plain soils in the Pacific coast of Russia. Eurasian Soil Science 32(9): 974–983.

Świtoniak M., 2014. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66.

Thayer G.W., McTigue T.A., Bellmer R.J., Burrows F.M., Merkey D.H., Nickens A.D., Lozano S.J., Gayaldo P.F., Polmateer P.J., Pinit P.T., 2003. Science-based restoration monitoring of coastal habitats, Volume one: A framework for monitoring plans under the Estuaries and Clean Waters Act of 2000 (Public Law 160-457). NOAA Coastal Ocean Program Decision Analysis Series No. 23, Volume 1. NOAA National Centers for Coastal Ocean Science, Silver Spring, MD: 1–98.

Urbańska E., Hulisz P., Bednarek R., 2012. Effect of sulphide oxidation on selected soil properties. Journal of Elementology 17(3): 505–515.

Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis. Geoderma 163(1–2), 95–108.

Van der Graaf A.J., Stahl J., Veeneklaas R.M., 2007. Vegetation characteristics of a brackish marsh on Gotland and foraging choices of migrating and brood rearing geese. Annales Botanici Fennici 44: 33–41.

Witek J., 1965. Soils of the Żuławy Wiślane (Gleby Żuław Wiślanych). Pamiętnik Puławski, Prace IUNG 18: 157–266 (in Polish with English abstract).

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 96 96 10
PDF Downloads 42 42 6