Clay-illuvial soils in the Polish and international soil classifications

Open access

Abstract

Soil with a clay-illuvial subsurface horizon are the most widespread soil type in Poland and significantly differ in morphology and properties developed under variable environmental conditions. Despite the long history of investigations, the rules of classification and cartography of clay-illuvial soils have been permanently discussed and modified. The distinction of clay-illuvial soils into three soil types, introduced to the Polish soil classification in 2011, has been criticized as excessively extended, non-coherent with the other parts and rules of the classification, hard to introduce in soil cartography and poorly correlated with the international soil classifications. One type of clay-illuvial soils (“gleby płowe”) was justified and recommended to reintroduce in soil classification in Poland, as well as 10 soil subtypes listed in a hierarchical order. The subtypes may be combined if the soil has diagnostic features of more than one soil subtypes. Clear rules of soil name generalization (reduction of subtype number for one soil) were suggested for soil cartography on various scales. One of the most important among the distinguished soil sub-types are the “eroded” or “truncated” clay-illuvial soils.

Aaltonen V.T., 1935. Zur Stratigraphie des Podsolprofils. Comm. Inst. Forest. Fenniae 20: 1–150.

Aubert G., Duchaufour P., 1956. Projet de classification des sols. Comptes Rendus Congrés International du Sol 6(1): 597–604.

Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa: 325 pp.

Białousz S., 2015. Polska – typy gleb. Mapa w skali 1:2 500 000. [W:] Gleboznawstwo (Mocek A., red.). PWN, Warszawa: 571 pp.

Bockheim J.G., Hartemink A.E., 2013. Distribution and classification of soils with clay-enriched horizons in the USA. Geoderma 209: 153–160.

Borowiec J., 1953. Bielicowe gleby pyłowe Pogórza Dynowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb nawozowych. Annales UMCS E 8: 232–262.

Brevik E.C., Calzolari C., Miller B.A., Pereira P., Kabała C., Baumgarten A., Jordán A., 2016. Soil mapping, classification, and pedologic modeling: History and future directions. Geoderma 264: 256–274.

Brożek S., 2012. Czy systematyka gleb polski, wydanie 5., dotyczy wszystkich gleb naszego kraju? Soil Science Annual 63(3): 49–56.

Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa: 466 pp.

Chojnicki J., 1993. Gleby płowe wytworzone z utworów pokrywowych równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 44 (3/4): 135–151.

Cieśla W., 1968. Geneza i właściwości gleb uprawnych, wytworzonych z gliny zwałowej na Wysoczyznie Kujawskiej. Wydawnictwo WSR w Poznaniu, Rozprawy 18: 1–86.

Długosz J., 1997. Characteristics of soils formed on ground moraine of Vistula glaciation from Krajeńska Upland (Poland). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 48: 137–150.

Dokuczajew W.W., 1949. Izbrannyje soczinienija. Gosud. Izd. Sielskoch. Literat., Moskwa: 650 pp.

Driessen P., Deckers J., Spaargaren O., Nachtergaele F., 2000. Lecture notes on the major soils of the world. FAO, Rome, World Soil Resources Reports 94: 334 pp.

Duchaufour P., 1948. Recherches écologiques sur la chênaie atlantique française. Annales de Ecole Nationale des Eaux et Forets, Nancy 11(1): 1–332.

Fridland W.M., 1958. Ob opodzoliwanii i illimierizacjii. Poczwowiedienie 1: 27–38.

Gerasimov I.P., 1976. Gieneticzeskie, gieograficzeskie i istoriczeskie problemy sovriemiennogo poczvovedenia. Izd. Nauka, Moskva: 43–56.

Gerasimova M.I., Khitrov N.B., 2012. Comparison of the results of soil profiles’ diagnostics performed in three classification systems. Eurasian Soil Science 45(12): 1087–1094.

Glina B., Jezierski P., Kabała C., 2013. Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland). Soil Science Annual 64 (4): 123–129.

Glina B., Waroszewski J., Kabała C., 2014. Water retention of the loess-derived Luvisols with lamellic illuvial horizon in the Trzebnica Hills (SW Poland). Soil Science Annual 65: 18–24.

Glinka K.D., 1915. Pochvovedenie. Wydawnictwo A.F. Dewrena, Piotrogród: 708 pp.

IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports 103. FAO, Rome: 162 pp.

IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources – an international system for soil classification. World Soil Resources Reports 106. FAO, Rome: 181 pp.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., 1999. Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. III. Skład chemiczny i mineralogiczny. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 50(1/2): 97–114.

Kabała C., 2005. Geneza, właściwości i występowanie gleb bielicowych w zróżnicowanych warunkach geśkologicznych Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wroc ławiu 519, Rozprawy 233: 169 pp.

Kabała C., 2014. Systematyka gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój. Soil Science Annual 65(2): 91–98.

Kabała C. (ed.), 2015. Soils of Lower Silesia: origins, diversity and protection (Gleby Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona). PTG, PTSH. Wrocław: 256 pp.

Kabała C., Bogacz A., Łabaz B., Szopka K., Waroszewski J., 2013. Różnorodność, dynamika i zagrożenia gleb. [W:] Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego (Knapik R., Raj A., red.). Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 91–126.

Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., 2006. Właściwości fizyczne i wodne uprawnych gleb płowych oraz usytuowanych pod zadrzewieniem śródpolnym w obrębie agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51(3): 35–39.

Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. CILP, Warszawa: 127 pp.

Klimowicz Z., Uziak S., 2001. The influence of long-term cultivation on soil properties and patterns in an undulating terrain in Poland. Catena 43: 177–189.

Kobierski M., 2013. Morfologia, właściwości oraz skład mineralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyd. UT-P w Bydgoszczy, Rozprawy 166: 121 pp.

Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H., 2003. Skład mineralogiczny i wybrane właściwości fizyko-chemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. I. Morfologia oraz właściwości fizyczne i chemiczne wybranych gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 54(4): 17–27.

Komisarek J., 2000. Kształtowanie się właściwości gleb płowych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Rocz. AR Poznań, Rozprawy Naukowe 307: 188 pp.

Komisarek J., Szałata S., 2008. Zróżnicowanie uziarnienia w profilach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technologie 2(2): 1–14.

Konecka-Betley K., 1960. Identification of lessives soils. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 9(1): 131–140.

Konecka-Betley K., 2009. Złożona geneza gleb płowych (lessives). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(4): 113–128.

Konecka-Betley K., Zagórski Z., 1994. Wpływ interglacjalnych procesów glebotwórczych na cechy mikromorfologiczne gleb kopalnych wytworzonych z lessów. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 45(3/4): 85–95.

Kowalkowski A., 1966. Główne kierunki rozwoju gleb w warunkach środowiska morfogenetycznego Wzgórz Dalkowskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 16(2): 357–411.

Kühn P., 2003. Micromorphology and Late Glacial/Holocene genesis of Luvisols in Mecklenburg–Vorpommern (NE-Germany). Catena 54(3): 537–555.

Marcinek J., 1994. Rozmiary erozji wodnej gleb w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska 14: 63–73.

Marcinek J., Komisarek J., 2004. Antropogeniczne przekształcenia gleb Pojezierza Poznańskiego na skutek intensywnego ich użytkowania rolniczego. Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 118 pp.

Miklaszewski S., 1930. Gleby Polski. Wyd. III. Warszawa: 638 pp.

Ministerstwo Rolnictwa, 1965. Komentarz do tabeli klas gruntów. Warszawa: 464 pp.

Musierowicz A., 1954. Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 3: 3–24.

Musierowicz A., Święcicki C., Król H., Kiersnowska A., 1963. Dynamika temperatury i wilgotności gleb brunatnych i pseudobielicowych okolic Warszawy z uwzględnieniem nawadnianych gleb lekkich (badania wstępne). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 13(1): 17–33.

Mückenhausen E., 1959. Die wichtigste Böden der Bundesrepublik Deutschland. Verlag Kommentator, Frankfurt a. M.: 146 pp.

Podlasiński M., 2013. Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym, Szczecin: 119 pp.

Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A., 1964. Studia gleboznawcze w Białowieskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 14(2): 1–304.

Quénard L., Samouëlian A., Laroche B., Cornu S., 2011. Lessivage as a major process of soil formation: A revisitation of existing data. Geoderma 167: 135–147.

Ramann E., 1911. Bodenkunde. Verlag J. Springer, Berlin: 619 pp.

Rode A.A., 1964. K woprosu ob opodzoliwanii i lessiważe. Poczwowiedienije 7: 9–23.

Sauer D., Schülli-Maurer I., Sperstad R., Sorensen R., Stahr K., 2009. Albeluvisol development with time in loamy marine sediments of southern Norway. Quaternary International 209 (1–2): 31–43.

Sinkiewicz M., 1998. Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej. Wydawnictwo UMK, Toruń: 122 pp.

Smith G.D., 1986. The Guy Smith interviews: rationale for concepts in soil taxonomy. [In:] Forbes, T.R. (Ed.), New York State College of Agriculture and Life Sciences. Cornell University, Ithaca, NY: 526 pp.

Soil Atlas of Europe, 2005. European Soil Bureau Network, European Commission.

Soil Survey Staff, 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th Edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington D.C.: 360 pp.

Strzemski M., 1952. Wstęp do gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa: 450 pp.

Systematyka Gleb Polski, 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(1): 1–148.

Systematyka Gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3/4): 1–150.

Systematyka Gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193.

Szymański W., Skiba S., 2007. Geneza i znaczenie poziomu fragipan w glebach płowych (Albeluvisols) Pogórza Karpackiego. Roczniki Bieszczadzkie 15: 267–284.

Szymański W., Skiba S., Nikorych V., Polchyna S., 2012. Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy. Roczniki Bieszczadzkie 20: 268–280.

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2011. Fragipan horizon degradation and bleached tongues formation in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 167: 340–350.

Szrejder B., 1998. Niektóre właściwości i pozycja systematyczna gleb powstałych w wyniku denudacji antropogenicznej w Koniczynce na Wysoczyźnie Chełmińskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 460: 499–511.

Świtoniak M., 2007. Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekcie zrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego Parku Krajobrazowego. [W:] Ochrona i zagospodarowanie Drwęcy (Marszelewski W., Kozłowski L., red.). UMK, Toruń: 335–344.

Świtoniak M., 2008. Classification of young glacial soils with vertical texture-contrast using WRB system. Agrochimija i Gruntoznawstwo 69: 96–101.

Świtoniak M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116: 173–184.

Świtoniak M., Mroczek P., Bednarek R., 2016. Luvisols or Cambisols? Micromorphological study of soil truncation in young morainic landscapes — Case study: Brodnica and Chełmno Lake Districts (North Poland). Catena 137: 583–595.

Uggla H., 1965. Gleboznawstwo leśne szczegółowe. PWRiL, Warszawa: 400 pp.

Van Ranst E., De Coninck F., 2002. Evaluation of ferrolysis in soil formation. European Journal of Soil Science 53: 513–519.

Wiliams V.R., 1916. Pochvovedenie. [W:] Wiliams V.R. 1950. Sobranie soczinienii, tom 5. Gos. Izd. Sel. Lit., Moskva: 236 pp.

Wiliams V.R., 1950. Gleboznawstwo. Podstawy rolnictwa. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa: 270 pp.

Zaleski T., 2012. Rola pedogenezy w kształtowaniu właściwości hydrofizycznych, retencji, reżimu i bilansu wodnego gleb wytworzonych z utworów pyłowych Karpat. Zesz. Nauk. UR w Krakowie 494: 114 pp.

Zasoński S., 1974. Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(3): 55–83.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 111 7
PDF Downloads 47 47 5