Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland) / Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

Open access

Abstract

The aim of the study was to investigate the basic physicochemical and chemical properties of six soil profiles located in the surrounding of the Magura National Park (S Poland). The type of agricultural use and terrain relief were the main criteria for choosing the soil profiles. The research identified the following types or sub-types of soils: Eutric Gleysols, Dystric Cambisols, Eutric Cambisols, Gleyic Luvisols. The analyzed soils were characterized by particle size distribution of a silty clay or silt. They were usually strongly acidified as evidenced by low pH (in 1M KCl, values ranged from 3.8 to 5.8), high values of hydrolytic acidity (from 0.8 up to 10 cmol(+)·kg-1) and exchangeable acidity (from 0.05 to 4.05 cmol(+)·kg-1), as well as remarkable concentration of exchangeable aluminum (from 0 to 3.96 cmol(+)·kg-1). The organic carbon content in studied profiles did not exceed (except from gley soil in profile ) 30 g·kg-1 and it decreased along with the depth to several g·kg-1 in parent rock. These soils were characterized by not very high content of total nitrogen (from 0.3 to 9.39 g·kg-1) and low available phosphorus concentration (from 3.5 to 90.3 mg P2O5·kg-1). Contents of available potassium (from 82 to 570 mg K2O·kg-1) and magnesium (from 33 to 412 mg Mg·kg-1) allow for classifying the profiles studied as soils moderately or highly abundant in K and Mg. The highest levels of biogenic elements were determined in surface horizons. Studied soils were characterized by high total sorption capacity (T) - from 7.04 to 63.4 cmol(+)·kg-1. Sum of base cations (S) reached values from 3.01 to 61.2 cmol(+)·kg-1, which resulted in high base saturation (V) (maximum over 96%). The base saturations in profiles of the soils increased along with depth.

Adamczyk B., Gerlach T., Obrêbska-Starklowa B., Starkel L., 1980. Zonal and Azonal Aspects of the Agricultur-forest Limits in the Polish Carpathians. Geografia Polonica, 43: 2-84.

Adamczyk B., Maciaszek W., Januszek K., 1973. Gleby gromady Szymbark i ich wartooeæ użytkowa. Dokumentacja geograficzna IG PAN, 1: 15-72.

Classification of Polish Soils (Systematyka gleb Polski), 2011. 5th edition. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 62(3): 1-193 (in Polish with English summary).

Czaderna A., 2009. Walory Magurskiego Parku Narodowego i ich ochrona. Roczniki Bieszczadzkie, 17: 147-163.

Dobrzañski B., 1963. Przydatnooeæ użytkowa gleb Karpat Fliszowych.

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 13 (supl.): 26-46 (in Polish with English abstract).

Du B., Kang H., Pumpanen J., Zhu P., Yin S., Zou Q., Wang Z., Kong F., Liu C., 2014. Soil organic carbon stock and chemical composition along an altitude gradient in the Lushan Mountain, subtropical China. Ecological Research, 29(3): 433-439.

DOI: 10.1007/s11284-014-1135-4

Gałka E., Dêbicki R., 2014. Contemporary State and the Attempt at the Reconstruction of the Soil Cover in the Highly Diversified Loess Area on the Basis of the Sandomierz Upland in Ostrowiec OEwiêtokrzyski and Æmielów Surroundings. Polish Journal of Soil Science, 47(1): 35-49.

Kabała C., Gałka B., Jezierski P., Bogacz A., 2011. Transformacja mad w warunkach regulacji rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w Dolinie Dobrej na Nizinie OEl¹skiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, Tom LXII Nr 2: 141-153 (in Polish with English abstract).

Komornicki T., Firek A., Gondek W., Partyka A., 1985. Charakterystyka gleb Karpat pod wzglêdem ich przydatnooeci rolniczej.

Probl. Zagospod. Ziem Górskich, 26: 13-35 (in Polish with English abstract).

Kondracki J., 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa: 463 (in Polish).

Kooijman A.M., Emmer I. M., Fanta J., Sevink J., 2000. Natural regeneration potential of the degraded Krkonoše forests. Land Degradation & Development, 11: 459-473.

Maciaszek W., Wójcik A., 1990.Właoeciwooeci fizyczne wybranych szkieletowych gleb leoenych wytworzonych ze skał warstw podmagurskich w Beskidzie Niskim. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 41(1/2): 23-33 (in Polish with English abstract).

Niemyska-£ukaszuk J., Miechówka A., Zaleski T., 2002. Gleby Pieniñskiego Parku Narodowego i ich zagrożenia. Pieniny - Przyroda i Człowiek. Pieniñski Park Narodowy. Krooecienko n/D., 7: 79-90 (in Polish with English abstract).

Ostrowska A., Gawliñski S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właoeciwooeci gleb i rooelin. Instytut Ochrony OErodowiska, Warszawa (in Polish).

Ostrowska A., Porêbska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliñski S., 2001. Właoeciwooeci gleb leoenych i metody ich oznaczania.

IOOE, Warszawa (in Polish).

PN-R-0432, 1998. Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego, PKN (in Polish).

Porêbska G., Ostrowska A., Borzyszkowski J., 2008. Changes in the soil sorption complex of forest soils in Poland over the past 27 years. Science of Total Environment, 399: 105-112.

DOI:10.1016/j.scitotenv.2008.03.029

Skiba S., 1995. Pokrywa glebowa. [In:] Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalnooeæ (Warszyñska J., Editor). Wyd.

Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków: 69-76 (in Polish).

Skiba S., 2007. Rola parków narodowych w ochronie walorów oerodowiska abiotycznego i gleb. Roczniki Bieszczadzkie, 15: 95-104 (in Polish with English abstract).

Skiba S., 2009. Pokrywa glebowa. [In:] Magurski Park Narodowy - monografia przyrodnicza (Górecki A., Zemanek B. Editors).

Krempna-Kraków: 44-54 (in Polish).

Skiba S., Drewnik M., 2000. Pokrywa glebowa Magurskiego Parku Narodowego (Karpaty-Beskid Niski). Roczniki Bieszczadzkie, 9: 183-196 (in Polish with English abstract).

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., 2003. Pokrywa glebowa. [In:] Przyroda Magurskiego Parku Narodowego (Górecki A., Zemanek B., Editors). Krempna-Kraków: 31-42 (in Polish).

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Klimek M., Kołodziejczyk M., Prêdki R., Zaleski T., Dobija J., Klimek P., Kacprzak A., 1999.

Mapa Gleb Magurskiego Parku Narodowego 1: 25 000. Uniwersytet Jagielloñski - Magurski Park Narodowy. Plan Ochrony MPN.

Skiba S., Winnicki T., 1995. Gleby zbiorowisk rooelinnych bieszczadzkich połonin. Roczniki Bieszczadzkie, 4: 97-109 (in Polish with English abstract).

OEl¹czka A., 2003. Budowa geologiczna. [In:] Przyroda Magurskiego Parku Narodowego (Górecki A., Krzemieñ K., Skiba S., Zemanek B., Editors). Krempna-Kraków: 13-19 (in Polish).

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A., 2007. Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej ł¹k porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie, 15: 253-266 (in Polish with English abstract).

Zasoñski S., 1992. Warstwy krooenieñskie jako skała macierzysta para rêdzin fliszowych (na przykładzie gleb wzgórz Rymanowskich).

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 43(3/4): 77-91 (in Polish with English abstract).

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 103 7
PDF Downloads 41 41 6