Wpływ wapnowania i dodatku materiałów organicznych na zawartość niklu w kupkówce pospolitej oraz we frakcjach w glebie zanieczyszczonej tym pierwiastkiem / Effect of liming and addition of organic materials to the nickel content in biomass of cocksfoot and his fractions in soil contaminated with this element

Open access

Streszczenie

Badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (0, 75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby) na tle zróżnicowanego wapnowania (0 Ca i Ca w g 1 Hh) i materiałów organicznych (bez stosowania materiałów organicznych, słoma żytnia i węgiel brunatny z Kopalni Węgla Brunatnego Turów) na zawartość niklu w kupkówce pospolitej i frakcje tego metalu w glebie. Analizowano cztery pokosy kupkówki pospolitej zebrane w trzecim roku doświadczenia wazonowego oraz oznaczono frakcje niklu w glebie pobranej po ostatnim pokosie rośliny testowej. Zawartość niklu w roślinie oraz ogólną zawartość tego pierwiastka w glebie oznaczono metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji. Frakcje niklu w glebie oznaczono metodą frakcjonowania sekwencyjnego - BCR. Wprowadzenie do gleby niklu, niezależnie od ilości, spowodowało istotne zwiększenie jego zawartości w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we wszystkich frakcjach, przede wszystkim we frakcji wymiennej (F1). Wapnowanie gleby oraz aplikacja materiałów organicznych zmniejszyły zawartość niklu w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we frakcji wymiennej, bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, powodując jednocześnie zwiększenie jego udziału we frakcji rezydualnej (wapnowanie) oraz redukowalnej i utlenialnej (aplikacja materiałów organicznych).

Badora A., 2002. Wpływ pH na mobilnooeæ pierwiastków w glebach. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 482: 21-36.

Campel M., Nikel G., 2006. Nickel: A review of its sources and environmental toxicology. Polish Journal of Environmental Studies, 15(3): 375-382.

Domańska J., 2009. Zawartooeæ i pobranie niklu przez rooeliny przy zróżnicowanym pH gleb naturalnych oraz zanieczyszczonych kadmem lub ołowiem. Ochrona OErodowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 236-242.

Eisler R., 2000. Nickel. [In:] Handbook of Risk Assessment - Health Hazards to human, plants and Animals. Vol. I: Metals. Boca Raton-London-New York, Levis Publishers.

Gibczyńska M., Stankowski S., 2011. Zmiany zawartooeci kadmu, niklu i ołowiu w trawie Festulolium braunii uprawianej na podkładach wykonanych z osadów oeciekowych i popiołów fluidalnych z wêgla kamiennego w poł¹czeniu z efektywnymi mikroorganizmami. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 565: 63-70.

Gorlach E., Gambuoe F., 2000. Potencjalnie toksyczne pierwiastki oeladowe w glebach (nadmiar, szkodliwooeæ i przeciwdziałanie). Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 472: 275-296.

Jakubus M., 2012. Phytotoxicity and speciation of copper and nickel in composted sewage sludge. Journal of Elementology, 17(1): 43-56.

Jaremko D., Kalembasa D., 2011. Specjacja niklu w ornych glebach płowych opadowo-glejowych Wysoczyzny Siedleckiej. Inżynieria Ekologiczna, 27: 19-25.

Jaworska H., Bartkowiak A., Różañski S., 2013. The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of „Małogoszcz” cement plant. Soil Science Annual, 64(1): 14-18.

Jeske A., Gworek B., 2011. Przegl¹d metod oznaczania biodostêpnooeci i mobilnooeci metali ciêżkich w glebach. Ochrona OErodowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 209-218.

Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków oeladowych. PWN. Warszawa.

Kuziemska B., 2009. Wpływ wzrastaj¹cych ilooeci niklu w glebie na plonowanie i skład chemiczny wybranych gatunków rooelin bobowatych. Rozprawa Naukowa Nr 102, Wydawnictwo AP Siedlce.

Kuziemska B., Kalembasa S., 2013. Wpływ wapnowania i dodatku osadu oeciekowego na rozmieszczenie frakcji Zn i Cr w glebie zanieczyszczonej niklem. Proccedings of ECOpole 7(1): 215-221.

Molas J.S., 2010. Pobieranie niklu przez rooeliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksycznooeæ w zależnooeci od formy chemicznej dodanej do podłoża. Rozp. Nauk. z. 341, ss.142. Wyd. UP Lublin.

Nakonieczny M., 2007. Struktura i funkcjonalne przystosowanie Chrysolina pardalina (Chrysomelidae, Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu Berkheya coddii (Asteraceae) - studium porównawcze z Chrysolina herbacea. Wydawnictwo Uniwersytetu OEl¹skiego, ss. 135.

Rauret G., Lopez-Sanchez J.F., Sahuquillo A., Rugio R., Davidson C., Ure A., Quevauculler P., 1999. Improvement of the BCR three step sequential extraction procedure prior to the certification of new sediment and soil reference materials. Journal of Environmental Monitoring, 1: 57-61.

Świetlik R., Trojanowska M., 2009. Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach oerodowiskowych. Monitoring OErodowiska Przyrodniczego, 9: 29-36.

Węglarczyk K., 2001. Skażenie gleb metalami ciêżkimi ze szczególnym uwzglêdnieniem niklu. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki, 39(4): 84-88.

Wowkonowicz P., Malowaniec B., Niesiobêdzka K., 2001. Metale ciêżkie w rooelinach i glebach na trwałych użytkach zielonych w okolicach Warszawy. Ochrona OErodowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 309-319.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 6
PDF Downloads 46 46 7