Correction of inaccuracies to article of Stanisław Brożek, „Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country“ published in the Soil Science Annual, vol. 63 no. 3/2012: 49–56

Open access

Streszczenie

W pracy przedstawiono sprostowania nieścisłości, jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy sys- tematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju" opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych vol. 63, nr 3, 2012: 49-56. Praca ta jednak nie jest artykułem dyskusyjnym, lecz zbiorem uwag, najczęściej nieprofesjonalnych, na temat „Systematy ki gleb Polski” wyd. 5, 2011 (SgP5). Ponieważ w arty kule ty m znalazło się wiele błędów i nieścisłości wynikają- cych z niezrozumienia przez Autora istoty systematy ki gleb, a także tekstu ocenianej ..Systematyki...’', dlatego w niniejszym opraco- waniu nie podjęto szerszej dyskusji merytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do błędnych wypowiedzi Autora, które dotyczą SgP5. Tym bardziej jest to konieczne, że Autor nie jest specjalistą z zakresu systematyki gleb, a Jego artykuł został opubli- kowany w gleboznawczym czasopiśmie naukowym.

Bodenkundliche Kartieranleitung, 1994. AG - Boden, Bodenkun- dlichc Kartieranleitung, 4, Faul., 3923, 33 Abb., Hannover.

Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1959. Praca zbiorowa. Rocz- niki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 7, z. 1.

IUSS Working Group WRB, 2(M)7. World Reference Base for Soil Resources 2(X)6, first update 2(X)7. World Soil Resour- ces Reports No. 103. FAO, Rome.

Klasyfikacji gleb leśnych, 1973, wyd. 11. Praca zbiorowa. PTG, Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.

Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Zespół Klasyfikacji Gleb Leśnych. Centrum informacji Lasów Państwowych.

Przyrodniezo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Rocz- niki Nauk Rolniczych, t. 74, ser. D.

Systematyka gleb Polski, 1974. Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, L 25, z. 1. PWN, Warszawa.

Systematyka gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 40, nr 3/4. PWN Warszawa.

Systematyka gleb Polski, 2011, wyd. 5. Roczniki Gleboznawcze

- Soil Science Annual, L 62, nr 3 (Marcinek J., Komisarek J. red. nauk.) (Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A. Skiba S., Wiatrowska K.). Wieś Jutra Warszawa.

Soil Survey Staff, Soil Conservation Service, 1960. Soil Classi- fication, a comprehensive system - 7 th approximation”, USDA

Soil Survey Stall', 1999. SoilTaxonomy,2“,a edition. A Basic Sys- tem of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. Agriculture Handbook 84. USDA/NRSC. Washing- ton, DC.

Soil Survey Staff, 2010. Keys to soil Ta\onomy, U,fc edition. USDA/NRSC.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 164 13
PDF Downloads 63 63 7