Water retention of the loess-derived Luvisols with lamellic illuvial horizon in the Trzebnica Hills (SW Poland)

Open access

Abstract

The aim of work was to characterize the water retention in the silt-textured Luvisols with lamellic illuvial horizon (argic) that occur in the loess covered northern part of the Silesian Lowland. Soil pits were localized on the Trzebnica Hills near the villages: Machnice (profile 1), Skarszyn (profile 2) and Zaprężyn (profile 3 and 4). Profiles Machnice 1 and Skarszyn 2 were situated in the upper parts of the hills covered with beech stands with an admixture of oak, linden and maple. Profiles Zaprężyn 3 and 4 were situated in the central and lower parts of the arable slope. During the field work conducted in April 2011, 29 soil samples were collected for texture, bulk density and water properties analysis. The soils under study were characterized by texture of silt loam with lower clay content in humus horizons (.loamy silt. according to Polish classification), and higher clay content (.clayey silt.) in the illuvial and subsoil horizons. The texture of all examined profiles was dominated by the „loess“ fractions. Variable abundance of the massive lamellae causes variations in water properties of the illuvial (sub-)horizons. It was found that lamellic illuvial horizons in the loess-derived Luvisols have higher field water capacity than the homogenous illuvial horizons, apart of the clay content. There was no apparent effect of the horizon kind (homogeneous versus lamellic) on the soil bulk density. These properties mainly depended on the total clay content in a particular horizon (sub-horizon).

Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa (In Polish).

Bockheim J.G., Gennadiyev A.N., 2000. The role of soil-forming processes in the definition of taxa in soil taxonomy and the world soil reference base. Geoderma, 95: 53.72.

Borkowski J., 1966. Gleby brunatne Sudetów. Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 12: 29.93 (In Polish).

Chodak T., 1980. Badania nad wła.ciwo.ciami oraz składem mineralnym gleb wytworzonych z lessu Dolnego .ląska. Zesz.Nauk. AR Wrocław, 21: 1.49 (In Polish).

Chojnicki J., 1993. Gleby płowe wytworzone z utworów pokrywowych równiny Błoñsko-Sochaczewskiej. Roczniki Gleboznawcze . Soil Sciecne Annual, 44(3/4): 135.151 (In Polish).

Driessen P., Deckers J., Spaargaren O., 2001. Lecture notes on the major soils of the world. World Soil Resources Reports 94, FAO, Rome.

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., 2002. Klimat Wroc ławia. [In:] .rodowisko Wrocławia . Informator 2002. Dolno .ląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław 9.25 (In Polish).Guidelines for soil description., 2006. 4rd Edition, FAO, Rome.

IUSS 2006. World Reference Base for Soil Resources 2006. 2nd edition, World Soil Resources Reports 103, FAO, Rome.

IUSS Working Group WRB, 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. First update 2007. World Soil Resources Reports, 103. FAO, Rome.

Jary Z., Kida J., .nihur M., 2002. Lessy i osady lessopochodne w południowo-zachodniej Polsce. Czasopismo Geograficzne, 73(1.2): 63.100 (In Polish).

Jary Z., 2002. Zapis zmian klimatu w górnoplejstoceñskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej czê- .ci Ukrainy. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 1, Wrocław, 136 pp. (In Polish).

Jaworska H., Dąbkowska-Naskrêt H., 1999. Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmiñsko-Dobrzy ñskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Roczniki Gleboznawcze . Soil Sciecne Annual, 50(1/2): 97.114 (In Polish).

Kabała C., Marzec M., 2010. Profilowe i przestrzenne zró¿nicowanie uziarnienia gleb płowych wytworzonych z lessów w południowo-zachodniej Polsce. Roczniki Gleboznawcze . Soil Sciecne Annual, 61(3): 52.64 (In Polish).

Klimek M., 2005. Pedogenetyczne uwarunkowania retencyjno.ci pokryw pyłowych progu Pogórza Karpackiego. Roczniki Gleboznawcze . Soil Sciecne Annual, 56(1/2): 85.96 (In Polish).

Komisarek J., Szałata S., 2008. Zró¿nicowanie uziarnienia w profilach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technolgie, 2(2): 1.14 (In Polish).

Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG, 2011.Systematyka Gleb Polski, wyd. 5, Roczniki Gleboznawcze . Soil Science Annual, 62(3): 1.193 (In Polish).

Konecka-Betley K., Zagórski Z., 1994. Wpływ interglacjalnych procesów glebotwórczych na cechy mikromorfologiczne gleb kopalnych wytworzonych z lessów. Roczniki Gleboznawcze . Soil Sciecne Annual, 45(3/4): 85.95 (In Polish).

Licznar M., Drozd J., 1988. Wpływ rze.by terenu na zmiany wła.ciwo.ci szarych gleb le.nych Płaskowy¿u Głubczyckiego w wyniku erozji. Roczniki Gleboznawcze . Soil Science Annual, 39(4): 35.56 (In Polish).

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials . classification of Polish Society of Soil Science 2008. Roczniki Gleboznawcze . Soil Science Annual, 60(2): 5.16 (In Polish).

Turski R., Słowiñska-Jurkiewicz A., 1994. Gleby wytworzone z lessów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 65 pp. (In Polish).

Turski M., Witkowska-Walczak B., 2004. Fizyczne wła.ciwo.ci gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych ró¿nej genezy. Acta Agrophysica, 101, 56 pp. (In Polish).

Zaleski T., Klimek M., Głąb T., 2003. Porównanie zwiêzło.ci ró¿nie u¿ytkowanych gleb płowych Pogórza Wielickiego. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 493: 555. 562 (In Polish).

Zaleski T., Kacprzak A., Maj K., 2006. Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils fordem from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts. Polish Journal of Soil Science, 39(2): 185.195.

Zaleski T., 2012. Rola pedogenezy w kształtowaniu wła.ciwo.ci hydrofizycznych, retencji, re¿imu i bilansu wodnego gleb wytworzonych z utworów pyłowych Karpat. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie. 494, 114 pp. (In Polish).

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 2
PDF Downloads 33 33 6