Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland)

Open access

Abstract

Soil texture, bulk and specific density, total porosity, and the water capacity at pF 0.2.7 were measured in Albeluvisols with more or less pronounced lithological discontinuity. The soil pits were located in the north-eastern part of the Silesian Lowland, on the glacial plain built of till blanketed with cover materials of various origin, mainly sands. Distinct albeluvic tongues with sandy texture and strong stagnic color mosaic at the contact of eluvial and illuvial horizons were identified in all profiles under study. The lowest bulk density was measured in the plough layers, while the highest in subsoil EBw horizons or glossic E/Bt horizons. Total porosity was the largest in plough layers, rapidly decreased in subsoil E horizons and then back increased with depth. Water capacity (at each measured pF value) was strongly correlated mainly with clay content and rapidly raised in E/B horizons. The highest field water capacity was measured in E/Bt horizons at low albeluvic tonguing intensity, or in deeper parts of Bt horizon at larger intensity of albeluvic tonguing into the illuvial horizon. The easily available water stock in the upper 100 cm-thick column of Albeluvisols with lithological discontinuity depends mainly on the depth of transition of eluvial (coarser) and illuvial (finer-textured) zones, similarly to typical Luvisols with the same type of textural (lithological) variability in the soil profile.

Bockheim J.G., Gennadiyev A.N., 2000. The role of soil-forming processes in the definition oftaxa in soil taxonomy and the world soil reference base. Geoderma, 95: 53-72.

Bogacz A., Labaz B., Dąbrowski P., 2008. Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w parku krajobra- zowym „Dolina Baryczy”. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 59(1): 43-51. On Polish).

Buczko U., Bens O., Fischer H., Hiittl H.R.F., 2002. Water repel- lency in sandy luvisols under different forest transformation stages in northeast Germany. Geoderma, 109(1-2): 1-18.

De Jonge, L. W., Kjaergaard, C., Moldrup, P., 2004. Colloids and colloid-facilitated transport of contaminants in soils: an in- troduction. Vadose Zone Journal, 3: 321-325.

Dexter A.R., 1997. Physical properties of til led soils. Soil Tillage Research, 43: 41-63.

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., 2002. Klimat Wro- cławia [In:] Środowisko Wrocławia - Informator 2002. Dol- nośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław 9-25. On Polish).

Guidelines for soil description, 2006. 4rd Edition, FAO, Rome. IUSS 2006. World Reference Base for Soil Resources 2006. 2nd edition. World Soil Resources Reports 103, FAO, Rome.

IUSS Working Group WRB, 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. First update 2007. World Soil Resour- ces Reports, 103. FAO, Rome.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., 1999. Gleby płowe wy- tworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Do- brzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. III. Skład chemicz- ny i mineralogiczny. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 50(1/2): 97-114. On Polish).

Kaczmarek Z., 2001. Pojemność wodna oraz zdolności retencyj- ne gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z glin more- nowych wr rejonach oddziaływania Konińskiego Zagłębia Węglowego. Roczniki AR Poznań, 61, 49-61. (In Polish). Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., 2006. Właściwości fi- zyczne i w odne uprawnych gleb płowych oraz usytuowanych pod zadrzew ieniem śródpolnym wr obrębie agroekologiczne- go Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engine- ering, 51(3): 35-39. (In Polish).

Kobierski M., Dąbkow ska-Naskręt H., 2002. Skład mineralogicz- ny i wybrane właściwości fizykochemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. I. Morfo- logia oraz wrłaściwrości fizyczne i chemiczne wybranych gleb. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 54(4): 17-27. (In Polish).

Komisarek J., SzałataS., 2008. Zróżnicowanie uziamieniaw pro- filach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technologie 2(2): 1-14. (In Polish).

Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG, 2011. Systematyka Gleb Polski, wyd. 5, Roczniki Gleboznaw cze - Soil Science Annual, 62(3): 1-193. On Polish).

Konecka-Betley K., Zagórski Z., 1994. Wpływ interglacjalnych procesów^ glebotwórczych na cechy mikromorfologiczne gleb kopalnych wytworzonych z lessów. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 45(3/4): 85-95. On Polish).

Kiihn P., 2003. Micromorphology and Late Glacial/Holocene genesis of Luvisols in Mecklenburg-Vorpommern (NE-Ger- many). Catena, 54(3): 537-555.

Marcinek J., Komisarek J., Kaźmierowski C., 1995. Degradacja fizyczna gleb płowych i czarnych ziem intensywnie użytko- wanych rolniczo wr Wielkopolsce. Zeszyty Problemowe Po- stępówrNauk Rolniczych, 418(1): 141-147. (In Polish).

Marcinek J., Komisarek J., 2004. Antropogeniczne przekształce- nia gleb Pojezierza Poznańskiego na skutek intensywnego ich użytkowania rolniczego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego wr Poznaniu, Poznań. (In Polish).

Paluszek J., 2011. Kryteria oceny jakości fizycznej gleb upraw- nych Polski. ActaAgrophysica, Rozprawy i Monografie, 191: s. 139. (In Polish).

Polskie Towarzy stwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziar- nienia gleb i utworów mineralnych PTG 2008. Roczniki Gle- boznawcze - Soil Science Annual, 60(2): 5-16. On Polish). Porębska G., Ostrowska A., Borzyszkowski J., 2010. Forest soil characteristic with respect to potential and actual water stora- ge. Polish Journal of Soil Science, 42(2): 115-128.

Sauer D., Schiilli-Maurer I., Sperstad R., Serrensen R., Stałir K., 2009. Albeluvisol development with time in loamy marine sediments of southern Norw ay. Quaternary' International, 209(1-2): 31-43.

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2011. Fragipan horizon degra- dation and bleached tongues formation in Albeluvisols on the Carpathian Foothils, Poland, Geoderma: 167-168, 340-350.

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2012. Origin of reversible cementation and brittneless of the fragipan in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena, 99: 66-74.

Szymański W., Skiba S., 2012. Micromorphological Properties of the Fragipan Horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills. Polish Journal of Soil Science, vol. XLIV. no. 2: 193-200.

Turski M., Witkow ska-Walczak B., 2004. Fizyczne właściwości gleb płowych wytw orzonych z utworów: pyłowych różnej ge- nezy. Acta Agrophysica, 101, s. 56. (In Polish).

Walczak R., 1984. Modelowe badania zależności retencji wod- nej od parametrów fazy stałej gleby. Problemy Agrofizyki, 41. (In Polish).

Walczak R., Ostrowski J., Witkowska-Walczak B., Sławiński C., 2002a Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb or- nych Polski. Acta Agrophysica, 79: 1-64. (In Polish).

Walczak R., Ostrowski J., Witkowska-Walczak B., Sławiński C., 2002b. Spatial characteristic of hydro-physical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water ca- pacity (FWC). International Agrophysics, 16: 151-159.

Van Ranst E., De Coninck F., 2002. Evaluation of ferrolysis in soil formation. Eurasian Journal Soil Science, 53: 513-519.

Zaleski T., 2012. Rola pedogenezy w: kształtowaniu właściwości hvdrofizycznych, retencji, reżimu i bilansu wodnego gleb wytworzonych z utworów: pyłowych Karpat. Zeszyty Nauko- we IJR w Krakow ie 494, s. 114. (In Polish).

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 119 7
PDF Downloads 55 55 5