Water repellency of soils with various content of organic matter in north-eastern Poland

Open access

Abstract

The objective of the work was to investigate hydrophobic properties of soil formations with various amounts of organic matter and occurring in young glacial landscape. The research was carried out in mineral, mineral-organic and organic (slightly and strongly silted mucks, sedge peat, alder wood peat, reed peat) soil formations. Water repellency is very important in soil protection. It favors the formation of stable aggregates and prevents from soil erosion. The study was carried out applying two methods . water drop penetration time test (WDPT) and alcohol percentage test (AP). Among 51 analyzed soil samples in WDPT test, 64.7% of mineral and mineral-organic soil formations were hydrophilic. Among organic soil formations 37.6% was slightly and strongly hydrophobic and they represented strongly silted mucks. Unsilted and slightly silted mucks, weakly and strongly decomposed peats, were very strongly (18.8%) and extremely (43.6%) hydrophobic. AP test showed that strongly silted mucks were moderately and very strongly hydrophobic. Slightly silted mucks, and peats were very strongly and extremely hydrophobic. It can be stated that water repellency decreases simultaneously with the degree of siltation of organic soil formations.

Berglund K., Persson L., 1996. Water repellence of cultivated organic solis. Acta Agric. Scand., Sec. B, Soil and Plant Sci. 46(3): 14S-1S2.

Bisdom E.B.A., Dekker L.W., Schoute J.F.T., 1993. Water repel- lency of sieve fractions from sandy soils and relationships with organic material and soil structure. Geoderma 56: 10S- 118.

Czachor H., 2009. Analiza czynników wpływaj ących na zwilżal­ność gleb mineralnych. Acta Agrophysica 173: 84 pp.

Dekker L., Ritsema C.J., 1994. How water moves in a water re­pellent sandy soil. 1. Potential and actual water repellency. Water Resour. Res. 30(9): 2S07-2S18.

Doerr S.H., 1998. On standardizing the “ Water drop Penetration Time” and the “Molarity of an Ethanol Droplet” techniques to classify soil hydrophobicity: a case study using medium textured soils. Earth Surf. Process. Landforms 23: 663-668.

Gotkiewicz J., Smolucha J., 1996. Charakterystyka krajobrazów młodoglacjalnych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępo- polskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 431: 119-136.

Łachacz A., Kalisz B., 2006. Hydrofobowość powierzchniowych utworów gleb o zróżnicowanej zawartości materii organicz­nej. [In:] Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicz­nych. (Brandyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J., Eds). Wyd. SGGW Warszawa: 9S-103.

Łachacz A., Nitkiewicz M., Kalisz B., 2009. Water repellency of post-boggy soils with a various content of organic matter. Bio­logia 64(3): 634-638.

Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG, 2011. Sys­tematyka Gleb Polski, wyd. S, Rocz. Glebozn. 62(3): 193 pp.

Maryganova V., Szajdak L., 2006. Właściwości hydrofilne i hy­drofobowe związków humusowych gleb organicznych. [In:] Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. (Bran­dyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J., Eds). Wyd. SGGW War­szawa: 77-84.

Mocek A., Drzymała S., Maszner P., 1997. Geneza, analiza i kla­syfikacja gleb. Wyd. AR Poznań: 416 pp.

Orzechowski M., Smólczyński S., 2002. Modyfikacja gleb po- bagiennych Pojezierza Mazurskiego przez procesy deluwial- ne. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 487: 20S-212.

Piaścik H., Okruszko H., 1990. Charakterystyka gleb hydroge- nicznych. Wyd. ART w Olsztynie: 291 pp.

Piaścik H., Łachacz A., 2001. The effects of the muck-forming process on the sorptive properties of peat soils. Polish J. Soil Sci. 34(2): 69-76.

PTG 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60(2): S-16.

Szatyłowicz J., Oleszczuk R., Gnatowski T., Mączyńska E., 2006. Ocena zwilżalności utworów torfowych i murszowych na podstawie pomiarów kąta zwilżania pomiędzy fazą stałą gle­by a wodą. [In:] Właściwości fizyczne i chemiczne gleb orga­nicznych. (Brandyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J., Eds). Wyd. SGGW Warszawa: 8S-94.

Tisdall J. M., Oades J. M., 1982. Organic matter and water-stable aggregates in soils. J.of Soil. Sci. 33: 141-163.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 5
PDF Downloads 24 24 3