On the Specifics of Podzols in Mountain Areas

Open access

ADAMCZYK B. 1984. Rola gleby w kształtowaniu środowiska przyrodniczego terenów górskich. Studia Ośr. Dokument. Fizjograf. 12: 9-47.

ADAMCZYK B., BARAN S., BORKOWSKI J., KOMORNICKI T., KOWALIŃSKI S., SZERSZEŃ L., TOKAJ J. 1985. Gleby. [W:] Karkonosze polskie. Jahn A. (red.) Wyd. PAN Zakł. Narod. Ossolińskich, Wrocław: 77-86.

BEDNAREK R., PRUSINKIEWICZ Z. 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa, ss. 288.

BOCKHEIM J. G. 2010. Lithic Humicryods and Haplocryods: dysjunct alpine-subalpine soils of the northern hemisphere. Geoderma 159: 379-389.

BONIFACIO E., SANTONI S., CELI L., ZANINI E. 2006. Spodosol-Histosol evolution in the Karkonosze National Park (CZ). Geoderma 131: 237-250.

BORKOWSKI J., SZERSZEŃ L., KOCOWICZ A. 2005. Gleby Karkonoszy [W:] MIERZEJEWSKI M. P. (red.) Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. UW, Wrocław: 353-379.

BROŻEK S., ZWYDAK M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa, ss. 466.

CHARZYŃSKI P. 2006. Testing WRB on Polish soils. APSE, Toruń, ss. 110.

CHODOROWSKI J. 2009. Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 132.

D'AMICO M., JULITTA F., PREVITALI F., CANTELLI D. 2008. Podzolization over ophiolitic materials in the westren Alps (Natural Park of Mont Avic, Aosta Valley, Italy). Geoderma 146: 129-137.

DROZD J., LICZAR M., WEBER J., LICZNAR S. E., JAMROZ E., DRADRACH A., MASTALSKA-CETERA B., ZAWERBNY T. 1998: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. PTSH, Wrocław: 1-125.

IUSS. 2006. World Reference Base for Soil Resources 2006. 2nd edition, World Soil Resources Reports 103, FAO, Rome: 1-122.

KABAŁA C. 2005. Geneza, właściwości i występowanie gleb bielicowych w zróżnicowanych warunkach geoekologicznych Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. AR Wrocław 519: 1-169.

KABAŁA C., CHODAK T. 2000. General characteristic of the environment of south-western Poland and the description of typical soil profiles. Intern. Symp.: Comparison of Polish and German Soil Classification Systems for Soil Cartography of the Mountain and Sub-Mountain Areas. Mitteil. DBG 93: 51-58.

KABAŁA C., SZERSZEŃ L., WICIK B. 2002. Geneza, właściwości i systematyka gleb Parku Narodowego Gór Stołowych. [W:] Szerszeń L., Kabała C. (red.) Gleby Parku Narodowego Gór Stołowych. Szczeliniec 6: 21-94.

KABAŁA C., HAASE T. 2004. Przejawy poligenezy gleb bielicowych wytworzonych z piaskowców kredowych Gór Stołowych. Rocz. Glebozn. 55: 39-50.

KABAŁA C., BOGACZ A., WAROSZEWSKI J., OCHYRA S. 2008. Wpływ pokryw stokowych na morfologię i właściwości bielic subalpejskiego piętra Karkonoszy. Rocz. Glebozn. 49, 1: 90-99.

KABAŁA C., MARZEC M. 2009. Pudy Jizerskich hor. [W:] Jizerskie hory. KARPAS R. (red.). Nakladelstvi RK, Liberec, Republika Czeska: 250-257.

KABAŁA C., WAROSZEWSKI J., SZOPKA K., BOGACZ A. 2010. Geneza, właściwości i rozprzestrzenienie stagnobielic w Sudetach. Rocz. Glebozn. 61, 4: 1-15.

KABAŁA C., CHODAK T., BOGACZ A., ŁABAZ B., JEZIERSKI P., GAŁKA B., KASZUBKIEWICZ J., GLINA B. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie gleb i siedlisk Parku Narodowego Gór Stołowych. [W:] Chodak T., Kabała C., Kaszubkiewicz J., Migoń P., Wojewoda J. (red.) Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych. Wind, Wrocław: 141-168.

KACZOREK D., SOMMER M., ANDRUSCHKEWITSCH I., OKTABA L., CZERWIŃSKI Z., STAHR K. 2004. A comparative micromorphological and chemical study of "Raseneisenstein" (bog iron) and "Ortstein". Geoderma 121: 83-94.

KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH. 1973. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych. Warszawa: 1-115.

KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI. 2000. CILP, Warszawa: 1-123.

KOMORNICKI T. 1964. Przegląd dotychczasowego stanu prac badawczych nad glebami w terenach górskich. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich. Bibliografia Ziem Górskich 7: 37-69.

KOMORNICKI T., SKIBA S. 1996. Gleby. [W:] Mirek Z. et al. (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3: 215-226.

KONECKA-BETLEY K., CZęPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E., OKOŁOWICZ M. 2002. Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska. Rocz. Glebozn. 53, 3-4: 5-22.

KOWALKOWSKI A. 1998. Związki genetyczne między seriami pokryw stokowych i budową profilu gleb terenów górskich na przykładzie głównego masywu Łysogór. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 464: 37-58.

KOWALKOWSKI A. 2004. Rozpoznawanie i klasyfikacja wytworzonych w środowisku peryglacjalnym i ekstraperyglacjalnym stref przekształceń i glebopokryw stokowych, Region. Monitoring Środow. Przyr. 5: 47-94.

KOWALKOWSKI A., DEGÓRSKI M. 2005: Biogeomorfologiczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. Probl. Zagosp. Ziem Górskich 52: 7-15.

KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., SKŁODOWSKI P., ŻAKOWSKA H. 1973. Typologia i charakterystyka gleb górskich obszaru Sudetów. Rocz. Glebozn. 24, 2: 27-84.

LAPEN D. R., WAND C. 1999. Placic and Ortstein horizon genesis and peatland development, southeastern Newfoundland. Soil Sci. Soc. Am. J. 63: 1472-1482.

LATOCHA A. 2009. Land-use changes and long-term human-environment interactions in a mountain region (Sudetes Mountains, Poland). Geomorphology 108: 48-57.

LICZNAR S. E., LICZNAR M., ŁABAZ B., DROZD J. 2002. Transformation of soil organic matter in the degraded ecosystems ‘Pinetum mughi sudeticum’ in the region of the Karkonosze National Park. Polish J. Soil Sci. 35: 31-38.

LICZNAR S. E., MASTALSKA-CETERA B. 2008. Organic matter characteristics of the Bh Podzol horizon formed under various subalpine plant communities in the Karkonosze Mountains. Polish J. Soil Sci. 41: 13-21.

LUNDSTROM U. S. BREEMEN N., BAIN D. 2000. The podzolization process. A review. Geoderma 94: 91-107.

MIECHÓWKA A., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., NICIA P., KOWALCZYK E. 1998. Charakterystyka gleb pod zbiorowiskami Piceetum tatricum athyrietosum alpestris i Dentario glandulosae-Fagetum athyrietosum alpestris w Babiogórskim Parku Narodowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 464: 65-73.

MIGOŃ P., LATOCHA A., PARZÓCH K., KASPRZAK M., OWCZAREK P., WOTEK M., PAWLIK Ł. 2011. Współczesny system morfogenetyczny Gór Stołowych [W:] Chodak T. i in. (red.) Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych. Wind, Wrocław: 1-52.

MIKLASZEWSKI S. 1930. Gleby Polski. Kom. Wyd. TBPS PW, Warszawa, ss. 638.

NEMECEK J. (red.) 2001. Taxonomicky klasifikacni system pud Ceske republiki. Academia, Praha, aa. 156.

NORMAN S. A., SCHAETZL R. J., SMALL T. W., 1995. Effect of slope angle on mass movement be tree uprooting. Geomorphology 14: 19-27.

PELIŠEK J. 1974. Půdy Krkonosskeho Narodniho Parku. Opera Corcontica 11: 7-35.

PODRAZSKY V., VACEK S., MIKESKA M., BOCEK M., HEJCMAN M. 2007. Půdy [W:] Flousek J., Hartmanova O., Stursa J., Potocki J. (red.): Krkonose. Píroda. Historie. Život. Baset, Praha: 135-146.

POKOJSKA U. 1979. Geochemical studies on podzolization. 1. Podzolization in the light of the profile distribution of various forms of iron and aluminium. Rocz. Glebozn. 30, 1: 189-215.

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE (PTG), 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE (PTG), 1956: Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Rocz. Nauk Rolniczych 74-D: 5-96.

PRUSINKIEWICZ Z. 1976. Polskie badania gleb bielicowych i procesu bielicowania w 30-leciu 1946-1975. [W:] Proces bielicowania. Mat. II Kraj. Konf., Toruń. Prace Komisji Nauk PTG 5/31: 3-24.

PRUSINKIEWICZ Z., KRZEMIEŃ K. 1974. Toksyczny wpływ glinu wolnego glinu z orsztynowego poziomu bielicy na rozwój sadzonek sosny pospolitej Pinus silvestric L. Rocz. Glebozn. 25: 207-222.

RIGHI D., HUBER K., KELLER C. 1999. Clay formation and podzol development from postglacial moraines in Switzerland. Clay Minerals 34: 319-332.

SCHAETZL R. J. 1990. Effects of treethrow microtopography on the characteristics and genesis of Spodosols, Michigan, USA. Catena 17: 111-126.

SEMMEL A., TERHORST B. 2010. The concept of periglacial cover beds in central Europe: A review. Quatern. Internat. 222: 120-128.

SKIBA S. 1977. Studia nad glebami wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno-roślinnych krystalicznej części Tatr Polskich. Rocz. Glebozn. 28, 1: 205-241.

SKIBA S. 1985. Rola klimatu i roślinności w genezie gleb na przykładzie gleb górskich z Tatr Polskich i z gór Mongolii. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, ss. 99.

SKIBA S. 1998. Gleby górskie w systematyce gleb Polski. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 464: 25-35.

SKIBA S., DREWNIK M. 1993: Gleby zdegradowanych ekosystemów wybranych rejonów Karkonoszy. Karkonoskie Badania Ekolog., IE PAN, Dziekanów Leśny: 93-102.

SKIBA S., KOMORNICKI T. 1983. Gleby organiczno-sufozyjne w Tatrach Polskich. Rocz. Glebozn. 34: 113-122.

SKIBA S., SOBIECKI K. 1996. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju profilu gleb Bieszczadów Zachodnich. Rocz. Bieszcz. 5: 165-174.

SOMMER M., HALM D., WELLER U., STAHR K. 2000. Lateral podzolization in a granite landscape. Soil Sci. Soc. Am. J. 64: 1434-1442.

SOWA J. M., KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G. 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. Sylwan 155, 5: 330-339.

STUETZER A. 1999. Podzolisation as a soil forming process in the alpine belt of Rondane, Norway. Geoderma 91: 237-248.

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI. 1989. Rocz. Glebozn. 40, 3/4: 1-155.

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI. 2011: Rocz. Glebozn. 62, 3: 1-142.

SZAFRANEK A. 1990. Wpływ rzeźby terenu i skały macierzystej na kształtowanie się gleby z piaskowców dewońskich i triasowych regionu świętokrzyskiego. Właściwości chemiczne gleb. Rocz. Glebozn. 41, 3/4: 157-177.

SZERSZEŃ L. 1974. Wpływ czynników bioklimatycznych na procesy zachodzące w glebach Sudetów i Spitsbergenu. Rocz. Glebozn. 25, 2: 53-99.

SZOPKA K. 2000. Geneza, skład i właściwości gleb wytworzonych z piaskowców na terenie Gór Stołowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław 396: 93-109.

TRACZYK A. 1996. Geneza i znaczenie stratygraficzne rytmicznie warstwowanych osadów stokowych w Sudetach. Acta Univ. Wratislav. 1808: 93-10.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 2010. Keys to Soil Taxonomy. By Soil Survey Staff. 11th edition. Washington, DC, Natural Resources Conservation Service, USDA: 1-332.

WAROSZEWSKI J. 2011. Związki między seriami pokryw stokowych a morfologią i właściwościami gleb Sudetów. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Rozprawa doktorska. Maszynopis.

WAROSZEWSKI J., KABAŁA C., TURSKA A. 2010. Specyficzne właściwości gleb Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach. Opera Corcontica 47, Supplement 1: 47-56.

WEBER J., GARCIA-GONZALES T., DRADRACH A. 1998. Skład mineralogiczny bielic wytworzonych z granitów w karkonoskim piętrze subalpejskim w rejonie występowania klęski ekologicznej. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 464: 251-259.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 87 87 6
PDF Downloads 40 40 4