The Amount of Precipitation Shortage on Productivity of Crops Grown in Simplified Systems of Tillage

Open access

Znaczenie Ilości Opadów DLA Produkcyjności Roślin w Uproszczonych Systemach Uprawy Roli

ARSHAD M. A., GILL K. S. 1997. Barley, canola and wheat production under different tillage falow-green manure combinations on a clay soil in a cold semiarid climate. Soil Till. Res. 43: 263-275.

DUBAS A., MICHALSKI T., SULEWSKA H. 1995. Uprawa kukurydzy w systemie bezorkowym i siewie bezpośrednim w ściernisko po różnych przedplonach. Konf. nauk.: "Siew bezpośredni w teorii i praktyce", Szczecin - Barzkowice: 71-80.

DUDEK S., ŻARSKI J. 2005. Ocena efektów zastosowania nawadniania w uprawie kukurydzy na ziarno. Inżynieria Roln. 3 (63): 159-166.

DZIENIA S., PISKIER T., WERESZCZAKA J. 1995. Wpływ roślin mulczujących na wybrane właściwości fizyczne gleby po zastosowaniu siewu bezpośredniego bobiku. Konf. nauk.: "Siew bezpośredni w teorii i praktyce", Szczecin - Barzkowice: 57-61.

DZIEŻYC J. 1967. Deszczowanie roślin, PWRiL, Warszawa, ss. 324.

KORDAS L. 2009. Efektywność ekonomiczna różnych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy ozimej po sobie. Fragm. Agron. 26(1): 42-48.

KORZENIOWSKA J., STANISŁAWSKA-GLUBIAK E. 2009. Porównanie efektów plonotwórczych tradycyjnej i zerowej metody uprawy roli w warunkach gleb piaszczystych południowo-zachodniej Polski. Fragm. Agron. 26(4): 65-73.

MAJCHRZAK L., SKRZYPCZAK G. 2010. Wpływ systemu uprawy roli oraz międzyplonu ścierniskowego na właściwości fizyczne gleby i plonowanie pszenicy jarej. Annales UMSC, Sect. E 65(2): 1-9.

PABIN J., WŁODEK S., BISKUPSKI A. 2006. Wpływ uproszczeń uprawy w monokulturze żyta ozimego na efekt plonowania i zmiany w środowisku glebowym. Pam. Puł. 142: 321-332.

PABIN J., BISKUPSKI A., WŁODEK S. 2007. Niektóre właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin przy stosowaniu różnych form mulczowania i uprawy roli. Inżynieria Roln. 3(91): 143-148.

PANEK K. 1993. Opady. Czynniki plonotwórcze - plonowanie roślin. Praca pod red. J. Dzieżyca. Wyd. PWN: 476 ss.

TEBRUGGE F., DURING R. A. 1999. Reducing tillage intensity - a review of results from a long-termstudy in Germany. Soil Till. Res. 53: 15-28.

WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J., KAUS A. 2007a. Plonowanie roślin oraz zmiany retencji wodnej gleby w różnych systemach uprawy roli. Inżynieria Roln. 91(3): 195-200.

WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J., KAUS A. 2007b. Plonowanie zbóż i właściwości fizyczne gleb w różnych systemach uprawy roli. Fragmenta Agronomica 93 (1): 262-268.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 97 97 2
PDF Downloads 28 28 3