Properties of Soils from the Places Where Sulphur was Stored

Open access

Właściwości Gleb z Miejsca Składowania Siarki

BARAN S., TURSKI R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w Lublinie, ss. 223.

HAJDO S., KLICH J., GALINIAK G. 2007. Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce. Górnictwo i Geoinżynieria. 31 3/1: 199-215.

KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG Puławy, P(53): 1-20.

MARTYN W., SOWIŃSKA J., STASZCZUK S., JOŃCA M. 2002. Analiza wybranych właściwości chemicznych i biologicznych gleb na polu górniczym po zakończeniu wydobycia siarki w byłej kopalni 'Jeziorko". Acta Agrophysica 73: 251-262.

MARTYN W., JOŃCA M. 2006. Wybrane właściwości chemiczne wód powierzchniowych w byłej Kopalni Siarki "Jeziorko" jako wskażnik stanu środowiska po zakończeniu rekultywacji terenów górniczych. Acta Agrophysica 8 (2): 449-458.

MOTOWICKA-TERELAK T., TERELAK H. 1998. Udział zasiarczania w zakwaszeniu się gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 317-321.

SOŁEK-PODWIKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., CIARKOWSKA K. 2004. Wybrane właściwości fizykochemiczne gleb byłej kopalni siarki Grzybów po upływie 30 lat od zaprzestania eksploatacji i podjęciu prac rekultywacyjnych. Rocz. Glebozn. 55 (2): 357-364.

SOŁEK-PODWIKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., CIARKOWSKA K. 2005. Zasiarczenie pól górniczych byłej kopalni siarki Grzybów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 505: 399-405.

SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K. 2006. Aktywność dehydrogenaz gleb terenu byłej kopalni siarki Grzybów. Rocz. Glebozn. 57 (1/2): 171-176.

SIUTA J., REJMAN-CZAJKOWSKA M. 1980. Siarka w biosferze. PWRiL, Warszawa, ss. 393.

WYŁUPEK T. ONUCH-AMBORSKA J. MARTYN W. 2006. Właściwości środowiska glebowego a zbiorowisko trawiaste terenu zdegradowanego wydobywaniem siarki. Zesz. Nauk. Uniw. Przyr. we Wrocławiu. 545: 321-330.

ZARDZEWIAŁY M. 2006. Likwidacja zagrożeń ekologicznych w Kopalni Siarki "Grzybów". Miesięcznik WUG. 8: 38-42.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 3
PDF Downloads 33 33 4