Assessment of Soil Structure Under Monoculture of Vines

Open access

Assessment of Soil Structure Under Monoculture of Vines

Long-term impact of vine growing on the soil structure stability was studied in three wine-growing areas of Slovakia. In Leptosols, the highest content of water-stable aggregates was determined. This soil type had the lowest vulnerability of soil structure as well. In Chernozems, the highest stability of soil structure was determined, while on the other hand, in Fluvisols, soil structure had the highest vulnerability. Between rows of vines in comparison to rows of vines a more favourable soil structure was determined. In vineyards, the soil structure state depends on the quantity and stability of soil organic matter, as well as particle size distribution.

BOIX-FAYOS C., CALVO-CASES A., IMESON A. C. 2001. Influence of soil properties on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of aggregate size and stability as land degradation indicators. Catena. 44: 47-67.

BRONICK C. J., LAL, R. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma. 124: 3-22.

DZIADOWIEC H., GONET S. S. 1999. Oznaczanie skladu frakcyjnego materii organicznej gleb metoda Kononowej i Bielcikowej. [In:] Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej gleb, 1999, 120: 31-34.

GREENLAND D. J., RIMMER D., PAYNE D. 1975. Determination of the structural stability class of English and Welsh soil, using a water coherence test. J. Soil Sci. 26, 2: 294-303.

HRAŠKO J., ČERVENKA L., FACEK Z., KOMÁR J., NĚMĚČEK J., POSPÍŚIL J., SIROVÝ V. 1962. Rozbory pôd. Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava: 334 pp.

JARECKI M., LAL R. 2003. Crop management for soil carbon sequestration. Crit. Rev. Plant Sci. 22: 1-32.

KARLEN D. L., WOLLENHAUPT N. C., ERBACH D. C., BERRY E. C., SWAN J. B., EASH N. S., JORDAHL J. L. 1994. Long-term tillage effects on soil quality. Soil Tillage Res. 32: 313-327.

KAY B. D. 1998. Soil structure and organic carbon: A review. [In:] Lal, R., Kimble, J. M., Follett, R. F., Stewart, B. A. (eds). Soil Processes and the Carbon Cycle. CRC Press, Boca Raton, USA: 169-198.

LADO M., BEN-HUR M., SHAINBERG I. 2004. Soil wetting and texture effects on aggregate stability, seal formation, and erosion. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: 1992-1999.

LAYTON J. B., SKIDMORE E. L., THOMPSON C. A. 1993. Winter-associated changes in drysoil aggregation as influenced by management. Soil Sci. Soc. Am. J. 57: 1568-1572.

SCHULTEN H. R., LEINWEBER P. 2000. New insights into organic-mineral particles: composition, properties and models of molecular structure. Biol. Fertil. Soils. 30: 399-432.

ŠIMANSKÝ V., TOBIAŠOVÁ E. 2008. Distribúcia uhlíka vo vodoodolných agregátoch v závislosti od spôsobov obrábania a hnojenia pôdy. [In:] Śuplerová, J., Hrnčiarová, T. (eds). Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava: 96-102.

SISÁK P. 1994. Śtúdium vplyvu rôznych sústav hospodárenia na mikroagregátové zloženie a vodoodolnosť śtruktúrných agregátov hnedozeme. [In:] Hanes, J., Mucha, V., Libant, V. (eds). Nové poznatky zvyšovania produkčnej schopnosti pôd. VŠP a VÚPÚ, Nitra: 53-56.

SIX J., BOSSUYT H., D. E., GRYZE S., DENEF K. 2004. A history of research on the link between (micro)aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil Tillage Res. 79: 7-31.

TISDALL J. M., OADES J. M. 1982. Organic matter and waterstable aggregates in soils. J. Soil Sci. 33: 141-163.

TOBIAŠOVÁ E. 2010. Pôdna organická hmota ako indikátor kvality ekosystémov. SPU, Nitra: 107 pp.

TOBIAŠOVÁ E. 2011. The effect of organic matter on the structure of soils of different land uses. Soil & Tillage Res. doi:10.1016/j.still.2011.05.003.

TOBIAŠOVÁ E., HORVÁTOVÁ M. 2010. Stabilné frakcie humusových látok a mikroagregátové zloženie černozeme. [In:] Kobza J. (ed). Zb. prednášok z VIII. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave. VUPOP, Bratislava: 38-43.

TOBIAŠOVÁ E., ŠIMANSKÝ V. 2009. Kvantifikácia pôdnych vlastností a ich vzájomných vzťahov ovplyvnených antropickou činnosťou. SPU, Nitra: 113 pp.

VALLA M., KOZÁK J., ONDRÁČEK V. 2000. Vulnerability of aggregates separated from selected anthorsols developed on reclaimed dumpsites. Rostl. Vyr. 46: 563-568.

ZAUJEC A., ŠIMANSKÝ V. 2006. Vplyv biostimulátorov rozkladu rastlinných zvyškov na pôdnu Štruktúru a organickú hmotu pôdy. SPU, Nitra: 112 pp.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 119 119 11
PDF Downloads 39 39 5