Influence of Uncontrolled Dump Sites on Some Chemical Properties of Organic and Mineral Soils Developed from Clay and Loam in West Pomeranian

Open access

Wpływ Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów na Niektóre Chemiczne Właściwości Gleb Organicznych Oraz Mineralnych Wytworzonych z Glin i Iłów w Województwie Zachodniopomorskim

CWALINA M., WAWRZYNIAK M. 2006. Inwentaryzacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie. Wydz. Lasów miejskich w Szczecinie, Szczecin. maszynopis: 15 ss.

FILIPIAK P., DUSZA E., KUGLARZ K., KUŹNIAR J., ĆWIRKO K. 2007. Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne. [W:] Środowiskowe Aspekty Melioracji Wodnych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Meliorantów i Inżynierii Środowiska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 67-75.

JURKOWSKA K. 2010. Gospodarowanie odpadami. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ w Szczecinie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin: 7-30.

KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, seria P(53): 22 ss.

KOLLENDER-SZYCH A., NIEDŹWIECKI E., MALINOWSKI R. 2008. Gleby miejskie - wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin: 135 ss.

MICHALCEWICZ W., NOWAK A. 2000. Występowanie promieniowców w powietrzu wokół składowiska odpadów komunalnych w Podańsku. Folia Univ. Agric. Stetin, 209Agricultura (83): 93-98.

NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., CIEMNIAK A., MELLER E., TOMZA A. 2003a. Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w powierzchniowym poziomie gleby w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 492: 205-210.

NIEDŹWIECKI E., WOJCIESZCZUK T., MELLER E., SAMMEL A., SZMYTKA A., BĘBEN A. 2003b. Odczyn oraz zawartość węgla organicznego i makroelementów w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493, cz. III: 825-832.

NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MELLER E., TOMZA A. 2003c. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493, cz. III: 817-823.

NIEDŹWIECKI E., NOWAK A., NOWAK J., KŁÓDKA D., MELLER E., SMOLIK B., 2004. Oddziaływanie niekontrolowanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne oraz aktywność mikrobiologiczną gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 501: 325-334.

NIEDŹWIECKI E., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A. 2007. Zanieczyszczenie środowiska glebowego metalami ciężkimi przez niekontrolowane wysypiska odpadów. [W:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, 31: 126-130

NIEDŹWIECKI E., MELLER E., WOJCIESZCZUK M., SPYCHAJ J., 2009. Niekontrolowane wysypiska odpadów komunalnych - problem ciągle aktualny. [W:] Tereny zdegradowane i rekultywowane - możliwości ich zagospodarowania. Monografia. Szczecin: 137-144.

PYŁKA-GUTOWSKA E., 1997. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata. Warszawa: 280 ss.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 2002. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września, Dz.U. nr 165, poz. 1359: 10560-10564.

SZYMAŃSKI K., EWERTOWSKA Z., SIDEŁKO R. 1996. Gospodarka odpadami komunalnymi w zlewni rzeki. Wyd. Politech. Koszal.: 181 ss.

TEREK K., 2007: Higiena Komunalna. Służba bliska człowiekowi, cz 1. Przegląd Komunalny 10 (193): 54-57.

ZABŁOCKI Z., PODLASIŃSKA J., KRUCZEK I., 2011. Wpływ nielegalnych wysypisk odpadów na niektóre właściwości gleb na terenie gminy Kobylanka. Folia Pomeranae Universitas Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 283, 17: 51-66.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 87 86 4
PDF Downloads 39 39 3