Some Chemical Properties of Sandy Soils Affected by Uncontrolled Dump Sites in the West Pomeranian Province

Open access

Kształtowanie Się Niektórych Właściwości Chemicznych Gleb Piaszczystych Pod Wpływem Oddziaływania Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów w Województwie Zachodniopomorskim

BOROWIEC S. 1984. Ocena strat składników nawozowych z gleb Niziny Szczecińskiej do wód drenarskich i rzecznych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 286: 275-296.

BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z. 1986. Współdziałanie czynników kształtujących stężenie składników w odciekach drenarskich. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 124, Rolnictwo XL seria Przyrodnicza: 49-55.

CHOJNACKI A., ŚLUSARCZYK E. 1982. Zawartość i straty niektórych składników mineralnych w wodach drenarskich z pól Zakładu Doświadczalnego Osiny k. Puław. Pamiętnik Puławski 78: 50-61.

CHUDECKI Z., GREINERT H., NIEDŹWIECKI E., ZABŁOCKI Z. 1970. Ruchliwość niektórych makro- oraz mikropierwiastków w glebach ornych i łąkowych obszarów słabo urzeźbionych w pobliżu Szczecina. Zesz. Nauk. WSR Szczecin. 32: 19-35.

DURKOWSKI T., BURCZYK P. 1984. Ocena odpływu składników nawozowych w odciekach drenarskich z gleb Pomorza Zachodniego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Konf. III, 2(246): 83-90.

FILIPIAK P., DUSZA E., KUGLARZ K., KUŹNIAR J., ĆWIRKO K. 2007. Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne. [W:] Środowiskowe Aspekty Melioracji Wodnych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Meliorantów i Inżynierów Środowiska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 67-75.

GREINERT H., JĘDRCZAK, DRAB M. 1988. Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska. Archiwum Ochrony Środowiska 3-4: 155-173.

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA 1990. Zalecenia nawozowe, cz. I Liczby graniczne do wyceny zawartości makro- i mikroelementów w glebach. S. P.(44), Puławy, 26 ss.

JĘDRCZAK A., DRAB M. 1989. Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina. Archiwum Ochrony Środowiska 3-4: 183-199.

KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, seria P(53), 22 ss.

KOC J., CIENKO CZ., JANICKA R., ROCHWERGER, SOLARSKI K. 1998. Wpływ wysokości opadu na wymywanie substancji organicznych i mineralnych z gleb uprawnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 456: 305-310.

KOPEĆ S., NOWAK K., MOROŃ S. 1991. Straty składników nawozowych przez wymywanie w zależności od nawożenia i uprawianej rośliny. Rocz. Glebozn. 42 (3/4): 109-114.

ŁOGINÓW W., JANOWIAK J., MURAWSKA B. 1982. Zmienność ogólnej zawartości węgla i azotu w różnych glebach. Pam. Puławski 77: 6-18.

MELLER E. 1996. Badania nad przydatnością rolniczą popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. Maszynopis, Akademia Rolnicza: 111 ss.

MELLER E., NIEDŹWIECKI E., SZUBERLA U. 2000. Koncentracja makroelementów i pierwiastków śladowych w odciekach pochodzących z wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie w 1999 roku. [red.] M. Malicki. Wyd. AR w Szczecinie: 135-140.

MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E. 1997. Badania modelowe nad wymywaniem potasu z gleb. ART. Bydgoszcz, Zesz. Nauk 208, Ochrona Środowiska 1: 117-126.

NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., CIEMNIAK A., MELLER E., TOMZA A. 2003a. Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 492: 205-210.

NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MELLER E., TOMZA A. 2003b. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 493: 817-823.

NIEDŹWIECKI E., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A. 2007. Zanieczyszczenie środowiska glebowego metalami ciężkimi przez niekontrolowane wysypiska odpadów. [W:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 126-130.

PONDEL H., RUSZKOWSKA M., SYKUT S., TERELAK H. 1991. Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rocz. Glebozn. 42 (3/4): 97-107.

PONDEL H., SADURSKI W. 1988. Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na właściwości gleb w doświadczeniu lizymetrycznym. Pam. Puławski, 91: 252-272.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 2002. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września, Dz.U. nr 165, poz. 1359: 10560-10564.

RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S. 1996. Wymywanie pierwiastków śladowych z gleby w zależności od jej rodzaju i nawożenia (badania lizymetryczne). Rocz. Glebozn. 47 (1/2): 11-22.

RUSZKOWSKA M., SYKUT S. 1982. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 169, sesja nauk. 10, 19-27.

SKOWRON P., FILIPEK T. 2001. Wpływ intensywnego nawożenia organicznego na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wodach drenarskich. Biul. Magnezol. 6(3): 372-379.

SYKUT S. 1993. Dynamika procesu wymywania składników mineralnych z gleb w doświadczeniu lizymetrycznym. II. Kationy. Pam. Puławski 103: 40-55.

USTAWA z dnia 13 września 1996. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996, nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami.

WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., MELLER E. 2001. Zawartość wapnia, magnezu i sodu w przesączach glebowych w zależności od zastosowanej dawki popiołu. Biul. Magnezol. 6 (3): 405-410.

ZABŁOCKI Z., PODLASIŃSKA J., KRUCZEK I. 2011. Wpływ nielegalnych wysypisk odpadów na niektóre właściwości gleb na terenie gminy Kobylanka. Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 283(17): 51-66.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 151 146 12
PDF Downloads 58 58 3