Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

Open access

Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej

CHEN Y., SENESI N., SCHNITZER M. 1977. Information provided on humic substances by E4/6 ratios. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 352-358.

DĘBSKA B. 2004. Właściwości substancji humusowych gleby nawożonej gnojowicą. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 110: 112 s.

DZIADOWIEC H. 1990. Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja, uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja). Rozprawy UMK: 178 s.

DZIADOWIEC H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 269-282.

DZIADOWIEC H. 2003. Wybrane problemy badań próchnicy gleb leśnych. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach, (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 141-166.

DZIADOWIEC H., POKOJSKA U., PRUSINKIEWICZ Z. 2004. Materia organiczna, koloidy i roztwór glebowy jako przedmiot badań specjalistycznych. [W:] Badania ekologicznogleboznawcze. (red.) R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 154-167.

FOTYMA M., MERCIK S., FABER A. 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa.

GONET S. S. 1989. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 33: 55 s.

GONET S. S. 1997: Habitat and antropogenic factors determining status of soil organic master. Humic Subst. Environ. 1: 17-24.

GONET S. S. 2003. Próchnica, substancje humusowe, węgiel organiczny - definicje, komentarze i metody oznaczania. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 21-29.

GONET S. S., DĘBSKA B. 1993. Charakterystyka kwasów huminowych powstałych w procesie rozkładu resztek roślinnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 241-248.

GONET S.S, WEGNER K. 1990. Wpływ nawożenia na próchnicę gleb. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 53, 196: 127-135.

JURCOVA O., BIELEK P. 1997. Zdroje a straty podnej organickiej hmoty a ich bilancia. [In:] Humic Subst. Environ. 1: 7-12.

KOBIERSKI M., STASZAK E., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., RUSZKOWSKA A. 2011. Wpływ rodzaju użytkowania gleb na zawartość metali ciężkich i ich dystrybucję w profilach gleb rdzawych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Environmental Protection and Natural Resources. 49: 163-177.

KONONOWA M. M. 1968. Substancje organiczne gleby, ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa: 390 s.

KUMADA K. 1985. Elementary composition and absorption spectra of humic and fulvic acids. Soil. Sci. Plant Nutr. 31(3): 437-448.

KUMADA K. 1987. Chemistry of soil organic matter. Developments in Soil Science 17, Japan Sc. Soc. Press Tokyo, Elsevier Amsterdam: 241 s.

OKARMA H., TOMEK A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków: 503 s.

POKOJSKA U. 1986. Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 249-263.

PREUßE G., FRIEDRICH S., SALZER R. 2000. Retention behavior of humic substances in reversed phase HPLC. Fresenius J. Anal. Chem. 368: 268-273.

SCHNITZER M. 1978. Humic substances: chemistry and reactions. [In:] Soil Organic Matter (eds.) M. Schnitzer and S. U. Khan: 1-64. Elsevier, New York.

SKŁODOWSKI P. 1986. Przemiany substancji organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 127-137.

WARD J. H. 1963. Hierarchical grouping to optimise an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 58: 236-244.

WOELKI G., FRIEDRICH S., HANSCHMANN G., SALZER R. 1997. HPLC fractionation and structrual dynamice of humic acids. Fresenius J. Anal. Chem. 357: 548-552.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 131 131 11
PDF Downloads 44 44 4