Distribution and Mobility of Vanadium in Profiles of Forest Soils of Various Texture

Open access

Profilowe Rozmieszczenie Oraz Mobilność Wanadu w Glebach Leśnych o Zróżnicowanym Uziarnieniu

CORNELIS A.M VAN GESTEL. 2008. Physico-chemical and biological parameters determine metal bioavailability in soils. Science of The Total Environment 406: 385-395.

CZARNOWSKA K. 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Rocz. Glebozn. 47: 43-50.

GÄBLER H.E, GLŰH K., BAHR A., UTERMANN J. 2009. Quantification of vanadium adsorption by German soils. J. Geochem. Explor. 103: 37-44.

GŁOSIŃSKA G., SOBCZYŃSKI T., SIEPAK J. 2007. Badanie frakcjonowania wybranych metali ciężkich w osadach dennych środkowej Odry. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski 133, 13: 123-130.

GWOREK B., JESKE K. 1996. Pierwiastki śladowe i żelazo w glebach uprawnych wytworzonych z utworów glacjalnych. Rocz. Glebozn. 47 supl: 51-63.

HERNANDEZ L., PROBST A., PROBST J. L., ULRICH E. 2003. Heavy metal distribution in some French forest soils: evidence for atmospheric contamination. The Science of the Total Environment 312: 195-219.

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych Wyd. Nauk, PWN, Warszawa: 225-227.

OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska: 47-48.

ÓVÁRI M., CSUKÁS M., ZÁRAY Gy. 2001. Speciation of beryllium, nickel, and vanadium in soil samples from Csepel Island, Hungary. Fresenius J. Anal. Chem. 370: 768-775.

PANICHEV N., MANDIVANA K., MOEMA D., MOLATHEGI R., NGOBENI P. 2006. Distribution of vanadium (V) species between soil and plants in the vicinity of vanadium mine. J. Hazard. Mater. 137: 649-653.

PARZYŃSKA K., WIERZBICKI T. 2004. Determination of vanadium species in environmental samples. Talanta 64: 823-829.

POŁEDNIOK J., BUHL F. 2003. Speciation of vanadium in soil. Talanta 59c: 1-8.

TESSIER A., CAMPBELL P. G. C., BISSON M. 1979. Sequential extraction procedure for the speciation of particular trace elements. Anal. Chem. 5: 884-850.

TUME P., BECH J., LONGAN L., TUME L., REVERTER F., SEPULVEDA B. 2006. Trace elements in natural surface soils in Saint Climent (Catalonia, Spain). Ecol. Eng. 27: 145-152.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 98 7
PDF Downloads 42 42 8