The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Available Forms of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Haplic Luvisols

Open access

Wpływ Wapnowania I Nawożenia Mineralnego Na Zawartość Przyswajalnych Form Fosforu, Potasu I Magnezu W Glebie Płowej

BARCZAK B., CWOJDZIŃSKI W., NOWAK U. 1999. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na niektóre właściwości gleby w statycznym doświadczeniu polowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 177-183.

BLECHARCZYK A., SKRZYPCZAK G., PIECHOTAT. 1998. Wpływ systemu następstwa roślin oraz nawożenia na odczyn gleby w doświadczeniu wieloletnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 483-487.

CZUBA R. 1995. Zmiany zasobności gleb kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymentalna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 59-65.

DĘBICKI R., WIATER J. 1994. The influence of defecation lime on soil pH and content of available nutrients. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 83-87.

DOMSKA D., BOBRZECKA D., WOJTKOWIAK K. 1998. Zmiany w zawartości wybranych składników pokarmowych w glebach w zależności od ich odczynu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 525-529.

DUBIEL W., KANIUCZAK J. 1976. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach południowo-wschodniej Polski. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria. 16, 2: 3-17.

FOTYMA M., GOSEK S., ADAMUS M., KOZŁOWSKA H. 1984. Wpływ dużych dawek nawozów potasowych na plony roślin oraz na bilans i zawartość przyswajalnego potasu w glebie. Pam. Puł. 82: 85-98.

KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.

KANIUCZAK J. 1999. Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 307-316.

KANIUCZAK J., GĄSIOR J., WOŹNIAK L. 1999a. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465: 251-260.

KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 1999b. Zawartość niektórych form potasu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 279-290.

KĘPKA M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW-AR Warszawa, Rolnictwo 16: 75-86.

KOTOWSKA J., MACIEJEWSKA M. 1998. Zawartość magnezu i wapnia w glebie lekkiej nie wapnowanej oraz wapnowanej dwiema dawkami węglanu wapnia. Chemia i inżynieria ekologiczna 5, 4: 309-313.

KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mineralnego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Glebozn. 42, 3/4: 9-17.

ŁABĘTOWICZ J., SZULC W. 1999. Nawożenie jako czynnik determinujący glebowe zasoby magnezu przyswajalnego na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 403-409.

MERCIK S., NOWOSIELSKI O., PAUL M. 1993. Wpływ zróż-nicowanego nawożenia i zmianowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37(1): 85-94.

MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E., ANDRZEJEWSKI J. 1994. Wpływ wieloletniego nawożenia azotowo-potasowego na zmiany zawartości przyswajalnego potasu i jego bilans. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 414: 89-98.

NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia mine-ralnego na zmiany odczynu i zawartości przyswajalnych form magnezu, manganu, cynku i miedzi w glebie. Biuletyn Magnezologiczny 4. III Sympozjum Magnezologiczne. Magnez w środowisku biologicznym: 166-168.

PANAK H., WOJNOWSKA T., SIENKIEWICZ S. 1996. Zmiany niektórych właściwości chemicznych i fizykochemicznych czarnych ziem kętrzyńskich pod wpływem intensywnego nawożenia azotem. Rocz. Glebozn. 47, 3/4: 41-46.

RUSZKOWSKA M., SYKUT S., RĘBOWSKA Z., KUSIO M. 1993. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym (1985-1989). II. Bilans wapnia, magnezu i siarki. Pam. Puł. 103: 79-97.

STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999a. Formy potasu w glebie oraz bilans tego składnika w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 81-91.

STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999b. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowania roślin na przestrzeni 30 lat na glebie nawożonej i nie nawożonej tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 269-278.

SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.

URBANOWSKI S., JASKULSKA I., URBANOWSKA T. 1999. Zmiany zawartości węgla organicznego oraz makroelementów w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 353-361.

WIATER J. 1994. The content of available nutrients in soils depending on the level of their acidification. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 307-313.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 139 139 17
PDF Downloads 45 45 4