The Effect of Brown Coal on the Microbial Activity in Soils Contaminated by Heavy Metals

Open access

Wpływ Węgla Brunatnego na Aktywność Mikroorganizmów w Glebach Zanieczyszczonych Metalami Ciężkimi

BRZEZIŃSKA M., WŁODARCZYK T. 2005. Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (oksydoreduktazy). Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie 3: 11-26.

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010.

KABATA-PENDIAS MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy.

KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi - formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 432, Rozprawy.

KIZILKAYA R., AKIN T., BAYRAKLI B., SALAM M. 2004. Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals. European Journal of Soil Biology, 40, 2: 95-102.

KOŁWZAN B. 2005. Bioremediacja gleb skażonych produktami naftowymi wraz z ocena ekotoksykologiczną. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, seria Monografie 44.

KWIATKOWSKA J., DĘBSKA B., MACIEJEWSKA A., GONET S. 2005. Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter. Rocz. Glebozn. 56, 3/4: 31-41.

KWIATKOWSKA J., SOKOŁOWSKA Z., MACIEJEWSKA A. 2006. Selected physical and chemical properties for evaluating brown coals used for soil reclamation. Int. Agrophysics 20 (2), 121-128.

MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J. 2002. Niektóre właściwości chemiczne gleby oraz jej zdolności buforowe po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482: 351-357.

MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J. 2007. Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba - roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 31: 183-187.

MALINA G., KWIATKOWSKA J. 2003. Immobilizacja metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem dodatków organicznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska (3-4), 371-390.

McLAUGHLIN M.J., ZARCINAS B.A., STEVENS D.P., COOK N. 2000. Soil testing for heavy metals. Comm. in Soil Science and Plant Analysis, 31: 11-14, 1661-1700.

PEREZ-DE-MORA A., BURGOS P., MADEJON E., CABRERA F., JAECKEL P., SCHLOTER M. 2006. Microbial community structure and function in a soil contaminated by heavy metals: effects of plant growth and different amendments. Soil Biology and Biochemistry, 38, 2: 327-341.

PŁAZA G.A. 2006. Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi z terenu rafinerii metodą biopryzmy. Monografie 47, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

SENESI N. 1992. Metal-humic complexes in the environment. Molecular and mechanistic aspects by multiply spectroscopic approach. [W:] Adriano D.C. (ed.) Biogeochemistry of trace metals, Levis P., Boca Raton, 429-496.

WOLT J.D. 1994. Soil solution chemistry. Applications to environmental science and agriculture. J. Wiley and Sons, N. York.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 125 88 5
PDF Downloads 64 52 3